Które firmy mogą otrzymać pełne umorzenie subwencji z tarczy PFR 1.0 i jak je uzyskać?

Na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju pojawiły się szczegóły pełnego umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej 1.0. Zapoznaj się ze nimi, by dowiedzieć się, czy Ci przysługuje i jak prawidłowo złożyć wniosek. 

Termin składania wniosku o umorzenie subwencji

Proces umorzenia zostanie uruchomiony 29 kwietnia 2021 r. – czyli dokładnie rok po tym, jak ruszyła tarcza PFR 1.0. Co ważne – każdy przedsiębiorca, który otrzymał wypłatę subwencji, na złożenie wniosku ma maksymalnie 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym upłynął rok od wypłaty subwencji. Oznacza to, że jeśli pieniądze otrzymałeś 29 kwietnia 2020 r. wniosek będziesz mógł złożyć tylko do 14 maja 2021.

Wniosek zostanie udostępniony w ramach bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę subwencji finansowej. 

WAŻNE: wniosku nie będzie mógł złożyć przedsiębiorca, który nie ma już aktywnej relacji z bankiem (nie posiada rachunku bankowego świadczącego usług bankowości elektronicznej), poprzez który zawarł umowę w ramach tarczy PFR 1.0. Dlatego Polski Fundusz Rozwoju zaleca, aby ją odnowić nie później niż w ostatnim dniu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu. 

Kto może złożyć wniosek o umorzenie?

Proces umorzenia będzie mogła uruchomić osoba, która posiada dostęp do bankowości elektronicznej konta, z którego została zawarta umowa. Może to być sam przedsiębiorca (beneficjent) lub osoba działająca w jego imieniu

Gdy osoba działająca w imieniu beneficjenta będzie reprezentować go na podstawie pełnomocnictwa, jego przedłożenie może być wymagane w przypadku kontroli ze strony PFR. Nie jest koniecznie przekazywanie go wraz z oświadczeniem o rozliczeniu.

Jak wygląda proces umorzenia – krok po kroku

 1. Bank, poprzez który podpisałeś umowę w ramach tarczy PFR 1.0., udostępni Ci w ramach bankowości elektronicznej wstępną propozycję PFR z informacją o wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi oraz częściowo uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Resztę trzeba będzie wprowadzić samodzielnie. Wniosek zostanie udostępniony w Twojej bankowej skrzynce pocztowej najpóźniej dzień przed pierwszym dniem terminu na jego złożenie. Dopiero z początkiem terminu rozliczenia pojawi się możliwość jego edycji i wysyłki.
 2. Przeczytaj dokładnie wniosek oraz zaproponowane przez PFR kwoty umorzenia. Podpisanie go i wysyłka oznaczają, że zgadzasz się na zaproponowane warunki. Nie ma od tego odwołania, a przyznana kwota będzie “bezsporna” – nie podlega zakwestionowaniu na późniejszych etapach.
 3. Dane, które przedsiębiorca będzie musiał uzupełnić sam to: oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży (dla małych i średnich przedsiębiorcą); oświadczenie o spadku przychodów ze sprzedaży (dla starających się o umorzenie 100%); innych wymaganych oświadczeń (np. o odpowiedzialności karnej, przeniesieniu rezydencji podatkowej lub przekształceniu). Reszta danych zostanie pobrana z rejestrów publicznych takich jak np. ZUS i KAS.
 4. Teraz należy zapoznać się z wnioskiem, aby zweryfikować poprawność danych. Warto również zapisać go sobie w wersji cyfrowej lub wydrukować.

  WAŻNE: PFR zaleca, aby wszelkie rozbieżności w danych wyjaśnić w odpowiednich urzędach jeszcze przed podpisaniem i wysyłką wniosku.
 5. Podpisz i wyślij wniosek za pomocą systemu autoryzacji banku, w którym posiadasz konto.
 6. PFR zweryfikuje Twój wniosek pod kątem zawartych w nim danych, porównując je z tymi zawartymi w rejestrach ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.
 7. Zostanie podjęta jedna z trzech decyzji o umorzeniu subwencji.

Jakie decyzje o umorzeniu może podjąć PFR?

Częściowe umorzenie subwencji do 75%*

Warunki umorzenia dla małych i średnich przedsiębiorstw:

 • 0% do 25% – w zależności od utrzymania skali zatrudnienia (zmniejsza się proporcjonalnie do redukcji przeprowadzonej w firmie)
 • 25% – pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dnia otrzymania subwencji
 • 0% do 25% – w zależności od wykazanej skumulowanej straty gotówkowej

Warunki umorzenia dla mikrofirm:

 • 25% – pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dnia otrzymania subwencji
 • 0% do 50% – w zależności od utrzymania skali zatrudnienia (zmniejsza się proporcjonalnie do stanu redukcji przeprowadzonej w firmie).

*Pozostałe 25% subwencji z urzędu podlega zwrotowi.

Pełne umorzenie subwencji – 100%

Dostępne jest dla przedsiębiorców, którzy spełnili wyżej wymienione warunki dla częściowego umorzenia oraz przynajmniej jeden kod PKD ich działalności znajduje się na liście dołączonej do rozporządzenia. Nie musi to być przeważający kod PKD.

Są to następujące kody PKD:

 • 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów;
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Odmowa umorzenia subwencji – zwrot całości do PFR

Decyzję taką otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki otrzymania subwencji (np. w związku z niecelowym wydaniem pieniędzy na koszty wyłączone z finansowania w regulaminie PFR). Od dnia otrzymania decyzji o odmowie umorzenia przedsiębiorca ma 14 dni na zwrot całości subwencji. 

Decyzja informująca o zidentyfikowaniu okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi

W takim przypadku uruchomione zostanie postępowanie wyjaśniające, w którym przedsiębiorca będzie mógł złożyć dodatkowe dokumenty i oświadczenia. PFR poinformuje go o powodach, które uniemożliwiły ustalenie wysokości zwrotu. Ostateczna decyzja zostanie wydana do 6 miesięcy od dnia udostępnienia pierwotnej decyzji. Okres ten może zostać wydłużony w szczególnych przypadkach, o czym beneficjent zostanie powiadomiony.

Komunikacja w postępowaniu wyjaśniającym oraz wszelkie zapytania kierowane w tej sprawie do PFR będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Czas na “odwołanie się” wynosi 10 dni od dnia otrzymania decyzji.

Kiedy otrzymam decyzję o umorzeniu subwencji lub odmowie?

W ciągu 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia, w którym mogłeś złożyć oświadczenie.

Zwrot subwencji – w całości, w ratach, do kiedy?

Zwrot subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych licząc od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono przedsiębiorcy subwencję finansową. 

Subwencja może zostać spłacona w nie więcej niż 24 ratach (23 równe raty + rata wyrównująca).

Umorzenie Tarczy PFR 1.0 – zaproszenie na webinar

Aby dowiedzieć się więcej, weź udział w naszym webinarze. Podczas transmisji wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na pytania przedsiębiorców:

Regulamin Tarczy Finansowej PFR ze wszystkimi szczegółami, który obowiązywać będzie od 28 kwietnia 2021 r., można odnaleźć na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.