Zmiany w systemie MOSS


29 stycznia 2018 2 min. czytania

Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę wprowadzającą próg, zmieniający miejsce świadczenia usług w przypadku usług objętych systemem MOSS. Kiedy i jakie zmiany zostaną wprowadzone dla podatników obowiązanych do korzystania z systemu MOSS?
O innych zapowiadanych na 2018 r. zmianach prawnych można przeczytać tutaj.
moss

Zmiany w systemie MOSS

Rada Unii Europejskiej przyjęła 5 grudnia 2017 roku, Dyrektywę Rady (UE) 2017/2455  zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość
Od 1 stycznia 2019 roku, zostaje ustalony próg 10 000 euro, poniżej którego miejscem świadczenia usług, świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, które mają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w dowolnym państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie usługodawcy, jest państwo członkowskie usługodawcy.
Warto zaznaczyć, że będzie to rozwiązanie opcjonalne. Czyli podatnik, który w ciągu roku nie przekroczy określonego progu będzie mógł sam skorzystać z procedury MOSS. Natomiast po przekroczenie progu 10 000 euro, będzie miał obowiązek rozliczenia podatku VAT w miejscu usługobiorcy.
Dyrektywa 2017/2455, ponadto wprowadza zmiany w art 219a dyrektywy w sprawie VAT. Dyrektywa ta odnosi się do dokumentowania świadczonych usług lub dostarczanych towarów. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 219a , fakturowanie podlega przepisom mającym zastosowanie w państwie członkowskim uznawanym za państwo dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z przepisami tytułu V.
Dodatkowo została wprowadzona istotna zmiana dla podatników nieunijnych. Z obecnego brzmienia definicji podatnika niemającego siedziby na terytorium Wspólnoty, zostały skreślone słowa ” i w stosunku do którego nie jest wymagana inna identyfikacja do celów VAT”
Obecne brzmienie art. 358a

Do celów niniejszej sekcji i bez uszczerbku dla innych przepisów prawodawstwa wspólnotowego stosuje się następujące definicje:
„podatnik niemający siedziby na terytorium Wspólnoty oznacza podatnika, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty”

Więcej na temat samego mechanizmu MOSS oraz obowiązków z nim związanych można przeczytać w tym artykule.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu