Czy prywatny majątek można ująć jako środek trwały? Co się dzieje, jeżeli majątek jest własnością wspólną przedsiębiorcy i współmałżonka?

W ramach swojej działalności przedsiębiorca może wykorzystywać majątek prywatny. Jak wtedy rozliczyć zakup środka trwałego na współwłasność? W jaki sposób ustalić jego wartość? Po więcej informacji zapraszam do poniższego wpisu.

Środek trwały – definicja

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym (art. 22a ustawy o PIT) do środków trwałych zaliczamy:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty

które stanowią własność lub współwłasność podatnika, zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, a także są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Przewidywany okres użytkowania musi być dłuższy niż rok, a środki trwałe muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czym są środki trwałe i jak je rozliczać?

Przekazanie środka trwałego do działalności

Przedsiębiorca prywatny majątek może przekazać do działalności gospodarczej oświadczeniem. Oświadczenie takie powinna zawierać następujące dane:

 • miejscowość i datę,
 • dane podatnika,
 • oznaczenie czy podatnik jest właścicielem/współwłaścicielem,
 • opis składnika majątku,
 • datę przekazania środka trwałego do majątku firmy,
 • określenie wartości początkowej,
 • podpis właściciela/współwłaściciela

Wzór oświadczenia dostępny jest na naszej bazie wiedzy (klik).

Wartość początkowa środków trwałych przekazanych do działalności

zakup środka trwałego na współwłasność

Ustalenie wartości początkowej

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych zakupionych na współwłasność zostały opisane w ustawie o podatku dochodowym – art. 22g ust.11.

Wartość początkową należy ustalić według proporcji, w jakiej podatnik posiada udział we własności danego składnika majątku. Przepis ten nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie. W takiej sytuacji każdy z małżonków może wprowadzić środek trwały do majątku swojej firmy w wartości proporcjonalnej, czyli po 50%.

Wycena środka trwałego bez dokumentu zakupu – jak jej dokonać?

Współwłasność majątkowa

Wspólność majątkowa powstaje między małżonkami w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Wspólnością objęte są przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Jak wynika z ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy do majątku wspólnego należą przede wszystkim:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego i majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

Jeżeli jeden z małżonków wprowadził środek trwały do działalności zakupiony po zawarciu związku małżeńskiego, to wówczas może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości początkowej. Jeżeli małżonkowie prowadzą działalność i oboje wykorzystują dany składnik majątku w prowadzonej firmie, to wartość początkową ustala się proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Przykład 1.

Pani Anna i pan Jan są małżeństwem i posiadają wspólność majątkową. Po zawarciu związku małżeńskiego zakupili samochód, który został zarejestrowany na Panią Annę. Pojazd ten będzie wykorzystywany w działalności Pana Jana. W jakiej wartości należy wprowadzić samochód do środków trwałych?

Samochód został zakupiony po zawarciu związku małżeńskiego, a małżonkowie posiadają wspólność majątkową. Pan Jan będzie mógł wprowadzić pojazd do działalności w pełnej kwocie zakupu i od tej kwoty dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Przykład 2.

Pan Jakub zakupił samochód przez zawarciem związku małżeńskiego. Po ślubie żona – pani Natalia założyła działalność gospodarczą i chciała wprowadzić pojazd do środków trwałych. Czy będzie mogła to zrobić?

W powyższej sytuacji nie będzie to możliwe. Jednym z warunków wprowadzenia pojazdu do majątku firmy jest bycie jego właścicielem lub współwłaścicielem. Samochód został zakupiony przed ślubem przez Pana Jakuba, co oznacza, że jest on własnością tylko pana Jakuba.

Nowy limit amortyzacji pojazdów osobowych

Chcesz prowadzić ewidencję środków trwałych w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.