Analiza SWOT przedsiębiorstwa. Czym jest i jak ją przeprowadzić?

Przygotowując się do nowych inwestycji i rozwoju firmy, warto sięgnąć po praktyczne narzędzie, jakim jest analiza SWOT. Pozwala ono ocenić mocne i słabe strony firmy, a także szanse i zagrożenia ze strony rynku lub konkurencji. Sprawdzi się również jako podstawa biznesplanu dla osób, które chcą dopiero otworzyć własną działalność.

Przed podjęciem działań mających na celu określenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które oddziałują na to, w jaki sposób może rozwijać się biznes, warto dowiedzieć się czym tak właściwie jest analiza SWOT firmy. Jest to podstawowe narzędzie, które pozwala przeanalizować wszystkie czynniki wpływające na dane przedsiębiorstwo oraz zoptymalizować wszelkie procesy związane z jego zarządzaniem. Podsumowując, analiza SWOT jest przedmiotem do zbudowania planu strategicznego firmy oraz określenia szans rozwoju wraz z ewentualnymi zagrożeniami.

Analiza SWOT. Co to dokładnie jest i na czym polega?

Wiele osób zarządzających firmą nie do końca wie, jak działa analiza SWOT. Co to właściwie jest i do czego służy? To jedna z najpopularniejszych metod analitycznych, które służą do oceny kondycji danego przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć, że podstawowa analiza SWOT dotyczy tego, jakie są mocne i słabe strony firmy oraz jakie występują szanse i zagrożenia związane z czynnikami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi. Co jednak daje właściwie wykonana analiza przedsiębiorstwa, podczas której weźmie się pod uwagę wszelkie czynniki oddziałujące na kondycję i możliwości rozwoju danej działalności gospodarczej? Można powiedzieć, że analiza SWOT pozwoli wypracować konkretne strategie rozwoju wspomagające walkę z zagrożeniami płynącymi z otoczenia zewnętrznego oraz tymi występującymi wewnątrz przedsiębiorstwa.

Warto zwrócić uwagę na to, z jakich elementów składa się ta metoda analityczna przedsiębiorstwa. Możemy wyróżnić takie czynniki, jak:

  • Mocne strony
  • Słabe strony
  • Szanse
  • Zagrożenia.

Bilans mocnych i słabych stron pozwala wypracować konkretne strategie, które pozwolą na zmaksymalizowanie zysków i możliwości rozwoju z wykorzystaniem atutów przedsiębiorstwa przy jednoczesnej redukcji oddziaływania na rozwój jego słabych stron. Szanse i zagrożenia dzielą się na te wewnętrzne i zewnętrzne, dlatego podczas analizy wszystkie z nich trzeba uwzględnić w dokumentacji, by wypracować określone scenariusze działania na przyszłość.

Analiza SWOT Tows – czym się różni?

Analiza SWOT/Tows jest zmodyfikowaną metodą, która polega na uwzględnieniu zagrożeń i słabości przedsiębiorstwa od zewnątrz do wewnątrz. Oznacza to, że nie można koncentrować się tylko na mocnych stronach i szansach, tylko trzeba brać pod uwagę i neutralizować słabe strony wraz z zagrożeniami, które mogą często okazać się bardzo istotne dla działalności danego przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc, SWOT/Tows analizuje słabe strony wraz z zagrożeniami, by porównując je z mocnymi stronami i szansami wypracować działania polegające na ich zniwelowaniu.

Analiza SWOT – wady i zalety

Oczywiście, jak każda metoda analizy przedsiębiorstwa, tak również ta ma swoje wady i zalety. Do głównych minusów korzystania z tego narzędzia zaliczamy takie elementy jak: 

— Subiektywizm oceny czynników;

— Końcowe efekty, które są uzależnione od prowadzącego analizę;

— Nie wszystkie czynniki można wziąć pod uwagę.

Oczywiście można wyróżnić też wiele plusów korzystania z tej metody określenia kondycji firmy, jednak najważniejszą jest tzw. uniwersalność, gdyż można ją stosować praktycznie w każdej sytuacji. Oprócz tego analiza SWOT może być wykorzystywana przez małe i duże przedsiębiorstwa, a także jest punktem wyjścia do przeprowadzania innych działań analitycznych. 

SWOT dla przedsiębiorców – po co wykonywać analizę?

Wiele osób nie wie, po co tak właściwie wykonuje się analizę SWOT w przedsiębiorstwach. Przeprowadzenie tego procesu pozwala na zredukowanie ryzyka występowania zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz wypracowanie strategii ich zwalczania poprzez mocne strony i szanse, jakie daje otoczenie. W firmach tego typu audyt wykonuje się w celu poprawy rentowności działalności gospodarczej oraz wdrożenia działań mających na celu poprawę stopnia jej rozwoju na przyszłość. 

Jak prawidłowo przeprowadzić bilans mocnych i słabych stron w firmie?

Prawidłowo przeprowadzona analiza SWOT powinna zawierać w sobie mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które wpływają na to, jakie strategie mogą zostać podjęte na przyszłość. W zakresie tego typu działań firmy mogą przyjmować cztery różne strategie, do których zaliczamy:

  • Strategię agresywną;
  • Strategię konkurencyjną;
  • Strategię konserwatywną;
  • Strategię defensywną.

Każda ze strategii zakłada różne metody działania na przyszłość. Agresywna dotyczy wykorzystania mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, by zmaksymalizować jej ekspansję rynkową. Jeśli chodzi o strategię konkurencyjną, dotyczy ona dominacji słabszych stron nad mocnymi i wykorzystaniem szans do zniwelowania wad. Wybór konserwatywnej strategii zakłada wykorzystanie potencjału wewnętrznych czynników, które mają zredukować zagrożenia płynące z otoczenia z wykorzystaniem mocnych stron. Ostatnia ze strategii jest najgorszą z możliwych sytuacji, w której zagrożenia zewnętrzne wzmacniają słabe strony wewnątrz przedsiębiorstwa. Taki scenariusz zakłada jedynie przetrwanie firmy w najgorszych chwilach poprzez fuzję.

Czy warto wykonywać analizę SWOT dla przedsiębiorstw?

Zdecydowanie warto wykonywać analizę w każdym przedsiębiorstwie w celu dopasowania odpowiedniej strategii działania. Przykładowa analiza SWOT powinna zawierać wszelkie informacje na temat atutów firmy, płynących z zewnątrz zagrożeń i szans oraz jej słabych stron. Warto zlecić wykonanie audytu przedsiębiorstwa profesjonalnej firmie zajmującej się opracowywaniem strategii mających na celu poprawę kondycji firmy. Wybór odpowiedniej strategii działania może mieć kluczowy wpływ na przyszłość firmy, dlatego tak ważne jest kompleksowe wykonanie SWOT. Przykład może stanowić dokładna analiza firmy handlowo-usługowej, która wypuszcza nowy produkt na rynek i chce dowiedzieć się, jakie działania musi podjąć, by go wypromować.