Przedsiębiorca opłacający przez odpowiedni czas składkę chorobową, może liczyć na zasiłek z ubezpieczenia społeczne w razie chorobowy. Aby go otrzymać konieczne jest przekazanie do ZUS odpowiedniej dokumentacji.

Druk ZUS Z-3b

Prawo do zasiłku chorobowego

Pierwszą i podstawą kwestią jest to, że przedsiębiorca aby uzyskać zasiłek musi opłacać dobrowolną składkę chorobową. W sytuacji gdy nie ma innego wcześniejszego tytułu do ubezpieczenie, to prawo do zasiłku nabywa po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenie. Oznacza to, że opłacone terminowo i we właściwej wysokości muszą zostać co najmniej trzy składki.

Gdyby składka została opłacona po terminie, to wówczas warto wysłać do ZUS wniosek o przywrócenie terminu płatności. Zazwyczaj, gdy opóźnienie jest niewielkie a sytuacja ma miejsce pierwszy raz, ZUS przychyla się do prośby płatnika i ma on ciągłość ubezpieczenia.

Dokumentacja

Przedsiębiorca, który chce otrzymać zasiłek chorobowy, do 7 dni od dnia otrzymania zwolnienia lekarskiego zobowiązany jest przekazać do ZUS :

Druk ZUS Z-3b to zaświadczenie płatnika składek, dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych. Ostatnio został zaktualizowany dnia 1 lutego 2018 r.

Formularz ZUS Z-3b

Zarówno księgowi, jak i sami przedsiębiorcy niejednokrotnie zastanawiają się, jak powinien wyglądać poprawnie uzupełniony druk, zatem wyjaśnienie przedstawiam poniżej.

1

Przedsiębiorca w części Dane identyfikacyjne płatnika składek uzupełnia pola 01, 02 (jeśli posiada nr NIP i REGON), ponadto wypełnia się pola 06, 07, 08. Jeśli płatnik posiada pieczątkę firmową, to zgodnie z opisem [1] przybija ją wskazanym miejscu. Gdy jej nie ma, to w tym miejscu składa swój podpis.

2

W module Dane adresowe płatnika składek – adres siedziby przedsiębiorca wypełnia obowiązkowo pola od 01 do 07. Pola 08, 12 odnoszące się do telefonu i adres mailowego są dobrowolne. Osoba której adres działalności jest w Polsce, pola 09, 10, 11 pozostawia puste.

3

W kolejnej części Dane identyfikacyjne ubezpieczonego przedsiębiorca wpisuje swoje dane w polach 01 lub 02 i 03. Następnie uzupełnia pola 04, 05, 06.

4

W rozdział Dane adresowe ubezpieczonego – adres zamieszkania mają zostać wypełnione obligatoryjnie pola od 01 do 07. Pozostałych pól się nie uzupełnia.

4

Przedsiębiorca w miejscu Ubezpieczony występuję o: zaznacza krzyżyk przy opcji zasiłek chorobowy, a następnie wpisuje zakres dat zwolnienia i nr zwolnienia. Kolejno w punkcie Jest objęty : ubezpieczeniem w razie choroby i macierzyństwa (ubezpieczenie chorobowe) zaznacza Tak oraz  jako: osoba wykonująca pozarolniczą działalność. Kolejny wiersz zostawia się pusty, bo mam on znaczenie gdy mowa jest o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej.

Pozycje 2. dotyczącą niezdolności do pracy nie wypełnia się.

5

W ostatniej części, gdy przedsiębiorca chce otrzymać zasiłek na rachunek bankowy, podaje jego numer. Na koniec wpisuje miejscowość, datę i składa jedynie swój podpis, jeśli nie ma pieczątki.

Wypłata zasiłku

Odnosząc się do art. 64 ust.1 ustawy z dnia z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa należy zaznaczyć, że gdy wypłaty zasiłku dokonuje ZUS to powinna ona nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Spotkałam się z ciekawym stanowiskiem ZUS w kwestii liczenia tego terminu. Mianowicie jeśli mowa jest o przedsiębiorcy, który chorował w dniach 02.01.2017 do 09.01.2017 i dostarczył dokumenty terminowo do ZUS, termin 30 dni będzie liczony od dnia dokonania wpłaty składek za miesiąc styczeń 2017. Gdy składki zostaną uregulowane 10.02.2017 to od tego dnia liczone jest 30 dni, które ZUS ma weryfikacje i podjęcie decyzji odnośnie wypłaty zasiłku.

Warto też wiedzieć, że razie odmowy prawa do zasiłku chorobowego, decyzja odmowna powinna być wydana najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. Od decyzji o odmowie prawa do zasiłku chorobowego przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Uzyskanie zasiłku

Za miesiąc w którym przedsiębiorca jest chory należy opłacić pełne składki społeczne i zdrowotne. Po uzyskaniu prawa do zasiłku, czyli najlepiej w momencie, gdy przedsiębiorca otrzyma środki na konto, należy dokonać następujących czynności :

  • skorygować deklaracje ZUS DRA za miesiąc w którym wystąpiła niezdolność do pracy (o sporządzenie DRA za część miesiąca pisałam wcześniej, należy pamiętać że w części I.02 należy wpisać 02, nr m-ca, rok)
  • zazwyczaj ZUS sam nadpłatę zalicza na poczet przyszłych składek, ale można napisać wniosek
  • za kolejny pełny miesiąc ubezpieczenie należy złożyć druk ZUS DRA (aby w kolejnych miesiącach się kopiował)

Więcej informacji w temacie zasiłku chorobowego można przeczytać tutaj.