Jak wycenić środek trwały wytworzony samemu albo otrzymany w darowiźnie?

Przedsiębiorca wprowadzając środek trwały do majątku firmy zobligowany jest do dokonania jego wyceny. Sytuacja jest prosta, gdy posiadamy dowód potwierdzający jego zakup. Co jednak w przypadku, gdy takiego dokumentu jednak nie mamy? Czy wycena środka trwałego bez dokumentu zakupu jest możliwa? Jeżeli tak, to w jaki sposób należy jej dokonać?

Wycena środka trwałego zależna od sposobu jego nabycia

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym w przypadku nabycia środków trwałych za ich wartość początkową uważa się:

 • cenę nabycia – w przypadku odpłatnego zakupu środka trwałego,
 • cenę nabycia powiększoną o wartość przychodu – w przypadku częściowo odpłatnego nabycia,
 • koszt wytworzenia – jeżeli środek trwały wytwarzamy we własnym zakresie,
 • wartość rynkową z dnia nabycia (chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości) – w przypadku nabycia środka trwałego w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób.

Cena nabycia składa się z poszczególnych części składowych, które mają wpływ na jej wysokość. Są to między innymi koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, wszelkie opłaty skarbowe i notarialne, montaż i instalacja, odsetki, prowizje oraz cło i akcyza. Wszystkie te elementy mają wpływ na ustalenie wysokości wartości początkowej środka trwałego.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych – jak prawidłowo rozliczyć?Dwóch mężczyzn, worek pieniędzy i fotel

Wycena środka trwałego stanowiącego współwłasność

Przedsiębiorca do środków trwałych swojej działalności gospodarczej może wprowadzić środek trwały, który:

 • stanowi jego własność lub współwłasność,
 • jest kompletny i zdatny to użytku w momencie przyjęcia do użytkowania,
 • przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, oraz
 • wprowadzony środek trwały będzie wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozróżnić można tutaj kilka przypadków wprowadzenia do majątku firmy środka trwałego będącego współwłasnością innej osoby lub małżonka.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca wprowadza do firmy środek trwały, który nie jest w pełni jego własnością to wyliczenia wartości dokonuje na podstawie proporcji jego wartości w jakiej on jest właścicielem. Jeżeli w umowie nie ma zawartej informacji dotyczącej proporcji współwłasności to wyceny dokonujemy wówczas po równo w proporcji 1/2 czyli 50%.

Podobna sytuacja jak powyżej występuje w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków. Wówczas każdy zakup przez jednego ze współmałżonków będzie stanowił całkowicie jego wyłączną własność.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wspólności majątkowej wśród małżonków. Zakupione środki trwałe należą wówczas do każdego z małżonków i nie ma znaczenia tutaj fakt, kto dokonywał zapłaty za dany zakup. Warunkiem wprowadzenia danego środka trwałego w pełnej wartości (100%) przykładowo do firmy męża jest zakup środka trwałego w trakcie trwania związku małżeńskiego oraz nie prowadzenie w tym przypadku działalności przez żonę, która chciałaby ten środek trwały wykorzystywać również w swojej firmie. Wówczas mąż do firmy wprowadza dany środek w pełnej wysokości zgodnej z dowodem zakupu.

Amortyzacja – 5 sposobów na obniżenie podatku dochodowego.

Przeniesienie środka trwałego z majątku prywatnego do majątku firmy

Czasami zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorca postanawia w swojej działalności wykorzystywać prywatny składnik majątku. Przykładowo może to być komputer, samochód lub telefon.

Sytuacja jest prosta, gdy posiadamy dowód zakupu danego składnika majątku, który chcemy wprowadzić do majątku firmy, np. faktura, umowa kupna. W takim wypadku na stan majątku firmy wprowadzamy środek trwały na podstawie wartości wynikającej z tego właśnie dowodu zakupu.

Co w przypadku, gdy nie posiadamy dowodu zakupu?

Fakt braku dowodu zakupu nie umożliwia przedsiębiorcy dodanie prywatnego składnika majątku do środków trwałych firmy. W takiej sytuacji podatnik dokonuje wyceny środka trwałego. Wyceny tej dokonujemy na podstawie ceny rynkowej środka trwałego z grudnia roku poprzedzającego rok założenia Ewidencji Środków Trwałych lub przygotowania szczegółowych danych o stanie i stopniu zużycia danego składnika majątku.

W sytuacji, gdy wycena środka trwałego przysparza nam wiele trudności, to z pomocą możemy zwrócić się do rzeczoznawcy, który dokona wyceny naszego środka trwałego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ważne jest również odpowiednie udokumentowanie przekazania środka trwałego z majątku prywatnego do majątku firmy. W takim wypadku konieczne jest sporządzenie oświadczenia, które należy potem przechowywać w dokumentacji księgowej firmy. Oświadczenie takie powinno zawierać następujące dane:

 • dane podatnika,
 • datę przekazania do majątku firmy,
 • opis przedmiotu,
 • dane dotyczące ceny zakupu.

W załączniku poniżej udostępniamy dla Państwa wzór oświadczenia o przekazaniu prywatnych środków trwałych na cele działalności gospodarczej.

Oświadczenie o przekazaniu prywatnych środków trwałych na cele działalności gospodarczej.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

 • Kontaktuj się z naszymi specjalistami od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22.
 • Przekonaj się, że wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach jest proste!

Załóż konto

Masz pytania związane z wyceną prywatnego środka trwałego? Nie wiesz jaką wartość przyjąć? Zapraszamy do komentowania lub napisania do nas na info@infakt.pl.