Czy ubezpieczenia są objęte podatkiem u źródła?


18 stycznia 2018 4 min. czytania

Podatek u źródła budzi bardzo dużo kontrowersji zarówno u księgowych jak i u przedsiębiorców. Jakie stanowisko prezentują urzędy w zakresie zryczałtowanego podatku w przypadku zakupu usług ubezpieczeniowych od nierezydenta podatkowego? Czy ubezpieczenia są objęte podatkiem u źródła? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.
Co do zasady podatkiem u źródła są objęte przychody uzyskiwane na terytorium Polski przez zagranicznych rezydentów podatkowych z czynności wymienionych w art. 29 ustawy o podatku dochodowym. Z uwagi, że ustawodawca stosując wyrażenie „świadczeń o podobnym charakterze” pozostawił katalog czynności otwartym, pojawia się wiele kontrowersji czy dana usługa powinna być objęta podatkiem u źródła.
Podatek u źródła – komplet informacji
czy ubezpieczenia są objęte podatkiem u źródła

Czy ubezpieczenia są objęte podatkiem u źródła?

Usługi ubezpieczenia nie zostały wymienione wprost w art. 29 ustawy o PIT, jako czynności objęte podatkiem u źródła, natomiast zgodnie z ust 5 danego artykułu ustawodawca przewidział, że podatkiem u źródła są objęte usługi z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
Warto zastanowić się czy zawarta umowa ubezpieczenia  nie jest świadczeniem o podobnym charakterze do gwarancji i poręczeń. Do 2016 w prezentowanych indywidualnych interpretacjach podatkowych, urzędy starały się rozdzielić i zdefiniować odrębnie pojęcia dotyczące definicji ubezpieczenia, gwarancji i poręczeń. Głównym celem ubezpieczenia jest zapewnienie rekompensaty za szkodę w przypadku zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Z kolei gwarancja, ma zapewniać nabywcy ochronę rzeczy przed wadami tkwiącymi w produkcie. Za poręczenia natomiast uważa się formę zabezpieczenia wierzyciela, przed niewypłacalnością dłużnika.
Rozróżnienie definicji ze względu na charakter usługi sprawiało, że urzędy traktowały ubezpieczenia jako świadczenia nie wymienione w art. 29 oraz nie były tożsame z świadczeniami o podobnym charakterze.

Zmiana stanowiska w sprawie umów ubezpieczeniowych

W 2017 roku zostały zaprezentowane odmienne interpretacje podatkowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaprezentował w interpretacji 0114-KDIP2-1.4010.132.2017.1.AJ z dnia 5.09.2017 r stanowisko:

W opinii tut. Organu podatkowego usługi ubezpieczeniowe są usługami podobnymi do usług gwarancji z uwagi na stępujące przesłanki:

  • zakład ubezpieczeń zgodnie art. 805 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę,
  • w przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel (jako osoba trzecia) przejmuje na siebie zobowiązanie ubezpieczonego do naprawienia szkody i wypłaty odszkodowania wynikającego z polisy. Z kolei zgodnie z definicją językową „gwarancja” oznacza odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela (Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 1997, t. I, s. 670), co odpowiada funkcjonalnie instytucji gwarancji,
  • jednym z rodzajów gwarancji jest gwarancja ubezpieczeniowa, a zawieranie umów gwarancji ubezpieczeniowych i umów ubezpieczenia należy do jednej kategorii czynności ubezpieczeniowych, jednakże są to odmienne pojęcia (por. art. 4 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej); gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych – stanowi pisemne zobowiązanie gwaranta do wypłaty na rzecz beneficjenta (podmiotu, na rzecz którego została wystawiona gwarancja) określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie realizuje swoich zobowiązań (określonych w gwarancji) wobec beneficjenta; czynności ubezpieczeniowe można podzielić na związane z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych, co wyczerpuje pojęcie sensu stricte czynności ubezpieczeniowych oraz pozostałe czynności wykonywane przez ubezpieczyciela;
  • skoro udzielanie gwarancji należy do czynności ubezpieczeniowych, to należy uznać, że świadczenia te mają podobny charakter (mimo iż pojęcie usług ubezpieczeniowych jest pojęciem znacznie szerszym od gwarancji).

W konsekwencji należy uznać, że świadczenie usług ubezpieczeniowych mieści się w otwartym katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop jako świadczenie o podobnym charakterze do „gwarancji” wprost wymienionej w tym przepisie.”

Podsumowanie

Warto zaznaczyć, że analogicznie usługi ubezpieczeniowe mieszczą się w katalogu art. 29 ust. 1 pkt 5 updof. W związku z powyższym podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku u źródła od usług ubezpieczeniowych. Należy jednak pamiętać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym należy stosować z uwzględnieniem umów o zapobieganiu podwójnego opodatkowania.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu