ZUS ZZA – wzór wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Aneta Socha-Jaworska

Jak poprawnie wypełnić dokument ZUS ZZA? Odpowiedź na to pytanie przedstawiam w tym artykule. Aby dokładnie omówić temat wezmę pod uwagę cztery sytuacje.

W poprzednim artykule opisywałam zastosowanie druku ZUS ZZA. W tym opracowaniu skupię się na samym formularzu. Rozpatrzmy cztery przypadki, w których ubezpieczony tylko składkę zdrowotną musi opłacać obowiązkowo :

  1. jednoosobowa działalność gospodarcza + umowa o pracę (przynajmniej z kwota minimalnego wynagrodzenia),
  2. umowa zlecenie + umowa o pracę (przynajmniej z kwota minimalnego wynagrodzenia),
  3. umowa zlecenie + umowa zlecenie  (przynajmniej z kwota minimalnego wynagrodzenia),
  4. dobrowolne zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego.

1

Część I. Dane organizacyjne
SytuacjaPoleDane
1 – dg + uop 
01
 
W tym polu zaznaczamy X.
2 – uz + uop
3 – uz + uz
4 – dobrowolnie

2

Część II. Dane identyfikacyjne płatnika składek
SytuacjaPoleDane
 
 
 
1
01osoba prowadząca dg wpisuje swój NIP
02osoba prowadząca dg wpisuje swój REGON
03pole można pozostawić puste
04można wpisać dane z dowodu lub paszportu
05uzupełnić, jeśli wpisano cyfrę w polu 04.
06wpisuje się nazwę skróconą osoby prowadzącej dg
07nazwisko osoby prowadzącej dg
08imię osoby prowadzącej dg
09data urodzenia osoby prowadzącej dg
 
 
 
2, 3
01NIP zleceniodawcy
02REGON zleceniodawcy
03pole można pozostawić puste
04można wpisać dane z dowodu lub paszportu
05uzupełnić, jeśli wpisano cyfrę w polu 04.
06nazwa skrócona zleceniodawcy
07nazwisko zleceniodawcy
08imię zleceniodawcy
09data urodzenia zleceniodawcy
 
 
 
4
01pozostawia się puste
02pozostawia się puste
03wpisuje się PESEL zgłaszanego
04wpisuje się dane z dowodu lub paszportu
05uzupełnia się w zależności od pola 04.
06pozostawia się puste
07nazwisko osoby zgłaszanej
08imię osoby zgłaszanej
09data urodzenia osoby zgłaszanej

3

Część III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia
SytuacjaPoleDane
 
 
1
01PESEL osoby prowadzącej dg
02pole pozostawiamy puste
03analogicznie jak II.04
04analogicznie jak II.04
05nazwisko osoby prowadzącej dg
06imię osoby prowadzącej dg
07data urodzenia osoby prowadzącej dg
 
 
2, 3
01PESEL zleceniobiorcy
02pole pozostawiamy puste
03można wpisać dane z dowodu lub paszportu zleceniobiorcy
04uzupełnia się w zależności od pola 04.
05nazwisko zleceniobiorcy
06imię zleceniobiorcy
07data urodzenia zleceniobiorcy
 
 
4
01PESEL osoby zgłaszanej
02pole pozostawiamy puste
03analogicznie jak II.04
04analogicznie jak II.04
05nazwisko osoby zgłaszanej
06imię osoby zgłaszanej
07data urodzenia osoby zgłaszanej

4

Część IV. Dane ewiencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia
SytuacjaPoleDane
 
1
01drugie imię osoby prowadzącej dg (jeśli posiada)
02nazwisko rodowe osoby prowadzącej dg (jeśli posiada)
03obywatelstwo osoby prowadzącej dg
04płeć osoby prowadzącej dg
 
2, 3
01drugie imię zleceniobiorcy (jeśli posiada)
02nazwisko rodowe zleceniobiorcy (jeśli posiada)
03obywatelstwo zleceniobiorcy
04płeć zleceniobiorcy
 
4
01drugie imię osoby zgłaszanej (jeśli posiada)
02nazwisko rodowe osoby zgłaszanej (jeśli posiada)
03obywatelstwo osoby zgłaszanej
04płeć osoby zgłaszanej

5

Część V. Tytuł ubezpieczenia
SytuacjaPoleDane (najczęstsze)
10105 10 00, 05 70 00
2, 30104 11 00
40124 10 00

6

Część VI. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
SytuacjaPoleDane
101wpisujemy datę rozpoczęcia dg
02kod NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby prowadzącej dg
2, 301wpisujemy datę rozpoczęcia wykonywania zlecenia
02kod NFZ właściwy ze względu na miejsce zleceniobiorcy
401pole pozostawiamy puste
02pole pozostawiamy puste

7

Część VII. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym
SytuacjaPoleDane
101pole pozostawiamy puste
02pole pozostawiamy puste
2, 301pole pozostawiamy puste
02pole pozostawiamy puste
401wpisujemy datę od której ma obowiązywać ubezpieczenie
02kod NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zgłaszanej

8

Część VIII. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu
SytuacjaPoleDane
101 – 08wpisuje się dane adresowe osoby prowadzącej dg
2, 301 – 08wpisuje się dane adresowe zleceniobiorcy
401 – 08wpisuje się dane adresowe osoby zgłaszanej

9

Część IX. Adres zamieszkania
SytuacjaPoleDane
101 – 08wpisuje się adres zamieszkania osoby prowadzącej dg, jeśli jest inny niż zameldowania
2, 301 – 08wpisuje się adres zamieszkania zleceniobiorcy, jeśli jest inny niż zameldowania
401 – 08wpisuje się adres zamieszkania osoby zgłaszanej, jeśli jest inny niż zameldowania

10

Część X. Adres do korespondencji
SytuacjaPoleDane
101 – 08wpisuje się adres do korespondencji osoby prowadzącej dg, jeśli jest inny niż zameldowania lub zamieszkania
2, 301 – 08wpisuje się adres do korespondencji zleceniobiorcy, jeśli jest inny niż zameldowania lub zamieszkania
401 – 08wpisuje się adres do korespondencji osoby zgłaszanej, jeśli jest inny niż zameldowania lub zamieszkania

11, 12, 13

Część XI. Oświadczenie płatnika składek
SytuacjaPoleDane
101wpisuje się datę wypełnienia
02podpis składa osoba prowadząca dg
2, 301wpisuje się datę wypełnienia
02podpis składa zleceniodawca
401wpisuje się datę wypełnienia
02podpis składa osoba zgłaszana
Część XII. Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia
SytuacjaPoleDane
101podpis składa osoba prowadząca dg
2,301podpis składa zleceniobiorca
401podpis składa osoba zgłaszana
Część XIII. Adnotacje ZUS
SytuacjaPoleDane
1 

 
pole pozostaje puste
2,3
4