Kiedy wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe? W jakiej wysokości przysługuje wynagrodzenie chorobowe? Jak wygląda wyliczenie wynagrodzenia chorobowego?

Wyliczenie wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe jest świadczeniem przysługującym pracownikow w określenie niezdolności do pracy. Przepisy określają, że przysługuje przez okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,  a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie nie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowym. Po tym okresie wypłacany jest zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie chorobowe nie jest świadczeniem przysługującym zleceniobiorcom, osobom wykonującym dzieło, czy prowadzącym działalność gospodarczą.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia pracownika, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, gdy niezdolność spowodowana jest wskutek:

 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • choroby przypadającej w czasie ciąży,
 • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Wyliczenie wynagrodzenia chorobowego

Zgodnie z art. 92 § 3 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

wynagrodzenie za okres choroby = [(podstawa–13,71% podstawy)/30]x procent wynagrodzenia chorobowego x liczba dni choroby L4

Podstawę wyliczenia i wypłaty wynagrodzenia pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Teraz warto przedstawić przykłady obrazujące wyliczenie wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie pracownika wypłacane jest we wszystkich przypadkach na koniec miesiąca.

Przykład 1 – Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe od 2016 roku w wysokości 3000 zł brutto, od 1 do 8 lutego  2018 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim (8 dni). W tym roku nie miał żadnych, innych zwolnień lekarskich. Ile wyniesie wynagrodzenie chorobowe tego pracownika nieobecnego ze względu na grypę?

Wyliczenie wynagrodzenia pracownika jest następujące:

 • 12*3000/12 = 3000 → podstawa do wyliczenie wynagrodzenia
 • 3000 – 13,71%*3000 = 2588,70 
 • 2588,70/30 =  86,29 → norma dzienna wynagrodzenia
 • 86,29 * 80% = 69,03 → wynagrodzenie za dzień choroby 
 • 69,03 * 8 = 552,24 → wynagrodzenie za czas choroby

Przykład 2 – Pracownik jest u danego pracodawcy zatrudniony od 12 sierpnia 2017 i otrzymywał w poszczególnych miesiącach następujące wynagrodzenia brutto: VIII – 1500 zł, IX – 3000 zł, X – 3500 zł, XI – 2500 zł, XII – 4000 zł, I – 3000. Od 1 do 8 lutego  2018 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim ( 8 dni). W tym roku nie miał żadnych, innych zwolnień lekarskich. Ile wyniesie wynagrodzenie chorobowe tego pracownika nieobecnego ze względu na grypę?

 • (3000 + 3500 + 2500 + 4000 + 3000)/5 = 16000/5 = 3200 → podstawa do wyliczenie wynagrodzenia
 • 3200 – 13,71%*3200 = 2761,28
 • 2761,28/30 = 92,04 → norma dzienna wynagrodzenia
 • 92,04 *80% = 73,63 → wynagrodzenie za dzień choroby
 • 73,63 *8 = 589,04 → wynagrodzenie za czas choroby

Przykład 3 – Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe od 2016 roku w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, od 1 do 8 lutego  2018 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim (8 dni). W styczniu 2018 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 28 dni. Ile wyniesie wynagrodzenie chorobowe tego pracownika nieobecnego ze względu na grypę?

 • 2000*12/12 = 2000 → podstawa do wyliczenie wynagrodzenia
 • 2000 – 13,71%*2000 = 1725,80
 • 1725,80/30 = 57,53 → norma dzienna wynagrodzenia
 • 57,53*80% = 46,02 → wynagrodzenie za dzień choroby
 • 46,02*5 = 230,10 → wynagrodzenie za czas choroby

W przykładzie 3 pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe za 5 dni, ponieważ już wcześniej była wypłata za 28 dni. Za pozostałe 3 dni niezdolności do pracownik otrzyma zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest zawsze przez pracodawcę, a zasiłek chorobowy przez płatnika zasiłków.