Procedura MOSS dla usług elektronicznych


30 listopada 2017 4 min. czytania

Świadczysz usługi elektroniczne dla zagranicznych osób prywatnych z UE? wiesz co to procedura MOSS? Czy możesz z niej skorzystać? Po odpowiedzi na te oraz inne pytania z zakresu systemu MOSS zapraszam do artykułu.

Usługi elektroniczne – definicja

Polska ustawa o VAT w zakresie definicji usług elektronicznych w art. 2 pkt. 26 wskazuje, że są to usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dalej odsyła nas do Rozporządzenia unijnego, a dokładnie do art. 7 rozporządzenia 282/2011. Zgodnie z rozporządzeniem unijnym do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Ponadto w art. 7 ust. 2 rozporządzenia znajdziemy przykładowe wyliczenia usług elektronicznych, a w ust. 3 ustawodawca unijny wskazał również, co usługą elektroniczna na pewno nie jest.
procedura moss

Zasady opodatkowania

Przede wszystkim zgodnie z art. 28k ustawy o VAT, niezależnie od statusu oraz miejsca siedziby działalności gospodarczej usługodawcy w przypadku świadczenia usług elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami, miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym konsumenci ci mają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Jeśli usługi te są świadczone na rzecz podatników z terytorium Wspólnoty, wówczas należy opodatkować te usługi według zasady ogólnej zawartej w art. 28b ustawy – w miejscu, gdzie usługobiorca ma siedzibę wykonywanej działalności gospodarczej.
Podsumowując, w przypadku świadczenia usług elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami czyli możemy powiedzieć inaczej zagranicznych osób prywatnych (konsumentów), podatek VAT należy zapłacić w państwie UE, gdzie te osoby mają siedzibę, miejsce zamieszkania lub pobytu. Należy również wskazać, że do zapłaty tego podatku VAT jest zobowiązany przedsiębiorca świadczący usługę elektroniczną.
W konsekwencji świadcząc usługi elektroniczne na rzecz konsumentów, podatnik zobowiązany byłby do zarejestrowania się do VAT w każdym państwie UE, w którym przebywa nasz odbiorca niebędący podatnikiem. Jednak, żeby nie dokonywać tego, po to właśnie powstał system MOSS.

Procedura MOSS – kiedy znajdzie zastosowanie

Wiemy już co to jest i czemu służy procedura MOSS. Pytanie kiedy możemy ją stosować. Najprościej jest zadać sobie dwa pytania:

 1. Czy świadczę usługi elektroniczne w myśl art. 7 rozporządzenia?
 2. Czy świadczone usługi elektroniczne są m.in. na rzecz prywatnych osób zagranicznych?

Jeśli w obu przypadkach odpowiedź będzie twierdząca, to wówczas możemy skorzystać z procedury MOSS.

Rejestracja do systemu MOSS

Przede wszystkim tak jak już wcześniej wskazałem, system  MOSS eliminuje obowiązek rejestracji do VAT w każdym z Państw UE, w których przebywa nasz odbiorca.
Do procedury MOSS rejestrujemy się w jednym z Państw członkowskim, co do zasady będzie to kraj w którym mamy siedzibę działalności gospodarczej. W Polsce takiej rejestracji dokonujemy za pośrednictwem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Zgłoszenia do systemu MOSS dokonujemy na formularzu VIU-R, który znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów. Zgłoszenia dokonujemy tylko drogą elektroniczną. Po pozytywnej weryfikacji podatnik otrzymuje potwierdzenie o zarejestrowaniu do procedury MOSS. Co do zasady, rejestracja jest skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył formularz rejestracyjny. Jednakże w przypadku, gdy podatnik rozpoczął świadczenie elektronicznych przed tą datą, procedura rozliczania usług w ramach systemu MOSS zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług, pod warunkiem, że podatnik – do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy wykonano usługi – zgłosi Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście rozpoczęcie działalności w ramach systemu MOSS.
Po pozytywnej rejestracji do systemu MOSS, podatnik będzie obowiązany do prowadzenia specjalnej ewidencji oraz składania kwartalnych deklaracji VAT (VIU-D).

Procedura MOSS – podsumowanie

 • usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami z terenu UE opodatkowane są VATem w miejscu siedziby, zamieszkania lub pobytu, osoby dla której świadczone są te usługi,
 • zapłata podatku VAT od takiej usługi ciąży na przedsiębiorcy,
 • dzięki systemowi MOSS nie musimy rejestrować do VAT w poszczególnych krajach UE,
 • dzięki systemowi MOSS podatek VAT rozliczamy w Polsce,
 • deklaracje VAT (VIU-D) składamy tylko drogą elektroniczną do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
 • deklaracje VAT składamy w okresach kwartalnych do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale,
 • system MOSS jest dobrowolny, przy czym należy pamiętać, że bardzo ułatwia rozliczanie VAT.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu