Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązek comiesięcznego przesyłania dokumentacji JPK_VAT obejmie również mikroprzedsiębiorców. W związku z tym pojawia się szereg pytań i wątpliwości. Na niektóre z nich odpowiadamy w poniższym artykule.

Co to jest JPK_VAT?

JPK_VAT to rejestr sprzedaży oraz rejestr zakupów prowadzony przez podatnika VAT czynnego przesyłany przez przedsiębiorcę w formie elektronicznej z zastosowaniem odpowiedniej struktury dokumentu.
Komplet informacji o JPK można znaleźć tutaj

Czy przedsiębiorcy zwolnieni z VAT będą mieć obowiązek składania JPK_VAT?

Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.
Natomiast z treści art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że na podatnikach zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni spoczywa obowiązek prowadzenia rejestrów VAT (zakupu i sprzedaży).
W konsekwencji podatnicy zwolnieni z VAT nie mają obowiązku prowadzenia rejestrów VAT na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, a wobec tego nie mają również obowiązku przesyłania JPK_VAT.
JPK_VAT

Czy przedsiębiorcy prowadzący rejestry VAT w formie papierowej powinni wysyłać JPK_VAT?

Od dnia 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadzi obowiązek prowadzenia rejestrów VAT w formie elektronicznej, przy użyciu programów komputerowych. W związku z tym, od dnia 1 stycznia 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie miał obowiązek prowadzić rejestry VAT w formie elektronicznej.

Czy przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie powinni składać JPK_VAT co miesiąc?

Przytoczony powyżej przepis 82 § 1b Ordynacji podatkowej nakłada comiesięczny obowiązek przesyłania dokumentów JPK_VAT. Z punktu widzenia tego obowiązku bez znaczenia jest to, czy podatnik rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie, dokument JPK_VAT powinien zostać przesłany co miesiąc.

Czy JPK_VAT można wysłać bez podpisu elektronicznego?

W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Wysyłający powinien podpisać wysyłany dokument przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Pojawiły się głosy, że Ministerstwo Finansów rozpatrzy możliwość potwierdzania wysyłki kwotą przychodu – jak to ma miejsce np. przy wysyłce deklaracji VAT- ale obecnie w tym zakresie nie została jeszcze przedstawiona żadna informacja.

Czy można wysłać korektę JPK_VAT?

Tak, korekta JPK_VAT powinna zostać wysłana w każdym przypadku, gdy zmienione zostaną dane zamieszczone w rejestrach VAT.

Czy JPK_VAT zastąpi deklarację VAT?

Być może tak się stanie w przyszłości. Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników dotyczącym minimalizacji obowiązków sprawozdawczych wskazało, że możliwym rozwiązaniem będzie takie skonstruowanie struktury JPK_VAT, aby zastąpiło w przyszłości deklarację VAT.