Choroba pracownika po 50. roku życia – czyli jakie świadczenie, przez ile dni i kto je wypłaca? Odpowiedzi na te trzy podstawowe pytania zamieszczam w tym wpisie.

Przypomnę, że mówiąc o pracowniku mam na myśli osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Choroba pracownika po 50. roku życia

W czasie choroby, pracownikowi za czas niezdolności do pracy przysługują świadczenia. W przypadku pracownika, który ukończył 50 lat i jest niezdolny do pracy do pracy w skutek:

 • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej lącznie:
  • do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
  • powyżej 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku,
 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby przypadającej w czasie ciąży, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów trwającej łącznie:
  • do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,
  • powyżej 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Do limitu 14 dni uwzględnia się wszystkie dni niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych, czy świątecznych.

Świadczenie za okres przebywania w szpitalu

Warto też chwilkę zastanowić się nad kwestią przebywania pracownika powyżej 50 rż. w szpitalu. Jeśli łączna liczba dni przebywania w szpitalu nie przekracza 14, to wówczas przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości:

 • 80% wynagrodzenia podstawowego, jeśli mówimy o chorobie lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • 100% wynagrodzenia podstawowego, jeśli mówimy o wypadku w drodze do pracy lub z pracy, chorobie przypadającej w czasie ciąży, poddaniu się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddaniu się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Natomiast miesięczny zasiłek chorobowy za czas przebywania w szpitalu pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi:

 • 80% podstawy wymiaru zasiłku – za okres od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym,
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku – za okres od powyżej 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Powyższe przepisy dotyczą niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.
Jeśli pracownik ukończy 50 lat w 2018 roku, to okres 14 dni będzie miał do niego zastosowanie dopiero od 2019 roku.
Choroba pracownika po 50. roku życia

Kryteria otrzymania świadczenia

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Co więcej, wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, a może tak się stać np. gdy pracownik nie ma odpowiedniego okresu wyczekiwania do ubiegania się o dane świadczenie.

Płatnik świadczenia

W toku analizy poszczególnych sytuacji można dostrzec, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe zawsze wypłacane jest przez pracodawcę, natomiast zasiłek chorobowy przez płatnika zasiłków, którym może być:

 • pracodawca – gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia),
 • lub ZUS – w pozostałych sytuacjach.

Praktyczne podejście do tematu

Temat świadczeń, jakie za dany okres choroby przysługują postaram się dokładniej pokazać na przykładach.
Przykład 1 – Pracownik skończy 50 lat w dniu 10 maja 2017 r. Z powodu choroby przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od 4 maja do 25 maja 2018. Oznacza to, że za okres:

 • od 4. maja do 17 maja włącznie, otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawowego wynagrodzenia,
 • od 18 maja do 25 maja włącznie, otrzyma zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Pracownika w 2017 roku obowiązywał limit 33 dni, natomiast począwszy od 2018 roku będzie miał do niego zastosowanie limit 14 dni.
Przykład 2 – Pracownik skończy 50 lat w dniu 10 maja 2017 r. Z powodu poddania się zabiegowi pobrania komórek przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od 4 maja do 11 maja 2018 oraz od 1 czerwca do 15 czerwca. Oznacza to, że za okres:

 • od 4 maja do 11 maja włącznie, otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawowego wynagrodzenia,
 • od 1 czerwca do 6 czerwca włącznie, otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawowego wynagrodzenia,
 • od 7 czerwca do 15 czerwca włącznie, otrzyma zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Dni niezdolności do pracy w danym roku są sumowane i porównywane do limitu 14 dni dla pracownika powyżej 50 roku życia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu