Okres wyczekiwania na świadczenia pracownika


9 lutego 2018 4 min. czytania

Jakie świadczenia pracownik może otrzymać z ubezpieczenia chorobowego? Jaki jest okres wyczekiwania na świadczenia pracownika?

Zanim przejdę do dokładnego omawiania tematu, krótko przypomnę pojęcia które będą tutaj miały duże znaczenie.

Pracownik

Przypomnę, że według kodeksu pracy pracownik, to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – art. 2.

Płatnik składek i płatnik zasiłków

Co do zasady płatnikiem składek w przypadku pracownika jest pracodawca. Wyjątek może stanowić sytuacja, jeśli pracownik ma podpisaną umowę z pracodawcą zagranicznym i wówczas płatnikiem może być sam pracownik.

Natomiast płatnikiem zasiłków jest pracodawca lub ZUS. Kwestia ta zależy od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada. Jeśli tych osób jest więcej niż 20, to płatnikiem zasiłków jest pracodawca, a w przeciwnym wypadku ZUS.

Obowiązek sprawdzenia, czy pracownikowi przysługuje świadczenie, czy złożył wszystkie niezbędne dokumenty i zobowiązanie do wypłaty jest po stronie płatnika zasiłku.

Płatnik składek, a płatnik zasiłków to mogą być dwa różne podmioty. Ale oczywiście może być sytuacja, że pracodawca jest zobowiązany zarówno do opłacania składek, jak i wypłaty świadczeń zasiłkowych.

Okres wyczekiwania na świadczenia pracownika

Okres wyczekiwania na świadczenia pracownika

Pracownik z ubezpieczenia chorobowego może otrzymać zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy.

Zasiłek chorobowy

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego okresu zatrudnienia – podlegania ubezpieczeniu chorobowemu ( jest to okres wyczekiwania).

Do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia lub okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (dobrowolnie lub obowiązkowo) z innego tytułu jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem bezpłatnym, urlopem wychowawczym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Ponadto pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania – od pierwszego dnia podlegania pod ubezpieczenie chorobowe, jeśli:

  • jest absolwentem szkoły lub studiów wyższych i podjął pracę w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu,
  • jest funkcjonariuszem służby celnej,
  • był posłem lub senatorem i podjął pracę w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
  • posiada co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • jego niezdolność do pracy z powodu choroby jest spowodowana wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, lub chorobą zawodową.

W celu udokumentowania prawa do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia, pracownik powinien przedłożyć odpowiedni dokument np.: dyplom ukończenia studiów, świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie, która na dzień starania się o ten zasiłek podlega pod ubezpieczenie chorobowe i jest to warunek wystarczający, nie mamy tutaj okresu wyczekiwania.

Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego podobnie, jak zasiłek macierzyński przysługuje bez okresu wyczekiwania. Takie świadczenie jest wypłacane ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia. Przysługuje on do dnia porodu.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy także jest świadczeniem, które należy się bez okresu wyczekiwania. Przysługuje ono ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem przysługującym po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego, w sytuacji gdy ubezpieczony nadal jest niezdolny do do pracy oraz dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy lub, gdy wykorzystały okres pobierania zasiłku chorobowego, starają się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także lekarz orzecznik ustalił, że dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje co do zasady bez okresu wyczekiwania.

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy jest kolejnym ze świadczeń, które przysługuje bez okresu wyczekiwania. Należy się ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, wykonującemu pracę:

  1. w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej,
  2. u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy,

jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie osiągane podczas rehabilitacji jest niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu