ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego

inFakt
ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia społecznegoPobierz formularz za darmo w formacie PDF

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy związanych z założeniem firmy jest przekazanie do ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dokonuje się tego na dwa sposoby – przy pomocy formularzy:

 • ZUS ZUA – zgłoszenia do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej jeśli podlega pełnym ubezpieczeniom tj. społecznym i zdrowotnym.
 • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia lub zmiany danych jeśli dana osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Formularz ZUS ZZA dotyczy więc przedsiębiorców zgłaszających się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, tzn. osób, które jednocześnie pracują na etacie oraz prowadzą działalność gospodarczą. Na druku ZUS ZUA właściciel firmy jako płatnik składek zobowiązany jest również do zgłoszenia zatrudnionych pracowników.

ZASADY WYPEŁNIANIA ZUS ZUA

Wypełnienie formularza ZUS ZUA nie należy do skomplikowanych czynności jednak w jego trakcie może pojawić się kilka niejasności. Przy tej czynności można oczywiście skorzystać z pomocy pracowników ZUS-u. Istnieje także możliwość załatwienia formalności drogą elektroniczną bądź też przesłania dokumentów pocztą. Oto z jakich dokładnie części składa się formularz:

I. Dane organizacyjne

W tej części formularza należy wskazać cel jego złożenia. Jeśli przedsiębiorca zgłasza się do ubezpieczeń to w polu 01 należy wpisać „X”. Kiedy celem złożenia formularza jest zgłoszenie zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej należy odpowiednio wypełnić pole 02.

II. Dane identyfikacyjne płatnika składek

To część, którą trzeba wypełnić pamiętając, aby wpisane dane były zgodne ze wskazanymi podczas rejestracji działalności gospodarczej na wniosku CEiDG 1. W poszczególnych polach należy wpisać:

 • 01 – NIP nadany każdej osobie fizycznej przez urząd skarbowy, wpisując razem ciąg cyfr bez oddzielających kresek.
 • 02 – numer REGON.
 • 03 – PESEL.
 • 04 – w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać: 1 – w przypadku dowodu osobistego, 2 – w przypadku paszportu.
 • 05 – serię i numer dokumentu – odpowiednio do kodu wpisanego w polu 04.
 • 06 – nazwę skróconą płatnika jeżeli została podana we wniosku CEIDG-1. Jeżeli w CEIDG-1 nie podano nazwy skróconej to również tutaj pozostawia się pole puste.
 • 07 – nazwisko.
 • 08 – pierwsze imię.
 • 09 – datę urodzenia.

III. i IV. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

Wypełniając trzecią i czwartą część formularza ZUS ZUA należy wskazać dane osoby zgłaszanej do ubezpieczeń. Mogą tutaj mieć miejsce trzy sytuacje:

 • Przedsiębiorca zarejestrował właśnie działalność i zgłasza siebie do ubezpieczeń. W tym przypadku w części III i IV wpisuje własne dane osobowe.
 • Przedsiębiorca zarejestrował działalność i zgłasza siebie oraz zatrudnionych pracowników do ubezpieczeń. W tym przypadku należy wypełnić odrębny formularz ZUS ZUA dla przedsiębiorcy i odrębny dla każdego pracownika.
 • Przedsiębiorca prowadzi już działalność i zgłasza nowego pracownika. W tej sytuacji w części III i IV formularza ZUS ZUA należy wpisać dane osobowe zatrudnionego.

V. Tytuł ubezpieczenia

Ta część służy wskazaniu informacji o przebiegu ubezpieczenia. Na podstawie podanego kodu tytułu ubezpieczenia w punkcie 01 następuje przyporządkowanie danej osoby do właściwych stawek ubezpieczeniowych. Kod tytułu ubezpieczenia to nic innego jak numeryczne określenie sytuacji ubezpieczeniowej danej osoby np. zatrudniony na podstawie umowy o pracę bez prawa do emerytury czy renty i bez stopnia niepełnosprawności – kod 01 10 0 0. Podany kod tytułu ubezpieczenia ma zatem wpływ na prawidłowość rozliczenia składek. Spis kodów dostępny jest na stronie internetowej ZUS.

VI. Dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych

W polu 01 – data powstania obowiązku ubezpieczenia, wpisuje się datę rozpoczęcia działalności z CEIDG-1. W polu 02 należy wpisać datę, od której powstał obowiązek ubezpieczeń społecznych. Następnie w rubrykach 03 – 05 zaznacza się „X” właściwy rodzaju ubezpieczenia (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), któremu podlega osoba zgłaszana do ubezpieczeń.

VII. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym 

W polu 01 – należy wpisać datę, od której powstał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. W polu 02 konieczne jest wpisanie kodu oddziału NFZ.

VIII. Dane o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych

Wpisując datę w tej części formularza należy pamiętać, że objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami następuje od dnia wskazanego w formularzu. Nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

IX. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym

W tej części należy wpisać datę w rubryce 01 jeśli przedsiębiorca wnosi o objęcie takim ubezpieczeniem lub pozostawić rubrykę pustą jeżeli nie wnioskuje o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

X. Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń

W polu 05 należy wpisać kod wykonywanego zawodu zgodnie z instrukcją ZUS na temat klasyfikacji poszczególnych zawodów dostępnej na www.zus.pl. Rubrykę 02 i 03 wypełnia się jeśli osoba zgłaszana do ubezpieczeń wykonuje pracę w szczególnych warunkach/charakterze.

XI. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu

XII. Adres zamieszkania

XIII. Adres do korespondencji

Te części formularza służą wskazaniu dokładnego adresy osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. Jeżeli adres zameldowania jest adresem zamieszkania i adresem do korespondencji należy wypełnić tylko część XII.

XIV. Oświadczenie płatnika składek

Po wypełnieniu formularza ZUS ZUA należy pamiętać o wpisaniu daty wypełnienia oraz złożeniu podpisu.

XV. Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia

To miejsce na podpis osoby zgłaszanej w celu potwierdzenia zgodności wszystkich danych zawartych na formularzu ZUS ZUA. Jeśli przedsiębiorca zgłasza siebie to powinien złożyć podpis w dwóch miejscach: w części XIV i XV.

Formularze do pobrania – inFakt

Jeśli szukasz gotowych wniosków i oświadczeń, skorzystaj z darmowych formularzy do pobrania inFakt. Kliknij w przycisk poniżej: