Osoba założyła działalność gospodarczą, składając wniosek CEIDG-1. Musi teraz zgłosić się do ZUS. Z racji tego, że będzie opłacać wszystkie składki to zgłoszenia dokonuje na druku ZUS ZUA. Jak poprawnie ten druk uzupełnić?

W celu zgłoszenia ubezpieczonego w części I. tego formularza należy zaznaczyć krzyżyk w polu 01. Pola 02, 03 oraz 04 należy pozostawić puste.

zua-1

W części II. należy wypełnić takie dane płatnika jak NIP, REGON, PESEL. Jeśli nie mamy którejś z tych danych, to uzupełniamy pola 04. i 05.

W polu 06 wpisujemy nazwę skróconą płatnika, która została podana w zgłoszeniu płatnika lub we wniosku CEIDG-1. Nasz płatnik jest osobą fizyczną zatem należy uzupełnić dane w polach 07, 08, 09.

zua-2

Kolejne pola dotyczą osoby ubezpieczonej. Jeśli ubezpieczony posiada PESEL, to uzupełniamy pole 01. Jeśli nie posiada tego nr, to wówczas należy wypełnić pola 03 i 04. Oczywiście należy wpisać nazwisko i pierwsze imię w polach 05, 06. Pole 02 pozostawiamy puste.
zua-3

W fragmencie IV. zamieszcza się dodatkowe informacje o ubezpieczonym np. drugie imię, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć. Gdy ubezpieczony nie ma drugiego imienia, pole pozostaje puste. Natomiast jeśli nie wpiszemy obywatelstwa, to przyjmuje się że osoba zgłaszana ma obywatelstwo polskie.

zua-4

Kolejna bardzo ważna informacja jaką należy wpisać, to kod tytułu ubezpieczenia. Często stosowane kody, to 05 70 00 – mały ZUS, 05 10 00 – duży ZUS.

zua-5

Dla tego przedsiębiorcy obowiązkowe jest ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Zatem w części VI. uzupełniamy datę powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli datę rozpoczęcia działalności oraz zaznaczamy krzyżyk w polach 02, 03, 05. Tę samą datę wpisujemy w części VII. Wpisujemy także kod oddziału NFZ. Jeśli przedsiębiorca chce opłacać dobrowolną składkę chorobową, to w części VIII. zaznaczamy pole 05 i wpisujemy odpowiednią datę. Pozostałe pola pozostawiamy puste.

zua-6

Część X. zgodnie z opisem dotyczy zgłoszeń sprzed 1 stycznia 2009 r. Naszego klienta to nie dotyczy, zatem pola pozostawiamy puste.

zua-7

Adres zameldowania należy wpisać w części XI. Jeśli adres zamieszkania i do korespondencji nie różnią się od adresu zameldowania, pola te można pozostawić puste.

zua-8

W ostatniej sekcji tego formularza należy wpisać datę wypełnienia wniosku. W polu 01 i 02 powinien podpisać się przedsiębiorca. W sytuacji gdy mamy od niego pełnomocnictwo, to my możemy podpisać się w polu 02.

zua-9

Istotne jest aby wypełniony dokument dostarczyć do ZUS w ciągu 7 dni od dnia założenia działalności.