Jakie wsparcie dla firm pokrzywdzonych przez COVID przewiduje rząd? Czy samozatrudnieni też otrzymają pomoc?

31.03.2020 Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy mają już zagwarantowaną pomoc. Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Tarcza antykryzysowa podpisana

Od samego początku projekt tarczy antykryzysowej budził u przedsiębiorców dużo emocji. Wielu przedsiębiorców na bieżąco śledziła doniesienia związane z pracami nad tarczą antykryzysową. A to dlatego, że tarcza antykryzysowa miała zapewnić realną pomoc dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami globalnej epidemii koronawirusa.

31.03.2020 tekst ustawy został ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Tego samego dnia Prezydent podpisał ustawę. Oznacza to, że zgodnie z art. 101 ustawa zacznie obowiązywać z dniem ogłoszenia czyli z 1.04.2020 z wyjątkiem przepisów określonych w art. 101 omawianej ustawy.

tarcza antykryzysowa

Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

Ustawa nowelizująca tzw. tarcza antykryzysowa, wprowadza zmiany w kilku ustawach, które mają na celu m.in. zapobiegać negatywnym skutkom działania epidemii koronawirusa w sektorze gospodarczym. Najważniejszym elementem z punktu widzenia przedsiębiorców jest zagwarantowanie im wsparcia finansowego w celu utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstw.

Zwolnienie z płacenia ZUS dla pracodawców

Zgodnie z Art. 31zo tzw. tarczy antykryzysowej, przedsiębiorca który na dzień 29 lutego 2020 zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych ma prawo skorzystać z zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek:

 • na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
 • na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie dotyczy składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych

Przedsiębiorce opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia:

 • emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Zwolnienie dotyczy składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Przedsiębiorca może skorzystać z zwolnienia jeżeli:

 • prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r.;
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku PIT uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto . (tj. 15 681) – art. 31zo ust. 1

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu
składek ZUS należy przekazać do ZUS, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Świadczenie postojowe

Osobie:

 • prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług,

przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu (zgodnie z art. 15zq). Dodatkowo świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności. Aby skorzystać z świadczenia postojowego data założenia działalności lub podpisania umowy nie może być późniejsza niż 1 lutego 2020 oraz:

 • nie zawiesił prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatkowo jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Przychód nie może też być wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez
  Prezesa GUS na dzień złożenia wniosku lub
 • zawiesił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 roku. A przychód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS

obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Wysokość świadczenia postojowego wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2080 zł)

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z art. 15zzb. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Dofinansowanie obejmuje także należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wsparcie przyznawane jest w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie do wynagrodzenia dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży
towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Dodatkowo za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie. Kwota dofinansowania obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • minimum o 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami ZUS. Kwota jednak nie większa niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki ZUS od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami ZUS należnymi od tych wynagrodzeń. W tym przypadku jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o ZUS od pracodawcy.

Tarcza antykryzysowa wprowadza wiele innych zmian, które będę opisywał na bieżąco. Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.