Po jakiej wartości wprowadzić prywatny sprzęt do ewidencji środków trwałych? Przykłady

Przedsiębiorcy bardzo często wykorzystują prywatne składniki majątku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Warto wówczas zastanowić się nad przeniesieniem składników prywatnego majątku do działalności gospodarczej. W dzisiejszym artykule przedstawię jak powinna zostać określona wartość początkowa środków trwałych przekazanych do działalności gospodarczej.

wartość początkowa

Definicja środka trwałego

Za środki trwałe są uważane składniki majątku, które stanowią własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie oraz zdatne do użytku w dniu przekazania ich do użytkowania. Przewidywany okres użytkowania środka trwałego powinien być dłuższy niż rok. Natomiast sposób wykorzystywania przez podatnika powinien być związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Środkami trwałymi będą też składniki majątku oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umów leasingu finansowanego.

W wymienionej definicji środka trwałego w ustawie o podatku dochodowym, ustawodawca nie uzależnił prawa do uznania składnika majątku za środek trwały od zakupu go jedynie w ramach prowadzonej działalności. Oznacza to, że w przypadku gdy przedsiębiorca posiada składniki majątku, które zostały zakupione poza działalnością gospodarczą i stanowią jego własność lub współwłasność, są zdatne i gotowe do użytkowania oraz będą wykorzystywane na cele prowadzenia działalności o przewidywanym okresie powyżej roku, wówczas ma prawo uznać je za środki trwałe.

Przedsiębiorca, który podejmie decyzje o przekazaniu prywatnego składnika majątku na cele działalności ma prawo „zaliczyć” go w koszty na zasadach określonych w ustawie o PIT. Pierwszym krokiem jest sporządzenie oświadczenia o przekazaniu składnika majątku na cele prowadzonej działalności gospodarczej. W oświadczeniu powinien określić wartość początkową środka trwałego.

Wartość początkowa środków trwałych przekazanych do działalności

Wprowadzając do działalności środki trwałe należy ustalić jaka jest ich wartość początkowa. W przypadku gdy do majątku firmy zostaje przekazany kilkuletni składnik majątku określenie jego wartości może wydawać się trudne. Warto zaznaczyć, że wartość np. maszyn, pojazdów kupionych kilka lat temu obecnie bardzo często odbiega od bieżących cen rynkowych. Bardzo ważną informacją dla przedsiębiorców jest fakt, że dla wyceny składnika majątku ważna jest cena nabycia. Jeżeli zatem przedsiębiorca posiada dokument potwierdzający nabycie danego składnika, wówczas pomimo iż jego obecna wartość rynkowa jest dużo niższa, ma prawo „zaliczyć” do kosztów wartość, ustaloną po cenie nabycia.

Przykład 1

W 2015 roku właściciel zakupił prywatnie profesjonalny komputer za kwotę 35 tys. zł. Obecna wartość komputera spadła do 5 tys. z uwagi na szybki postęp technologiczny. Przedsiębiorca początkiem 2018 roku podjął decyzje o przekazaniu komputera do działalności gospodarczej. Przedsiębiorca posiada dokument (umowa kupna), która potwierdza cenę nabycia danego komputera, przez co ma prawo zaliczyć środek trały do ewidencji środków trwałych w wysokości 35 tys zł. Przedsiębiorca ma prawo wybrać sposób amortyzacji danego środka trwałego.

Brak ceny nabycia a wartość początkowa

W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada dokumentu potwierdzającego cenę nabycia danego składnika, wówczas jest zobowiązany do ustalenia wartości początkowej. Wartość początkowa środka trwałego powinna zostać określona zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla określenia wartości początkowej, niezbędne jest sporządzenie wyceny. Wycenę należy sporządzić uwzględniając cenę rynkową środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok wprowadzenia składnika do ewidencji środków trwałych. Sporządzając wycenę należy w szczególności określić stan i stopień zużycia danego składnika majątku.

Przykład 2

W 2015 roku właściciel zakupił prywatnie profesjonalny komputer za kwotę 35 tys. zł. Przedsiębiorca początkiem 2018 roku podjął decyzje o przekazaniu komputera do działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie posiada dokumentu potwierdzającego, cenę nabycia komputera. Wartość początkowa środka trwałego tego samego rodzaju o porównywalnym stopniu zużycia wynosi 5 tys zł. Przedsiębiorca na podstawie oświadczenia może zaliczyć składnik majątku do:

  • ewidencji wyposażenia z uwagi na wartość poniżej 10 tys zł lub
  • ewidencji środków trwałych jeżeli przewidywany okres użytkowania będzie wynosił powyżej 12 miesięcy

Warto zastanowić się też nad tym czy duplikat z faktury może potwierdzać cenę nabycia środka trwałego. Ta kwestia została omówiona w tym artykule.