Jak obliczyć podstawę wymiaru składek, jeżeli opłaca się składki na ubezpieczenia uzależnione od przychodu?

Długo wyczekiwany ZUS od dochodu zacznie obowiązywać od 1 lutego 2020 roku. W praktyce oznacza to, że za miesiąc styczeń przedsiębiorcy, którzy w 2019 roku skorzystali z ZUS od przychodu będą zobowiązani do określenia nowej podstawy składek.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne uzależnione jest od współczynnika potrzebnego do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. 23 grudnia zus opublikował współczynnik, który na 2020 r. wynosi 0,4825.

Warto zaznaczyć, że limit uprawniający do skorzystania z ZUS od przychodu w 2019 wynosił 63.000 zł. W roku 2020 wyniesie 67.500 zł. Podwyższenie limitu jest spowodowane wyższą kwotą minimalnego wynagrodzenia, która w 2019 roku wyniosła 2250 zł.

ZUS od przychodu w styczniu 2020

Kto może skorzystać z ZUS od przychodu?

Przedsiębiorca może wyliczać i opłacać składki społeczne i FP, gdy w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył limitu przychodów 67.500 zł oraz:

  • nie wykonuje pozarolniczej działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy. Na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywano w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • nie wykonuje działalności jako twórca, artysta lub osoba wykonująca wolne zawody;
  • w poprzednim roku podatkowym prowadził działalność gospodarczą przez minimum 60 dni kalendarzowych;
  • nie prowadzi publicznej lub niepublicznej szkoły lub innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub ich zespołu;
  • nie jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
ZUS od przychodu

Wyliczanie podstawy wymiaru składek

Przedsiębiorca po spełnieniu wyżej omówionych warunków w celu opłacania „małego ZUS” musi wyliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z następującymi zasadami:

  • Pomnożyć przeciętny miesięczny przychód uzyskany z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (w 2019 r.), przez współczynnik 0,4825.
  • Otrzymany wynik zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.
  • Porównać otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok. Oznacza to, że wysokość składek będzie oscylować pomiędzy ZUS preferencyjnym a dużym ZUS.

Przykład 1
Pan Tomasz spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. Jego przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w 2019 r. wyniósł 4130,60 zł. Zatem jejgo najniższa podstawa wymiaru składek w 2019 r. wynosi 1993,01 zł.

4130,60 zł x 0,4825 = 1993,01 zł

Przykład 2
Pan Kamil spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. Obliczył, że jego przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w 2019 r. wyniósł 530,96 zł. Wyliczona podstawa wymiaru składek 256,18 zł jest niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym będzie opłacał składki ZUS w wysokości preferencyjnego ZUS.