Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty


5 stycznia 2018 4 min. czytania

W jakiej wysokości jest wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty? Jak uzyskać to wynagrodzenie? Czy należy je wykazać jako przychód z działalności?

Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty

Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty jest określone w art. 28 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Ponadto § 3. z art. 28 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa określa, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia.

I tutaj obecnie znaczenie ma rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

Płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące:

  • 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników,
  • 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów

– na rzecz budżetu państwa.

Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów. 

Gdzie i kiedy wykazać wynagrodzenie płatnika?

Wynagrodzenie płatnika wykazywane jest w PIT-8AR i/lub PIT-11. Ustawa ordynacja podatkowa nie precyzują terminu, w jakim wynagrodzenie może zostać pobrane przez płatnika. Zatem należy uznać, że uprawnienie do wynagrodzenia może być zrealizowane zarówno w chwili zapłaty podatku, z tytułu którego stało się ono należne, jak i w terminie późniejszym, oczywiście do chwili przedawnienia, czyli do 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Wynagrodzenie płatnika, a przychód

Na wstępie chciałabym zauważyć, że skorzystanie z opcji uzyskania wynagrodzenia za terminowe wpłaty jest dla płatnika dobrowolne, czyli może z tej opcji skorzystać, ale nie musi.

Załóżmy, że płatnik skorzystać z tej możliwości. Jakie to dla niego rodzi konsekwencje? 

Warto tutaj zastanowić się nad tym, czy to wynagrodzenie będzie przychodem płatnika. Raz jeszcze podkreślę, że jest to uprawnienie, z którego może skorzystać, ale nie musi.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są także wynagrodzenia płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Przychód z tytułu otrzymanego wynagrodzenia za terminowe opłacanie zaliczek, należy ująć w KPIR w kolumnie 8 – wynika to objaśnień do podatkowej księgi. Jak określono kolumna 8 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów, np. z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika.

Także płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy otrzymali wynagrodzenie za terminowe wpłaty powinni wykazać przychód. Zostało to wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Pogląd ten został też utrzymany w interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 października 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.231.2017.1.AWO

Wynagrodzenie płatnika, a VAT

Wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa nie jest czynnością wymienioną w art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Zatem wynagrodzenie płatnika lub inkasenta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czy wynagrodzenie jest faktycznie zyskiem płatnika?

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie posłużę się przykładem. Płatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Chce otrzymać wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty – spełnia warunki co do tego. Kwota wynagrodzenia wynosi 100 zł.

Płatnik kwotę 100 zł musi wykazać jako pozostały przychód w kolumnie 8 KPIR. Podatek jaki musi został z tego tytułu zapłacony wynosi 18% z 100 zł, czyli po zaokrągleniu 18 zł. Faktyczny zysk podatnika wyniesie zatem 82 zł.

Kiedy zatem nie ma sensu wykazywać tego wynagrodzenia?

Oczywiście także tutaj posłużę się przykładem. Płatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Chce otrzymać wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty – spełnia warunki co do tego. Kwota wynagrodzenia wynosi 1 zł.

Płatnik kwotę 1 zł musi wykazać jako pozostały przychód w kolumnie 8 KPIR. Podatek jaki musi został z tego tytułu zapłacony wynosi 18% z 1 zł, czyli po zaokrągleniu 0 zł. Faktyczny zysk podatnika wyniesie zatem 1 zł.

Zatem można stwierdzić, że płatnik w każdej sytuacji zyska. A faktyczna korzyść to wynagrodzenie płatnika pomniejszone o zaliczkę na podatek od tej kwoty.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu