Praktycznie co roku zmieniają się formularze zeznań rocznych. Podatnicy muszą pamiętać o tym, że poprawność złożonego formularza, to także wersja obowiązująca na dany rok podatkowy.

Zeznania roczne

Zeznania roczne za 2017 roku, składane w 2018 roku należy złożyć w następujących wersjach:

 • PIT-16A (9)
 • PIT-28 (19)
 • PIT-36 (24)
 • PIT-36L (13)
 • PIT-37 (23)
 • PIT-38 (11)
 • PIT-39 (7)

wykaz zeznań rocznych

Załączniki do zeznań rocznych i inne druki

Jeśli chodzi o inne formularze, to w odniesieniu do 2017 roku obowiązują następujące druki :

 • PIT/B (14) – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym
 • PIT/BR (2) – informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
 • PIT/D (26) – informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym
 • PIT/DS (1) – informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej
 • PIT/M (7) – informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym
 • PIT/O (22) – informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
 • PIT/TP (1) – uproszczone sprawozdanie
 • PIT/Z (6) -informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym
 • PIT/ZG (5) – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
 • PIT-28/A (16) – informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
 • PIT-28/B (14) – informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
 • PIT-2K (8) – oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
 • PIT-CFC (2) – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 • PIT-OP (1) – oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego
 • PIT-WZ (1) – wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy.

AKTUALIZACJA !!!

Po koniec roku opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dokumenty te wprowadziły zmiany w drukach formularzy. W rozliczeniu za 2017 obowiązują :

 • PIT-36(25),
 • PIT-36L(14),
 • PIT-37(24),
 • PIT-38(12),
 • PIT-39(8),
 • PIT/B(15),
 • PIT/DS(2),
 • PIT-28(20),
 • PIT-28/A(17).

Pozostałe formularze zostają bez zmian i obowiązują w wersjach wskazanych wyżej.

Termin złożenia i właściwość miejscowa

Zeznanie roczne należy złożyć do naczelnika US właściwego ze względu na :

 • miejsce zamieszkania osoby fizycznej (podatnika) w ostatnim dniu roku podatkowego,
 • ostatnie miejsca zamieszkania podatnika w Polsce, gdy zamieszkanie na terytorium RP ustało przed ostatnim dniem roku kalendarzowego.

Oznacza to, że dla podatnika istotne jest miejsce zamieszkania na dzień 31.12 danego roku lub na ostatni dzień zamieszkania na terytorium Polski – art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zmiana adresu osoby fizycznej między 1 stycznia roku kolejnego, a datą złożenia deklaracji podatkowej nie wpływa na ustalenie właściwości urzędu skarbowego.
Wspólne rozliczenie małżonków i dwa różne US
Zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zeznanie roczne składa się do naczelnika US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Jeśli małżonkowie decydujący się na wspólne rozliczenie podatkowe, mają różne miejsca zamieszkania i podlegają pod różne urzędy skarbowe, to zeznanie roczne należy złożyć do US właściwego dla małżonka wpisanego na druku jako podatnik.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu