Zmiany w estońskim CIT w 2023 roku

Adam Pietrzak

Od 1 stycznia 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące estońskiego CIT. Nowe regulacje rozwiewają niektóre wątpliwości związane ze stosowaniem ryczałtu od dochodów spółek. Przybliżamy najważniejsze z nich.

Najważniejsze zmiany w estońskim CIT od 2023 roku:

  • zobowiązanie z tytułu korekty wstępnej wygasa w całości również, jeśli spółka korzysta z estońskiego CIT przez równo 4 lata,
  • spółka spełnia warunek minimalnego zatrudnienia, jeśli jest płatnikiem ZUS lub PIT,
  • samochody osobowe używane w sposób mieszany – 50% wydatków uznawane za niezwiązane z działalnością,
  • zapłata podatku od dywidendy i podzielonego zysku – do 3 miesiąca roku następującego po roku ich uchwalenia,
  • zapłata podatku od dochodu z przekształcenia – do końca 3 miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT,
  • zawiadomienie o wejściu w estoński CIT – w terminie do końca 1 miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT.

Estoński CIT 2023: Korekta wstępna i jej rozliczenie

Spółka, która chce skorzystać z opodatkowania estońskim CIT, musi złożyć tzw. informację CIT/KW. Sporządza się ją na ostatni dzień roku podatkowego, poprzedzającego pierwszy rok korzystania z estońskiego CIT. 

W informacji tej – nazywanej powszechnie korektą wstępną – uwzględnia się przychody i koszty, które powstają w spółce w wyniku rozbieżności między przepisami prawa podatkowego a bilansowego. Dochód generowany w wyniku tych rozbieżności podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki CIT. Zapłata podatku następuje jednak dopiero w przypadku, gdy podatnik rezygnuje z opodatkowania estońskim CIT po okresie krótszym niż 4 lata. Dotychczas przepisy nie precyzowały, czy obowiązek zapłaty podatku wynikającego z różnic między prawem podatkowym a bilansowym wygasa także w przypadku, gdy spółka korzystała z estońskiego CIT przez równo 4 lata.

Obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku nowelizacja przepisów rozstrzyga tę kwestię.

box-icon

Ważne

Obowiązek zapłaty podatku, wynikający ze sporządzenia korekty wstępnej wygasa w całości także w przypadku, gdy podatnik korzystał z estońskiego CIT przez równo 4 lata.

Minimalne zatrudnienie a zwolnienie z ZUS i PIT

Zatrudnienie co najmniej 3 osób przez 300 dni w roku podatkowym – to jeden z warunków, które trzeba spełnić, aby korzystać z estońskiego CIT. 

Ważne: nie musi być to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ustawodawca dopuszcza zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie), ale na podatniku CIT musi jednak z tego tytułu ciążyć obowiązek płatnika PIT (pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) i płatnika ZUS.

W związku z tym pojawiały się wątpliwości, czy te warunki są spełnione w przypadku, gdy spółka zatrudnia  na umowę zlecenia osoby zwolnione z podatku dochodowego (osoby do 26 roku życia) i ZUS (np. studenci). 

Zmiany przepisów te wątpliwości rozwiewają – wystarczy, że podatnik jest płatnikiem PIT lub płatnikiem ZUS, aby móc korzystać z ryczałtu od dochodów spółek. W praktyce, jeśli spółka odprowadza składkę ZUS (społeczną lub zdrowotną) lub zaliczkę na PIT od wynagrodzenia jednej osoby zatrudnionej w ramach umowy cywilnoprawnej, to spełnia ten warunek.

Mieszane użytkowanie samochodu

Przed nowelizacją przepisów o estońskim CIT liczne wątpliwości budziła kwestia opodatkowania wydatków na samochody osobowe, użytkowane w sposób mieszany – na cele związane z działalnością gospodarczą i na cele  prywatne. 

Doprecyzowanie przepisów w tym zakresie jest niestety niekorzystne dla podatników korzystających z ryczałtu od dochodów spółek. Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą podlegają opodatkowaniu estońskim CIT-em jako oddzielna kategoria dochodu

Jeśli więc samochód osobowy nie jest wykorzystywany tylko na potrzeby działalności gospodarczej, to aż 50 procent wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (w tym odpisy amortyzacyjne) podlegają opodatkowaniu estońskim CIT. Ta nowelizacja nie dotyczy oczywiście tylko samochodów, ale innych składników majątku (telefony, komputery) spółki, z których pracownicy korzystają także w celach prywatnych.

Zmiana terminu zapłaty podatku

Korzystną zmianą przepisów regulujących estoński CIT jest zmiana dotycząca terminu zapłaty podatku od dywidendy, czy też dochodu z podzielonego zysku. W aktualnym brzmieniu przepisów podatek ten trzeba zapłacić do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego. Mogło to w określonych sytuacjach powodować powstanie zaległości podatkowych. 

Od 1 stycznia 2023 roku termin ten ulega wydłużeniu.

box-icon

Ważne

Na zapłatę podatku i złożenie deklaracji spółka będzie miała czas do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego, następującego po roku, w którym podjęta została uchwała o podziale zysku, czy też zaliczki na poczet dywidendy.

Inne zmiany w zakresie estońskiego CIT

Nowelizacja przepisów o estońskim CIT rozstrzyga także spór interpretacyjny, dotyczący terminu zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia (dochód do opodatkowania w sytuacji przekształcenia np. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę z o.o.). 

Aktualizacja przepisów rozwiewa wątpliwości – podatek od dochodu z przekształcenia trzeba zapłacić do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT

Co ze spółkami przystępujących do estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego? Ustawodawca doprecyzował termin złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.

box-icon

Ważne

Formularz, na którym zgłasza się wybór estońskiego CIT, czyli ZAW-RD  należy złożyć do końca  pierwszego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT.

Zleć księgowość Twojej spółki!

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

    Estoński CIT 2023 podsumowanie

    Ryczałt od dochodów spółek, popularnie nazywany estońskim CIT-em to jeden ze sposobów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W roku 2022 ustawodawca rozszerzył przepisy dotyczące możliwości opodatkowania estońskim CIT-em. W ten sposób rozwiązanie to zyskało na popularności. Ciągle jednak istniały wątpliwości, dotyczące stosowania niektórych przepisów związanych z tą formą opodatkowania. Od 1 stycznia 2023 roku, dzięki nowelizacji przepisów, przynajmniej część spornych kwestii zostanie wyjaśniona.