Jak prawidłowo rozliczyć amortyzację wartości niematerialnych i prawnych w zależności od wartości składnika?

Wielu przedsiębiorców w swojej działalności wykorzystuje komputer. Urządzenie to musi jednak posiadać specjalne oprogramowanie, bądź licencję na dany program komputerowy. Zakup takiego oprogramowania traktowany jest jako wartość niematerialna i prawa. W jaki sposób można rozliczyć zakup WNiP w działalności oraz czy możliwa jest amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Wartości niematerialne i prawne – definicja

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, które nadają się do gospodarczego wykorzystania, przeznaczone są na potrzeby danego przedsiębiorstwa, a przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok.

Do praw majątkowych zaliczamy między innymi:

 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 • koncesje i licencje,
 • know-how,
 • prawa do patentów i wynalazków,
 • nabyta wartość firmy,
 • koszty zakończonych prac rozwojowych.

Wyżej wymienione prawa majątkowe można zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych, pod warunkiem, że:

 • przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok,
 • przeznaczone są na potrzeby własne jednostki,
 • nadają się do użytku gospodarczego.

Amortyzacja – 5 sposobów na obniżenie podatku.

Idea na kartce

Rodzaje oprogramowania komputerowego

Zakupione przez przedsiębiorcę oprogramowanie można podzielić na dwie podstawowe grupy:

 • oprogramowanie związane z zakupem licencji lub autorskiego prawa majątkowego, które zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych,
 • oprogramowanie systemowe, które stanowi niezbędny element, aby komputer można było uruchomić. W przypadku zakupu komputera z oprogramowaniem stanowiącym jego niezbędny element (np. system operacyjny), komputer i oprogramowanie można potraktować jako jeden składnik majątku, a jego wartość obliczyć sumując obie kwoty. Taki sposób postępowania można również zastosować w przypadku, gdy system operacyjny został zakupiony osobno, ponieważ bez niego komputer nie będzie mógł działać.

Czy wiesz jak amortyzować oprogramowanie?

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych – wartość do 3 500 zł (od 2018r. – 10 000 zł)

Jeżeli wartość początkowa zakupionej przez przedsiębiorcę wartości niematerialnej i prawnej nie przekracza 3 500 zł (wartość netto z faktury w przypadku czynnych podatników VAT, bądź wartość brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT) to podatnik może zastosować jedną z poniżej wymienionych metod:

 • wydatek związany z zakupem WNiP zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu,
 • zastosować metodę liniową amortyzacji, która polega na stopniowym zaliczeniu WNiP w koszty od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Wybór metody amortyzacji w tym przypadku tak naprawdę zależy od przedsiębiorcy. Jeżeli od razu chce obniżyć swoje koszty w danym miesiącu to warto skorzystać z opcji zaliczenia wydatku w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania. W sytuacji, gdy chcemy, aby zakup WNiP co miesiąc zaliczał nam się do kosztów obniżając tym samym wartość podatku dochodowego do zapłaty to wówczas warto zdecydować się na metodę liniową amortyzacji.

Jednorazowa amortyzacja sposobem na niepłacenie podatku.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych – wartość powyżej 3 500 zł (od 2018r. – powyżej 10 000 zł)

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 3 500 zł powinna być dokonana za pomocą metody liniowej. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:

 • dla licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące (maksymalna roczna stawka amortyzacji to 50%);
 • dla licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych – 24 miesiące (maksymalna roczna stawka amortyzacji to 50%);
 • dla poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 miesięcy;
 • dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy (maksymalna roczna stawka amortyzacji to 20%).

Podatnik ma tutaj możliwość zastosowania również innych stawek amortyzacji. Jedyny warunek stanowi fakt, że minimalny okres amortyzacji nie może ulec zmniejszeniu.

WAŻNE:

W przypadku amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych nie można stosować przepisów dotyczących jednorazowej amortyzacji dostępnej w ramach pomocy de minimis. Jest ona bowiem przewidziana tylko dla środków trwałych.

Jak wprowadzić środek trwały w aplikacji inFakt?

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Masz pytania związane z amortyzacją wartości niematerialnych i prawnych? Nie wiesz na którą metodę amortyzacji się zdecydować? Zapraszamy do komentowania lub napisania do nas na info@infakt.pl.