Czy ulgą dla młodych objęte są dochody zagraniczne? Odpowiedzi na częste pytania o ulgę dla osób poniżej 26 roku życia

Rozliczenie dochodów zwolnionych osiąganych przez osoby do 26 roku życia budzi liczne wątpliwości. Ministerstwo Finansów wydało wyjaśnienia, jak ulga dla młodych powinna być wykazana w PIT 11. W konsultacjach podatkowych są także objaśnienia w tym zakresie.

Kogo dotyczy ulga dla młodych?

Ulga dla młodych dotyczy określonych źródeł przychodów osiąganych przez osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Ze zwolnienia skorzystać mogą młodzi, który osiągają przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz
  • umów zlecenia, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 8 PIT

Limit przychodów wynosi 85.528 zł w roku podatkowym. Limit na 2019 rok jest niższy i wynosi 35.636,67 zł.

Jaki liczyć wiek podatnika?

Ulga dla młodych przysługuje do 26 roku życia. Warunek ten musi by spełniony na moment uzyskania przychodu.

Zgodnie z projektem objaśnień podatkowych dotyczących nowej preferencji w zakresie ustalania wieku podatnika należy stosować przepisy prawa podatkowego tj. art. 12 par. 4 Ordynacji podatkowej, który brzmi:

„Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień„.

Zgodnie z powyższym prawo do ulgi przysługuje włącznie z dniem 26 urodzin. Zastosowania nie ma przepis dotyczący przesunięcia terminu, gdy dzień urodzin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy np. sobota, święto.

Jak wykazać w PIT-11 za 2019 ulgę dla młodych?

Obecnie obowiązującą wersją informacji imiennej PIT 11 jest wersja 25 umożliwiająca wykazanie ulgi dla młodych. Informacja została przebudowana w części E oraz części G.

W części G płatnik wykazuje przychody objęte ulgą na skutek złożonego przez podatnika oświadczenia, że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego. W poz. 86, 87 oraz 88 kwotę zwolnienia wykazuje się z rozbiciem na przychody związane ze stosunkiem pracy (lub pokrewne) oraz umowy zlecenie.

W części E informacji wiersz 1 oraz 5 płatnik wykazuje przychody młodych uzyskane:

  • za okres od 01 stycznia 2019 do 31 lipca 2019;
  • po ukończeniu 26 roku życia.

W części E informacji wiersz 2 oraz 6 płatnik zobowiązany jest wykazać przychody podatnika do 26 roku życia, od których pobrał podatek m.in. z powodu braku złożenia oświadczenia, że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego lub przekroczenia limitu zwolnienia od podatku.

Jak wykazać w PIT-11 za 2019 składki społeczne i zdrowotne?

Składki społeczne płatnik wykazuje w zależności, których przychodów z części E oraz G informacji dotyczą.

Płatnik zobowiązany jest wykazać składki społeczne pobrane od dochodu zwolnionego wykazanego w części G w poz. 71 informacji.

W poz. 70 płatnik wykazuje składki społeczne pobrane od przychodu wykazanego w części E wiersz 1 oraz 5 informacji. Składki dotyczą przychodu młodego pracownika w okresie od 01 stycznia do 31 lipca 2019 lub po ukończeniu przez niego 26 roku życia.

W poz. 69 płatnik wykazuje składki społeczne pobrane od przychodu wykazanego w części E wiersz 2 oraz 6. Składki dotyczą przychodu młodego pracownika, który nie złożył oświadczenia płatnikowi lub przekroczył limit obowiązujący w 2019.

Analogiczne zasady płatnik stosuje dla składek zdrowotnych odliczanych od podatku, które wykazuje w poz. 72-74 PIT-11 w wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru.

Czy zasiłek chorobowy wpłacany przez płatnika objęty jest ulgą?

Ulga dla młodych obejmuje należności ze stosunku pracy w tym wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez płatnika.

Należności, które nie stanowią dochodów ze stosunku pracy nie korzystają ze zwolnienia z ulgi dla młodych. Dotyczy to m.in zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Czy ulga dla młodych obejmuje dochody z zagranicy?

Zgodnie z art. 21 ust. 39 PIT do ulgi dla młodych nie zalicza się przychodów zwolnionych od podatku dochodowego.

Zgodnie z powyższym dochody z kraju, z którym obowiązuje metoda wyłączenia z progresją nie są brane pod uwagę do limitu ulgi dla młodych. (np. Niemcy, Wielka Brytania za 2019).

Natomiast dochody z kraju, gdzie obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia uwzględniane są w ramach limitu ulgi dla młodych (np. USA, Wielka Brytania za 2020).

Czy ulga obejmuje przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Ustawa PIT w art. 29 ust. 6 oraz art. 30 ust. 10 określa, jakie przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym wyłączone są z ulgi. Chodzi o przychody z tytułu umowy zlecenia:

  • uzyskane przez nierezydenta, od którego płatnik pobiera 20% zryczałtowany podatek;
  • do 200 zł, od których płatnik pobiera 17% zryczałtowany podatek.

Ulga dla młodych a ulga na dzieci?

Podatnik ma prawo po spełnieniu określonych warunków odliczyć od podatku ulgę na dzieci. W przypadku gdy kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty podatku podatnik ma prawo do dodatkowego zwrotu w wysokości limitu wynikającego z sumy składek społecznych oraz zdrowotnych (art. 27f ust. 8,9 PIT).

Zgodnie z projektem objaśnień podatkowych „jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskał wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, „dodatkowy zwrot” może otrzymać do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił z własnych środków od ww. przychodów