Podatki 2020, czyli PIT, CIT i VAT regulowany przez mikrorachunek, brak możliwości wystawienia faktury do paragonu bez NIP i inne zmiany

  • Od 1 stycznia 2020, przedsiębiorcy regulują zobowiązania podatkowe PIT/CIT/VAT z wykorzystaniem mikrorachunku podatkowego.
  • Zapłata za faktury o wartości powyżej 15 tys. zł należy regulować na konto kontrahenta zamieszczone w Wykazie podatników VAT (tzw. biała lista).
  • Fakturę do paragonu można wystawić jedynie w przypadku gdy na paragonie widnieje NIP nabywcy.
  • Od 2020 ulga na złe długi dotyczy także podatku dochodowego.
  • Zeznanie roczne, przedsiębiorcy składają od 15 lutego.

Regulowanie zobowiązań z tyt. PIT/CIT/VAT na mikrorachunek podatkowy

Z dniem 31 grudnia 2019 „stare” numery rachunków bankowych Urzędów Skarbowych przestaną przyjmować przelewy podatkowe. Od 1 stycznia wszystkie należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych (m.in. odsetki od zobowiązań podatkowych) należy wpłacać na indywidualny rachunek podatkowy. Przedsiębiorca może sprawdzić swój numer mikrorachunku korzystając z udostępnionego przez MF generatora lub w urzędzie skarbowym. 

Wprowadzenie mikrorachunku ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom regulowanie zobowiązań podatkowych. Dodatkowo sprawna obsługa przelewów pozwala między innymi na szybsze uzyskanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

Więcej informacji o mikrorachunku podatkowym opisaliśmy w tym artykule.

Wprowadzenie konsekwencji za nieuregulowanie płatności powyżej 15 tys. zł wyłącznie na  rachunek z białej listy

Od 1 września 2019 roku funkcjonuje wykaza podatników czynnych i zwolnionych z VAT. Natomiast dopiero od początku 2020 roku, obowiązują sankcje dotyczące „niewłaściwego” regulowania zobowiązań. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że w przypadku regulowania zobowiązań z faktur, których wartość przekracza 15 tys. zł, płatności należy dokonać na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK, umieszczone na tzw. białej liście), jeżeli wystawca faktury jest czynnym podatnikiem VAT.

Dokonanie płatności na rachunek inny niż w Wykazie podatników VAT, spowoduje konsekwencje w zakresie możliwości zaliczenia wydatku do kosztu uzyskania przychodu. Dodatkowo przedsiębiorca regulujący zobowiązanie będzie ponosił odpowiedzialność solidarną w VAT. Oznacza to, że „kupujący” solidarnie wraz z sprzedawcą będzie odpowiadał za ewentualnie nierozliczony VAT od danej transakcji. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Analogiczne sankcje, wystąpią w przypadku dokonania płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), gdy na fakturze będzie widnieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.

Zmiany podatkowe

Faktury do paragonów

Przedsiębiorca musi pamiętać, że podstawowym dokumentem potwierdzający transakcję gospodarczą pomiędzy przedsiębiorcami jest faktura. Od nowego roku fakturę do paragonu będzie można wystawić jedynie gdy na paragonie będzie widniał numer NIP kupującego lub podatku od wartości dodanej.

Pierwsza grupa podatników będzie także zobowiązana do posiadania kas online. Obowiązek będzie dotyczył podatników:

  • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
  • sprzedających benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Regulacja w zakresie zatorów płatniczych

W 2020 roku, przedsiębiorca ma prawo skorzystać z tzw. ulgi na złe długi także w zakresie podatku PIT/CIT. Ulga pozwala pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość faktury zaliczaną do przychodów, pod warunkiem, że nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności. Ta zmiana ma na celu likwidacji zatorów płatniczych firm.

Zeznanie roczne za 2019 rok

W 2020 roku przedsiębiorcy będą składać zeznanie roczne dopiero od 15 lutego. Co oznacza, że przedsiębiorca nie ma możliwości dokonania rozliczenia w terminie wpłaty zaliczki za ostatni okres rozliczeniowy 2019 roku. Zeznanie roczne na nowych formularzach złożone przed 15 lutym będą traktowane jako złożone z datą 15 luty.