5 sposobów na obniżenie podatku dochodowego na koniec roku

Grudzień to już ostatni dzwonek na obniżenie podatku dochodowego za dany rok. Warto zatem wstępnie oszacować, czy w zeznaniu rocznym wyjdzie nam podatek do zapłaty czy otrzymamy zwrot. Jak można zmniejszyć podatek za 2017 rok?

Rozliczenie podatku dochodowego za dany rok

Przedsiębiorcy w trakcie roku zobowiązani są do miesięcznego lub kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Ostateczne rozliczenie z urzędem następuje jednak dopiero poprzez złożenie zeznania rocznego. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy muszą dostarczyć deklarację PIT za 2017 rok do 30-stego kwietnia 2018 roku (PIT-36 lub PIT-36L).

Wcześniej można wstępnie oszacować czy złożenie zeznania rocznego wiązać się będzie z koniecznością zapłaty podatku czy raczej ze zwrotem środków. Aby to zrobić należy wziąć pod uwagę wszystkie przychody i koszty, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2017 roku oraz ewentualne ulgi podatkowe.

1. Wcześniejsza zapłata za stałe opłaty abonamentowe lub usługi

Przedsiębiorcy ponoszą wiele stałych kosztów na podstawie zawartych umów, takich jak np. abonament za telefon, Internet, dostęp do różnorodnych aplikacji potrzebnych w działalności, opłaty za domeny internetowe, usługi księgowe czy ochrony mienia.

W wielu przypadkach możliwe jest wcześniejsze uregulowanie płatności. Trzeba jednak mieć na uwadze, że aby rozliczyć wydatek, niezbędne jest uzyskanie faktury wystawionej jeszcze w tym samym roku. Jeżeli przykładowo zapłacimy abonament za telefon z góry za 6 miesięcy w grudniu, a firma dostarczająca usługi telefoniczne wystawi fakturę dopiero w styczniu, to nie będzie możliwości ujęcia wydatku w rozliczeniu za kończący się rok podatkowy.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali księgową przez inFakt, biorąc pod uwagę optymalizację podatkową za 2017 rok mogą zapłacić za księgowość z góry za okres 3,6 lub 12 miesięcy. Dzięki temu nie tylko obniżą podatek dochodowy do zapłaty w kończącym się roku, ale również otrzymają dodatkowy rabat na nasze usługi.

Osoby korzystające z Programu do Fakturowania i Programu do Księgowości inFakt również mogą zakupić wcześniej za abonament na 12 kolejnych miesięcy. Faktura za dostęp do aplikacji zostanie automatycznie wystawiona najpóźniej do 7 dni od zaksięgowania płatności na naszym koncie bankowym.

Trzeba zwrócić uwagę, że ten sposób na obniżenie zobowiązania podatkowego możliwy jest tylko w przypadku podatników stosujących metodę kasową (uproszczoną) dla celów podatku dochodowego. Metoda kasowa polega bowiem na księgowaniu kosztów w PKPiR w momencie poniesienia wydatków, bez względu na to jakiego okresu dotyczą.

2. Niezaksięgowane faktury

Wydatki poniesione i potwierdzone fakturami wystawionymi w danym roku można ująć w kosztach wyłącznie do końca grudnia.

Przed ostatecznym rozliczeniem 2017 roku powinniśmy zatem upewnić się, że wszystkie koszty są zaksięgowane i żadna faktura nie została przez nas pominięta. Dodatkowo warto sprawdzić czy otrzymaliśmy od kontrahentów faktury dotyczące każdej dokonanej przez nas płatności w danym roku.

Najwygodniejszą metodą weryfikacji jest porównanie historii transakcji na rachunku bankowym z otrzymanymi i zaksięgowanymi fakturami kosztowymi. W przypadku, gdy okaże się, że brakuje określonej faktury w naszej dokumentacji księgowej, należy zwrócić się do kontrahenta z prośbą o wystawienie duplikatu.

3. Zakup majątku firmowego

Przedsiębiorcy, którzy chcą obniżyć podatek do zapłaty na koniec roku mogą rozważyć również zakup nowych składników majątku potrzebnych w działalności.

Przypomnijmy, że przedmioty wykorzystywane w firmie, nie będące towarami ani materiałami, uznawane są za wyposażenie lub środki trwałe.

a) WYPOSAŻENIE

Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 3 500 zł netto dla czynnych podatników VAT (analogicznie 3 500 zł brutto dla osób zwolnionych z VAT), stanowią elementy wyposażenia i można je rozliczać na bieżąco. Oznacza to, że każdy taki zakup ujmiemy w kosztach jeszcze w 2017 roku, a co za tym idzie podatek do zapłaty będzie niższy. Trzeba mieć na uwadze, że jeżeli wartość danego składnika wyposażenia jest większa od 1500 zł to należy ująć go w ewidencji wyposażenia.

b) ŚRODKI TRWAŁE PODLEGAJĄCE JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI

Środki trwałe to składki majątku spełniające następujące warunki:

 • ich wartość przekracza 3 500 zł,
 • stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy,
 • zostały nabyte lub wytworzone przez podatnika we własnym zakresie,
 • w dniu przyjęcia do używania są kompletne i zdatne do użytkowania,
 • ich przewidywany okres używania w firmie jest dłuższy niż rok,
 • są wykorzystywane przez przedsiębiorcę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Ewidencja wyposażenia już dostępna w aplikacji inFakt!

Składniki majątku wprowadzone do ewidencji środków trwałych podlegają amortyzacji, czyli stopniowemu ujęciu w kosztach. W wielu przypadkach jest jednak możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji, co w praktyce oznacza rozliczenie pełnej wartości zakupu środka trwałego w bieżącym roku.

Jeżeli wartość danego przedmiotu nie przekracza 3500 zł, ale spełnione są pozostałe warunki dotyczące środków trwałych, to przedsiębiorca ma prawo wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Tego typu składniki majątku zawsze można amortyzować jednorazowo.

W przypadku przekroczenia wartości 3 500 zł, a tym samym obowiązkowego ujęcia przedmiotu w ewidencji środków trwałych, jednorazowa amortyzacja możliwa jest tylko wtedy, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z warunków:

 • rozpoczęcie prowadzenia firmy w danym roku podatkowym,
 • posiadanie statusu małego podatnika, czyli przedsiębiorcy, który osiągnął w poprzednim roku podatkowym przychody ze sprzedaży brutto nie przekraczające równowartości w złotych 1 200 000 euro.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że amortyzacją jednorazową mogą zostać objęte tylko środki trwałe zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), czyli:

grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,

grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,

grupa 6 – urządzenia techniczne,

grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Kolejna kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę przy korzystaniu z preferencji jednorazowej amortyzacji to roczny limit takich odpisów wynoszący 50 000 euro.

5 sposobow na obnizenie podatku na koniec roku

4. Wcześniejsza zapłata składek do ZUS-u

Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i składki na Fundusz Pracy zmniejszają nasz podatek dochodowy do zapłaty. Składki społeczne odliczane są od dochodu lub uwzględniane w kosztach podatkowych, składka zdrowotna odliczana jest od podatku, a składka na Fundusz Pracy ujmowana w kosztach.

Sprawdź, co jeszcze powinieneś zrobić przed końcem roku!

Wszystkie zobowiązania wobec ZUS-u rozliczane są w dacie zapłaty, niezależnie od tego za jaki okres należne są składki. Oznacza to, że w rozliczeniu rocznym składanym za rok 2017 odliczymy wszystkie składki, które zostały uregulowane w tym roku. Płacąc składki należne za grudzień jeszcze w tym samym miesiącu, możemy zmniejszyć podatek do zapłaty za dany 2017 rok.

5. Przekazanie darowizny

Jedną z dostępnych ulg podatkowych są darowizny przekazywane w trakcie roku. Odliczamy je od dochodu, trzeba jednak mieć na uwadze, że podatek do zapłaty zmniejszą tylko określone rodzaje darowizn, a mianowicie:

 • na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • na  cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi),
 • na cele kultu religijnego,
 • na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych.

Suma odliczenia darowizn na rzecz OPP, cele kultu religijnego i na krwiodawstwo nie może przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu. Darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych można natomiast odliczyć w całości.

Chcesz optymalizować księgowość w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, także w wersji mobilnej. Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę.

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.