Kto może przejść na ZUS plus? Czy można skorzystać z ZUS-u od dochodu zamiast ZUS-u preferencyjnego?

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorców jest regulowanie zobowiązań do ZUS. Dla wielu z przedsiębiorców „składki ZUS” są dużym obciążeniem finansowym. Dlatego wszystkie preferencje w zakresie rozliczania składek cieszą się dużą popularnością. Od 2020 roku część przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z ZUS+. Jak wyliczyć i ile będzie wynosił ZUS od dochodu?

ZUS dla przedsiębiorcy

Zgodnie z obecnymi przepisami przedsiębiorcy po spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać z:

 • ulgi na start – czyli zwolnienie z opłacania składek społecznych, przez pierwsze pełne 6 miesięcy prowadzenia działalności. Wówczas opłacają jedynie składkę zdrowotną. W 2020 roku składka zdrowotna wyniesie około 375 zł;
 • minimalnej składki ZUS (ZUS preferencyjny), który obowiązuje od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności. Składki społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w 2020 roku wyniosą 246,80 zł + składka zdrowotna;
 • ZUS od przychodów, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z DG w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2019 tj. 63.000 zł). W zależności od osiąganych przychodów przedsiębiorca, może opłacać składki w przedziale pomiędzy minimalną składką ZUS a dużym ZUS;
 • duży ZUS, czyli podstawowe składki ZUS w których podstawa wymiaru składek wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2020 roku będą wynosić 992,30 zł składki społeczne (z ubezpieczeniem chorobowym) + składka zdrowotna;
 • określenie własnej podstawy wyższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia + składka zdrowotna.

ZUS od dochodu 2020

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ZUS+ polega na określenie podstawy na ubezpieczenie społeczne uzależnione od dochodu. Obecnie projekt ustawy został przekazany prezydentowi do podpisu. Co ważne w pierwotnym brzmieniu, ustawa zakładała wprowadzenie ZUS+ od 1 stycznia 2019, obecnie projekt zakłada wprowadzenie ZUS od dochodu od 1 lutego. To rozwiązanie ma zastąpić obecnie funkcjonujący ZUS od przychodu.

Głównym celem proponowanych zmian jest zwiększenie grupy przedsiębiorców, która będzie mogła skorzystać z tego rozwiązania oraz uzależnienie podstawy opłacania składek od dochodu a nie jak obecnie od przychodu.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ZUS od dochodu musi spełnić następujące warunki:

 • przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym nie może przekraczać 120 000 zł;
 • przedsiębiorca nie ma już prawa do ulgi na start oraz ZUS preferencyjnego. Jeżeli przedsiębiorca miałby prawo do tych ulg wówczas w pierwszej kolejności zgłasza się do ulgi na start lub ZUS preferencyjnego;
 • w poprzednim roku podatkowym prowadził działalność przez minimum 60 dni;
 • podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia;
 • podstawa wymiaru składek nie może przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia;

ZUS od przychodów 2019

Przedsiębiorcy, którzy w 2019 roku skorzystali z ZUS od przychodu, muszą pamiętać o zmianie sposobu rozliczania ZUS. Wyliczona podstawa z początkiem roku 2019 na ubezpieczenie społeczne obowiązuje jedynie do 31 grudnia 2019. Oznacza to, że składki za grudzień płatne w terminie do 10 lub 15 stycznia, przedsiębiorca zapłaci „po staremu”. Natomiast na 2020 roku przedsiębiorca powinien określić nową podstawę na ubezpieczenie społeczne lub przejść na „duży ZUS”.

Jak wyliczyć ile będzie wynosił ZUS+

Podstawę na ubezpieczenie ZUS od dochodu ustala się na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętne miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez stały współczynnik 0,5. Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest wyższa lub równa 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Natomiast przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej należy wyliczyć według następującego wzoru:

Rd / Ld * 30

 • Rd – roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym;
 • Ld – liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym;

Przykład 1

W 2019 roku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą osiągnął przychód na poziomie 110 tys zł. Dochód z działalności gospodarczej wyniósł 43 tys. zł. Przedsiębiorca zastanawia się nad przejściem na ZUS+ od 2020 roku.

Aby poznać wysokość składek ZUS+ przedsiębiorca wylicza podstawę na ubezpieczenie społeczne:

 • wylicza przeciętny miesięczny dochód z działalności:

43.000 zł / 365 *30 = 3534 zł

 • wylicza podstawę wymiaru składek

3534 * 0,5 = 1767 zł

Korzystając z ZUS+ przedsiębiorca w 2020 zapłaci za składki społeczne (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) 559,11 zł czyli w porównaniu do „dużego ZUS” o 433,19 zł mniej.