Kiedy należy się zasiłek ojcowski? Jak złożyć wniosek o niego?

Aneta Socha-Jaworska

W jakim wymiarze przysługuje? Jak go uzyskać? Komu takie świadczenie przysługuje? Jakie dokumenty należy przygotować, aby go otrzymać?

Zanim jednak o samym zasiłku, to na początku należy przytoczyć przepis kodeksu pracy, który ma w tym zakresie ogromne znaczenie. Mianowicie art. 1823. § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy wskazuje na to, że pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  1. do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  2. do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Co więcej, może on być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Oznacza to, że ojciec dziecka może wykorzystać taki urlop od razu w wymiarze 2 tygodniu lub dwa razy po 1 tygodniu.

Zasiłek ojcowski

Kodeks pracy jest aktem prawnym, który odnosi się do pracowników, zatem taki urlop należy się tylko pracownikowi. Należy jednak pamiętać o art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który wskazuje iż zasiłek macierzyński za czas urlopu ojcowskiego przysługuje także ubezpieczonym który nie jest pracownikiem, czyli np. zleceniobiorcą, czy osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Podsumowując – urlop ojcowski przysługuje ojcu – pracownikowi, a zasiłek ojcowski ubezpieczonemu ojcu.

Zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy z dnia z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek za okres urlopu ojcowskiego przysługuje w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Podstawy wymiaru zasiłków pracowników i innych ubezpieczonych były omawianej wcześniej. 

Należy pamiętać także, że świadczenie to przysługuje bez okresu wyczekiwania, od pierwsza dnia podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. Ponadto ubezpieczonemu pobierającemu zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie przysługuje wyrównanie do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Aby otrzymać zasiłek ojcowski konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów. Jeśli podmiotem uprawnionym do wypłaty zasiłku jest ZUS, to pracownik musi przygotować : druk ZUS Z-3, wniosek o udzielenie urlopu, oświadczenie o tym, czy  zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu oraz akt urodzenia dziecka.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą do jednostki ZUS musi dostarczyć : druk ZUS Z-3b, wniosek o wypłatę zasiłku za okres urlopu ojcowskiego, oświadczenie o tym, czy  zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu oraz akt urodzenia dziecka.

Wypłata zasiłku macierzyńskiego powinna nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.