ZUS ZZA – wzór wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego


1 lutego 2017 5 min. czytania

Jak poprawnie wypełnić dokument ZUS ZZA? Odpowiedź na to pytanie przedstawiam w tym artykule. Aby dokładnie omówić temat wezmę pod uwagę cztery sytuacje.

W poprzednim artykule opisywałam zastosowanie druku ZUS ZZA. W tym opracowaniu skupię się na samym formularzu. Rozpatrzmy cztery przypadki, w których ubezpieczony tylko składkę zdrowotną musi opłacać obowiązkowo :

  1. jednoosobowa działalność gospodarcza + umowa o pracę (przynajmniej z kwota minimalnego wynagrodzenia),
  2. umowa zlecenie + umowa o pracę (przynajmniej z kwota minimalnego wynagrodzenia),
  3. umowa zlecenie + umowa zlecenie  (przynajmniej z kwota minimalnego wynagrodzenia),
  4. dobrowolne zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego.

1

Część I. Dane organizacyjne
Sytuacja Pole Dane
1 – dg + uop  
01
 
W tym polu zaznaczamy X.
2 – uz + uop
3 – uz + uz
4 – dobrowolnie

2

Część II. Dane identyfikacyjne płatnika składek
Sytuacja Pole Dane
 
 
 
1
01 osoba prowadząca dg wpisuje swój NIP
02 osoba prowadząca dg wpisuje swój REGON
03 pole można pozostawić puste
04 można wpisać dane z dowodu lub paszportu
05 uzupełnić, jeśli wpisano cyfrę w polu 04.
06 wpisuje się nazwę skróconą osoby prowadzącej dg
07 nazwisko osoby prowadzącej dg
08 imię osoby prowadzącej dg
09 data urodzenia osoby prowadzącej dg
 
 
 
2, 3
01 NIP zleceniodawcy
02 REGON zleceniodawcy
03 pole można pozostawić puste
04 można wpisać dane z dowodu lub paszportu
05 uzupełnić, jeśli wpisano cyfrę w polu 04.
06 nazwa skrócona zleceniodawcy
07 nazwisko zleceniodawcy
08 imię zleceniodawcy
09 data urodzenia zleceniodawcy
 
 
 
4
01 pozostawia się puste
02 pozostawia się puste
03 wpisuje się PESEL zgłaszanego
04 wpisuje się dane z dowodu lub paszportu
05 uzupełnia się w zależności od pola 04.
06 pozostawia się puste
07 nazwisko osoby zgłaszanej
08 imię osoby zgłaszanej
09 data urodzenia osoby zgłaszanej

3

Część III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia
Sytuacja Pole Dane
 
 
1
01 PESEL osoby prowadzącej dg
02 pole pozostawiamy puste
03 analogicznie jak II.04
04 analogicznie jak II.04
05 nazwisko osoby prowadzącej dg
06 imię osoby prowadzącej dg
07 data urodzenia osoby prowadzącej dg
 
 
2, 3
01 PESEL zleceniobiorcy
02 pole pozostawiamy puste
03 można wpisać dane z dowodu lub paszportu zleceniobiorcy
04 uzupełnia się w zależności od pola 04.
05 nazwisko zleceniobiorcy
06 imię zleceniobiorcy
07 data urodzenia zleceniobiorcy
 
 
4
01 PESEL osoby zgłaszanej
02 pole pozostawiamy puste
03 analogicznie jak II.04
04 analogicznie jak II.04
05 nazwisko osoby zgłaszanej
06 imię osoby zgłaszanej
07 data urodzenia osoby zgłaszanej

4

Część IV. Dane ewiencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia
Sytuacja Pole Dane
 
1
01 drugie imię osoby prowadzącej dg (jeśli posiada)
02 nazwisko rodowe osoby prowadzącej dg (jeśli posiada)
03 obywatelstwo osoby prowadzącej dg
04 płeć osoby prowadzącej dg
 
2, 3
01 drugie imię zleceniobiorcy (jeśli posiada)
02 nazwisko rodowe zleceniobiorcy (jeśli posiada)
03 obywatelstwo zleceniobiorcy
04 płeć zleceniobiorcy
 
4
01 drugie imię osoby zgłaszanej (jeśli posiada)
02 nazwisko rodowe osoby zgłaszanej (jeśli posiada)
03 obywatelstwo osoby zgłaszanej
04 płeć osoby zgłaszanej

5

Część V. Tytuł ubezpieczenia
Sytuacja Pole Dane (najczęstsze)
1 01 05 10 00, 05 70 00
2, 3 01 04 11 00
4 01 24 10 00

6

Część VI. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
Sytuacja Pole Dane
1 01 wpisujemy datę rozpoczęcia dg
02 kod NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby prowadzącej dg
2, 3 01 wpisujemy datę rozpoczęcia wykonywania zlecenia
02 kod NFZ właściwy ze względu na miejsce zleceniobiorcy
4 01 pole pozostawiamy puste
02 pole pozostawiamy puste

7

Część VII. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Sytuacja Pole Dane
1 01 pole pozostawiamy puste
02 pole pozostawiamy puste
2, 3 01 pole pozostawiamy puste
02 pole pozostawiamy puste
4 01 wpisujemy datę od której ma obowiązywać ubezpieczenie
02 kod NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zgłaszanej

8

Część VIII. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu
Sytuacja Pole Dane
1 01 – 08 wpisuje się dane adresowe osoby prowadzącej dg
2, 3 01 – 08 wpisuje się dane adresowe zleceniobiorcy
4 01 – 08 wpisuje się dane adresowe osoby zgłaszanej

9

Część IX. Adres zamieszkania
Sytuacja Pole Dane
1 01 – 08 wpisuje się adres zamieszkania osoby prowadzącej dg, jeśli jest inny niż zameldowania
2, 3 01 – 08 wpisuje się adres zamieszkania zleceniobiorcy, jeśli jest inny niż zameldowania
4 01 – 08 wpisuje się adres zamieszkania osoby zgłaszanej, jeśli jest inny niż zameldowania

10

Część X. Adres do korespondencji
Sytuacja Pole Dane
1 01 – 08 wpisuje się adres do korespondencji osoby prowadzącej dg, jeśli jest inny niż zameldowania lub zamieszkania
2, 3 01 – 08 wpisuje się adres do korespondencji zleceniobiorcy, jeśli jest inny niż zameldowania lub zamieszkania
4 01 – 08 wpisuje się adres do korespondencji osoby zgłaszanej, jeśli jest inny niż zameldowania lub zamieszkania

11, 12, 13

Część XI. Oświadczenie płatnika składek
Sytuacja Pole Dane
1 01 wpisuje się datę wypełnienia
02 podpis składa osoba prowadząca dg
2, 3 01 wpisuje się datę wypełnienia
02 podpis składa zleceniodawca
4 01 wpisuje się datę wypełnienia
02 podpis składa osoba zgłaszana
Część XII. Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia
Sytuacja Pole Dane
1 01 podpis składa osoba prowadząca dg
2,3 01 podpis składa zleceniobiorca
4 01 podpis składa osoba zgłaszana
Część XIII. Adnotacje ZUS
Sytuacja Pole Dane
1  

 
pole pozostaje puste
2,3
4

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu