Zmiany w estońskim CIT w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące estońskiego CIT. Nowe regulacje rozwiewają niektóre wątpliwości związane ze stosowaniem ryczałtu od dochodów spółek. Przybliżamy najważniejsze z nich.

Najważniejsze zmiany w estońskim CIT od 2023 roku:

  • zobowiązanie z tytułu korekty wstępnej wygasa w całości również, jeśli spółka korzysta z estońskiego CIT przez równo 4 lata,
  • spółka spełnia warunek minimalnego zatrudnienia, jeśli jest płatnikiem ZUS lub PIT,
  • samochody osobowe używane w sposób mieszany – 50% wydatków uznawane za niezwiązane z działalnością,
  • zapłata podatku od dywidendy i podzielonego zysku – do 3 miesiąca roku następującego po roku ich uchwalenia,
  • zapłata podatku od dochodu z przekształcenia – do końca 3 miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT,
  • zawiadomienie o wejściu w estoński CIT – w terminie do końca 1 miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT.

Estoński CIT 2023: Korekta wstępna i jej rozliczenie

Spółka, która chce skorzystać z opodatkowania estońskim CIT, musi złożyć tzw. informację CIT/KW. Sporządza się ją na ostatni dzień roku podatkowego, poprzedzającego pierwszy rok korzystania z estońskiego CIT. 

W informacji tej – nazywanej powszechnie korektą wstępną – uwzględnia się przychody i koszty, które powstają w spółce w wyniku rozbieżności między przepisami prawa podatkowego a bilansowego. Dochód generowany w wyniku tych rozbieżności podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki CIT. Zapłata podatku następuje jednak dopiero w przypadku, gdy podatnik rezygnuje z opodatkowania estońskim CIT po okresie krótszym niż 4 lata. Dotychczas przepisy nie precyzowały, czy obowiązek zapłaty podatku wynikającego z różnic między prawem podatkowym a bilansowym wygasa także w przypadku, gdy spółka korzystała z estońskiego CIT przez równo 4 lata.

Obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku nowelizacja przepisów rozstrzyga tę kwestię.

box-icon

Ważne

Obowiązek zapłaty podatku, wynikający ze sporządzenia korekty wstępnej wygasa w całości także w przypadku, gdy podatnik korzystał z estońskiego CIT przez równo 4 lata.

Minimalne zatrudnienie a zwolnienie z ZUS i PIT

Zatrudnienie co najmniej 3 osób przez 300 dni w roku podatkowym – to jeden z warunków, które trzeba spełnić, aby korzystać z estońskiego CIT. 

Ważne: nie musi być to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ustawodawca dopuszcza zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie), ale na podatniku CIT musi jednak z tego tytułu ciążyć obowiązek płatnika PIT (pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) i płatnika ZUS.

W związku z tym pojawiały się wątpliwości, czy te warunki są spełnione w przypadku, gdy spółka zatrudnia  na umowę zlecenia osoby zwolnione z podatku dochodowego (osoby do 26 roku życia) i ZUS (np. studenci). 

Zmiany przepisów te wątpliwości rozwiewają – wystarczy, że podatnik jest płatnikiem PIT lub płatnikiem ZUS, aby móc korzystać z ryczałtu od dochodów spółek. W praktyce, jeśli spółka odprowadza składkę ZUS (społeczną lub zdrowotną) lub zaliczkę na PIT od wynagrodzenia jednej osoby zatrudnionej w ramach umowy cywilnoprawnej, to spełnia ten warunek.

Mieszane użytkowanie samochodu

Przed nowelizacją przepisów o estońskim CIT liczne wątpliwości budziła kwestia opodatkowania wydatków na samochody osobowe, użytkowane w sposób mieszany – na cele związane z działalnością gospodarczą i na cele  prywatne. 

Doprecyzowanie przepisów w tym zakresie jest niestety niekorzystne dla podatników korzystających z ryczałtu od dochodów spółek. Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą podlegają opodatkowaniu estońskim CIT-em jako oddzielna kategoria dochodu

Jeśli więc samochód osobowy nie jest wykorzystywany tylko na potrzeby działalności gospodarczej, to aż 50 procent wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (w tym odpisy amortyzacyjne) podlegają opodatkowaniu estońskim CIT. Ta nowelizacja nie dotyczy oczywiście tylko samochodów, ale innych składników majątku (telefony, komputery) spółki, z których pracownicy korzystają także w celach prywatnych.

Zmiana terminu zapłaty podatku

Korzystną zmianą przepisów regulujących estoński CIT jest zmiana dotycząca terminu zapłaty podatku od dywidendy, czy też dochodu z podzielonego zysku. W aktualnym brzmieniu przepisów podatek ten trzeba zapłacić do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego. Mogło to w określonych sytuacjach powodować powstanie zaległości podatkowych. 

Od 1 stycznia 2023 roku termin ten ulega wydłużeniu.

box-icon

Ważne

Na zapłatę podatku i złożenie deklaracji spółka będzie miała czas do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego, następującego po roku, w którym podjęta została uchwała o podziale zysku, czy też zaliczki na poczet dywidendy.

Inne zmiany w zakresie estońskiego CIT

Nowelizacja przepisów o estońskim CIT rozstrzyga także spór interpretacyjny, dotyczący terminu zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia (dochód do opodatkowania w sytuacji przekształcenia np. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę z o.o.). 

Aktualizacja przepisów rozwiewa wątpliwości – podatek od dochodu z przekształcenia trzeba zapłacić do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT

Co ze spółkami przystępujących do estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego? Ustawodawca doprecyzował termin złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.

box-icon

Ważne

Formularz, na którym zgłasza się wybór estońskiego CIT, czyli ZAW-RD  należy złożyć do końca  pierwszego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT.

Estoński CIT 2023 podsumowanie

Ryczałt od dochodów spółek, popularnie nazywany estońskim CIT-em to jeden ze sposobów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W roku 2022 ustawodawca rozszerzył przepisy dotyczące możliwości opodatkowania estońskim CIT-em. W ten sposób rozwiązanie to zyskało na popularności. Ciągle jednak istniały wątpliwości, dotyczące stosowania niektórych przepisów związanych z tą formą opodatkowania. Od 1 stycznia 2023 roku, dzięki nowelizacji przepisów, przynajmniej część spornych kwestii zostanie wyjaśniona.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu