VAT-UE – wyłącznie miesięcznie i elektronicznie

Aneta Socha-Jaworska

Szereg przedsiębiorców dokonuje sprzedaży lub zakupu od kontrahentów z Unii Europejskiej. Większość tych transakcji należy wykazać na informacji podsumowującej VAT-UE. W 2017 r. prawdopodobnie będzie można złożyć je tylko elektronicznie i w okresach miesięcznych.

Projekt z dnia 22.09.2016 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedstawia propozycję zmian, jakie powinny obowiązywać od początku 2017 r.

Dokument elektroniczny

Zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy zmieniającej informacje podsumowującą będzie składana :

  •  za okresy miesięczne,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. – ordynacja podatkowa,
  • w terminie do 25. dnia miesiąca następującego miesiąc.

Oznacza to, że celem projektu jest nakazanie podatnikom składania informacji podsumowującej w formie elektronicznej, czyli wyeliminowanie dokumentów papierowych.

VAT-UE

Koniec rozliczeń kwartalnych

Art. 1 ust. 11 lit. b wskazuje na to, iż w obecnie obowiązującym art. 100 zostanie uchylony ust. 4-7, czyli zlikwidowana zostanie możliwość składania dokumentu VAT-UE za okresy kwartalne.

Korekta VAT-UE

Ustawa zmieniająca w art. 1 ust. 12 określa, że przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej podmiot, który złożył dokument, jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

Złożenie korekty informacji podsumowującej VAT-UE w formie papierowej prawdopodobnie nie będzie możliwe od 1 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie

Zmiany mają na celu ułatwienie monitorowania transakcji wewnątrzwspólnotowych jako transakcji szczególnie narażonych na oszustwa i nadużycia w VAT. Ponadto przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej usprawni ich do wprowadzanie do systemu, a co za tym idzie przyspieszy ich analizę i identyfikację ryzyka.