Czy od sprzedaży bitcoinów płaci się podatek? Jak rozliczyć kryptowaluty w zeznaniu rocznym?

Osoby, u których zdarza się incydentalna sprzedaż bitcoinów mogą rozliczyć uzyskany w ten sposób przychód bez zakładania działalności gospodarczej. W tym artykule wyjaśniam jak takie rozliczenie powinno wyglądać, w jaki sposób należy obliczyć oraz kiedy zapłacić podatek dochodowy.

Sprzedaż bitcoinów –  jak to wykazać w rozliczeniu rocznym?

Jak wskazałam w tym artykule, jeżeli występuje sprzedaż bitcoinów poza działalnością gospodarczą, przychód uzyskany z tego tytułu powinien zostać wykazany na formularzu PIT-36 w części D.1. wiersz 7 – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy poz. 74, zaś w poz. 75 należy wpisać poniesione (i należycie udokumentowane) koszty uzyskania przychodu.
Przychód taki na formularzu PIT-36 powinny wykazywać również osoby, które uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę, zlecenie czy też renty czy emerytury i do tej pory składały rozliczenie roczne na formularzu PIT-37.
Jeżeli osoby takie dokonają sprzedaży krytowalut , zeznanie roczne powinny złożyć na formularzu PIT-36, a nie PIT-37. Wynika to z faktu, że formularz PIT-37 jest składany w przypadku, gdy podatnicy w roku podatkowym uzyskują dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika. W przypadku obrotu bitcoinami brak jest pośrednictwa płatnika, dlatego też dochody z tego tytułu, jak i pozostałe dochody np. z umowy o pracę czy renty należy rozliczyć na formularzu PIT-36. Niewłaściwym będzie złożenie dwóch formularzy – PIT-37 z rozliczeniem dochodów z umowy o pracę oraz PIT-36 z rozliczeniem przychodu ze sprzedaży bitcoina.
Bitcoin a PIT – jak rozliczyć podatek z kryptowalut?
Sprzedaż bitcoinów poza działalnością gospodarczą

Jak obliczyć podatek?

Podatek pobiera się od dochodu (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania) z zastosowaniem skali podatkowej z art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f.:
– do kwoty 85.528 zł – stawka podatku wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek
– powyżej kwoty 85.528 zł – stawka podatku wynosi 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Jak udokumentować koszty uzyskania przychodu?

Nabycie bitcoinów innych krytpowalut stanowi koszt uzyskania przychodu. Jeżeli obrót krytpowalutami prowadzony jest poza działalnością gospodarczą, koszt należy rozliczyć przy składaniu rozliczenia rocznego w roku, w którym doszło do sprzedaży kryptowaluty.
Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć również wydatki poniesione na zakup kryptowalut wykorzystywanych następnie do wykonywania np. operacji obliczeniowych, pod warunkiem jednak, że te działania zostaną poniesione w celu uzyskania przychodu i przedsiębiorca w przypadku kontroli podatkowej będzie mógł taki związek udowodnić.

Czy można rozliczyć koszty uzyskania przychodu, jeżeli brak jest dowodu zakupu kryptowaluty?

Aby wydatek mógł stanowić koszt  uzyskania przychodu powinien być należycie udokumentowany. W związku z tym podatnik powinien zadbać o to, aby posiadać dokumenty potwierdzające poniesiony przez niego koszt. Jeżeli takich dokumentów nie posiada, wydatek nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.
Warto tutaj zaznaczyć, że do tematu dokumentowania nabycia kryptowalut odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji IPPB1/415-276/14-4/EC z dnia 26 czerwca 2014 r.:
„Odnosząc powyższe do opisanego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że jeżeli w istocie z uwagi na to, że specyfika transakcji dokonywanych za pośrednictwem opisanej „wymiany giełdowej” uniemożliwia pozyskanie dokumentów określających dane stron (transakcje są anonimowe) a posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty (wydruk potwierdzenia przelewu z konta Wnioskodawcy na konto giełdy) jednoznacznie będą potwierdzać zakup bitcoinów (ich ilość, cenę zakupu itp.), to dokumenty te będą mogły stanowić podstawę do zaliczenia wydatków na nabycie bitcoinów do kosztów uzyskania przychodów.”
Wobec tego, jeżeli brak jest możliwości uzyskania dowodu zakupu warto zadbać o to, aby potwierdzenie przelewu środków pieniężnych zawierało informacje jednoznacznie potwierdzające jakiego zakupu dokonuje. Co prawda w interpretacji jest mowa o potwierdzeniu przelewu z rachunku bankowego na rachunek giełdy, ale w mojej opinii, jeżeli do zakupu bitcoinów dochodzi później, potwierdzeniem takim może być potwierdzenie przelewu z rachunku giełdowego, pod warunkiem, że zawarte będą na nim dane pozwalające na jednoznaczne potwierdzenie zakupu.

Czy można stosować 50% koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu mogą potrącać wyłącznie twórcy. Osoba sprzedająca bitcoiny oraz inne kryptowaluty nie jest twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wobec tego w związku ze sprzedażą bitcoinów może rozliczać wyłącznie koszty rzeczywiście poniesione.

Czy trzeba opłacać zaliczki na podatek dochodowy?

W przypadku sprzedaży kryptowalut poza działalnością gospodarczą nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. W takim wypadku należy dokonać rozliczenia dopiero w deklaracji podatkowej składanej po zakończeniu roku podatkowego.

Strata z praw majątkowych

Jeżeli koszty uzyskania przychodu z tytułu nabycia kryptowalut przewyższają przychód uzyskany z ich sprzedaży powstanie strata, którą należy wykazać w rocznej deklaracji podatkowej.