ZUS ZIUA – druk do zgłaszania zmiany nazwiska i innych danych identyfikacyjnych


29 sierpnia 2017 4 min. czytania

Do czego służy druk ZUS ZIUA? W jakim terminie go złożyć? Jak poprawnie wypełnić formularz ZUS ZIUA? W jakiej formie dokument przekazać do ZUS?

Zastosowanie druku ZUS ZIUA

ZUS ZIUA jest jednym z formularzy zgłoszeniowych do ZUSFormularz ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w przypadku, gdy zmieniły się lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego (tj. numer PESEL, NIP – jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń / ubezpieczenia w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego zawierało wyłącznie ten identyfikator – seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia) podane:

 • w bloku III formularza ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej lub ZUS ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych,
 • w bloku IV formularza ZUS ZIUA – zmiana danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej.

Dokument ZUS ZIUA wysyła do ZUS płatnik składek. Na podstawie przekazanego przez płatnika składek dokumentu ZUS ZIUA dokonywana jest zmiana lub korekta danych identyfikacyjnych na koncie osoby ubezpieczonej. Jak podkreśla ZUS prawidłowość danych identyfikacyjnych zapisanych na koncie jest podstawą właściwej ewidencji składek na poszczególne ubezpieczenia. Niezwykle ważne jest więc, abyś starannie wypełnił blok III, w którym należy podać poprzednie dane identyfikacyjne ubezpieczonego przekazane przez płatnika do ZUS, i blok IV, w którym należy wykazać aktualne i prawidłowe dane identyfikacyjne ubezpieczonego. Zgłoszenia zmiany danych trzeba dokonać w terminie 7 dni od jej zaistnienia.

Wypełnienie formularza ZUS ZIUA

Poniżej przedstawię uzupełnienie druku ZUS ZIUA w sytuacji  zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej.

W bloku I. DANE ORGANIZACYJNE wpisujemy w tej sytuacji 1 w polu 01. Pozostałe pola tj. 02. i 03 zostawiamy puste.
zus ziua cz.1

W części II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK wpisujemy :

 • NIP płatnika (pole 01.),
 • REGON płatnika (pole 02.),
 • PESEL płatnika (jeśli został nadany, pole 03.) – pole to jest wypełniane tylko, gdy płatnik jest osobą fizyczną,
 • w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisujemy: 1 – w przypadku dowodu osobistego, 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej – pole to jest wypełniane tylko, gdy płatnik jest osobą fizyczną,
 • w polu 05 – serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej – pole to jest wypełniane tylko, gdy płatnik jest osobą fizyczną,
 • nazwę skróconą płatnika, która została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1 (pole 06.),
 • nazwisko (pole 07.) – pole to jest wypełniane tylko, gdy płatnik jest osobą fizyczną,
 • pierwsze imię (pole 08.) – pole to jest wypełniane tylko, gdy płatnik jest osobą fizyczną,
 • data urodzenia (pole 09.) – pole to jest wypełniane tylko, gdy płatnik jest osobą fizyczną.

zus ziua cz.2

W bloku III. POPRZEDNIE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ w polach 01. – 07. uzupełniamy dane identyfikacyjne ubezpieczonego podane w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA, ZUS ZZA lub w bloku IV poprzednio złożonego zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA.

zus ziua cz.3

W części IV. AKTUALNE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ wpisujemy wszystkie dane, nawet te które nie uległy zmianie. Jedynie pole 02. pozostaje puste.

zus ziua cz.4

W bloku V. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK :

 • wpisujemy datę wypełnienia (pole 01.),
 • wpisujemy podpis płatnika lub osoby upoważnionej (pole 02.),
 • podbijamy pieczątkę, jeśli płatnik ją posiada (pole 03.).

Natomiast blok VI. OŚWIADCZENIE OSOBY UBEZPIECZONEJ powinien zawierać jedynie własnoręczny podpis osoby ubezpieczonej potwierdzający zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

zus ziua cz.5 i cz.6

Ostatnia część VII. to adnotacje ZUS.

zus ziua cz.7

Sposób przekazywania dokumentów

Płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób, są zobowiązani zgodnie art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do przekazywania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej.

Natomiast odnosząc się do art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnicy rozliczający nie więcej niż 5 osób, mogą druki przekazywać w formie dokumentów papierowych. Nie ma też żadnych przeciwwskazań, aby przekazywali je do ZUS elektronicznie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu