Kiedy składamy informacje podsumowującą VAT-UE? Jakie transakcje wyszczególniamy na formularzu? Do kiedy i w jakiej formie należy złożyć druk VAT-UE?

Informacje wstępne

Zanim o samej informacji podsumowującej VAT-UE, to przybliżę dwa pojęcia które w kontekście późniejszym informacji będą istotne.
Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności – art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. 
Natomiast działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych – art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Transakcje

Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych: 

 1. wewnątrzwspólnotowych dostawach na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 2. wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 3. dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 4. usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca

– zwane dalej informacjami podsumowującymi.
W przypadku transakcji, o której mowa w art. 136, informacja podsumowująca powinna dodatkowo zawierać adnotację, że nabycie i dostawa zostały dokonane w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.
Podatnik podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, to podmiot który płaci w swoim kraju podatek o charakterze takim, jak podatek VAT i jest zarejestrowany do VAT-UE, czyli posługuje się NIP-UE, co de facto oznacza, że przed NIP-em ma odpowiedni przedrostek właściwy dla danego kraju Unii Europejskiej.
Dopuszczalny kod i nazwa kraju: AT – Austria, BE – Belgia, BG – Bułgaria, DE – Niemcy, DK – Dania, EL -Grecja, ES – Hiszpania, FI – Finlandia, FR – Francja, GB – Wielka Brytania, HR – Chorwacja, IE – Irlandia, IT – Włochy, LU – Luxemburg, NL – Holandia, PT – Portugalia, RO – Rumunia, SE – Szwecja, CY – Cypr, CZ – Czechy, EE – Estonia, LT – Litwa, LV – Łotwa, MT – Malta, SK – Słowacja, SI – Słowenia, HU – Węgry.
Warte podkreślenia jest też to, że gdy dokonujemy na przykład zakupu towaru z Ukrainy, czy Australii to transakcji tych nie wykazujemy na VAT-UE, gdyż kraje te nie należą do UE.
VAT-UE

VAT-UE

Informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane:

 1. nazwę lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację podsumowującą oraz jego numer NIP z przedrostkiem PL,
 2. właściwy i ważny numer identyfikacyjny NIP-UE nabywających towary lub usługi, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej,
 3. właściwy i ważny numer identyfikacyjny NIP-UE sprzedawcy w przypadku, gdy polski przedsiębiorca dokonuje WNT,
 4. łączną wartość WNT, WDT – w tym również łączną wartość dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 3 a także łączną wartość świadczonych usług – w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.

To czy podatnik z UE ma ważny NIP-UE można sprawdzić w systemie VIES

Termin i forma złożenia

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji : WDT, WNT, wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

Korekta

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – art. 101 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Korektę składa się na druku VAT-UEK.

Zerowe VAT-UE

Ustawodawca określił w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, że formularz VAT-UE należy składać w sytuacji, gdy podatnik dokonał WNT, WDT, wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług. Zatem jeśli do żadnej z tych transakcji nie dojdzie, to nie ma obowiązku składania zerowych informacji podsumowujących.

Załączniki

VAT-UE składa się wylącznie elektronicznie, zatem teraz nie ma już potrzeby generowania załączników, jakie były wcześniej to jest : VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C. W informacji podsumowującej składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (interaktywnej) nie wypełnia się załącznika. Wiersze w poszczególnych częściach stanowią listę rozwijalną. 

Wnioski

Formularz VAT-UE  :

 • składają podatnicy zarejestrowani do VAT-UE, czyli posługujący się NIP-em z przedrostkiem PL,
 • jest tylko informacją dla urzędu skarbowego, jego złożenie nie wiążę się z obowiązkiem zapłaty podatku,
 • składa się jeśli podatnik dokonał przynajmniej jednej z następujących transakcji : WNT, WDT, wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług,
 • druga strona WNT, WDT, czy wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług także musi posługiwać się NIP-UE,
 • nie ma zastosowania w przypadku importu usług, czy transakcji tej się nie wykazuje na tym formularzy,
 • składa się wyłącznie elektronicznie i za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia transakcji,
 • nie ma obowiązku składania zerowych VAT-UE,
 • dotyczy wyłącznie transakcji w UE,
 • składa zarówno czynny podatnik VAT, jak i zwolniony, jeśli dokonuje odpowiednich transakcji i posługuje się NIP-UE.

Obecnie obowiązują druki VAT-UE i VAT-UEK w wersji 4. (zgodnie z rozporządzeniem).