Obrót kryptowalutami staje się coraz bardziej opłacalny, a co za tym idzie coraz popularniejszy. W poniższym artykule odpowiadam na niektóre pytania, nurtujące przedsiębiorców inwestujących w kryptowaluty.

kryptowaluty
Bitcoin a PIT – jak rozliczyć podatek z kryptowalut?

Kiedy obrót kryptowalutą rozliczać w ramach działalności, a kiedy prywatnie?

Jak wskazałam w tym artykule obrót kryptowalutami może być rozliczany zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i poza nią. Jeżeli obrót kryptowalutami występuje incydentalnie, dochody uzyskane z takiej sprzedaży można rozliczyć poza działalnością gospodarczą, jako dochody z praw majątkowych. Natomiast w przypadku, gdy jest to działalność zorganizowana, ciągła oraz nastawiona na zysk, wówczas rozliczenie powinno nastąpić w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jakie PKD wybrać przy sprzedaży kryptowaluty?

Jeżeli przedsiębiorca handluje kryptowalutami w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej powinien pamiętać o tym, aby wybrać właściwy kod PKD. Zgodnie z interpretacją przedstawioną przez Główny Urząd Statystyczny obrót kryptowalutami należy zakwalifikować do kodu PKD 64.19.Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”.

Jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym można zastosować?

Jeżeli przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje obrotu krytpowalutami ma do wyboru dwie formy opodatkowania: zasady ogólne (podatek wg skali 18% i 32%) lub podatek liniowy.
Niemożliwe jest rozliczanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ zgodnie z poz. 26 załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, usługi finansowe i ubezpieczeniowe zaliczone do sekcji K PKWiU wyłączone są z opodatkowania ryczałtem. Natomiast zgodnie z wskazaną powyżej interpretacją GUS obrót bitcoinami zaliczony jest do PKWiU 64.19.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane” znajdującym się właśnie w sekcji K.

Czy nabycie ethereum stanowi koszt podatkowy?

Nabycie ethereum i innych krytpowalut stanowi koszt uzyskania przychodu. Jeżeli obrót krytpowalutami prowadzony jest poza działalnością gospodarczą, koszt należy rozliczyć przy składaniu rozliczenia rocznego w roku, w którym doszło do sprzedaży kryptowaluty.
Natomiast jeżeli handel rozliczany jest w ramach działalności gospodarczej koszt taki można rozliczyć na bieżąco. Co ważne, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć zarówno wydatki na nabycie bitcoinów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, jak i tych które są wykorzystywane w innych celach związanych z działalnością np. zapłatę za towary lub usługi.
Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć również wydatki poniesione na zakup kryptowalut wykorzystywanych następnie do wykonywania np. operacji obliczeniowych, pod warunkiem jednak, że te działania zostaną poniesione w celu uzyskania przychodu i przedsiębiorca w przypadku kontroli podatkowej będzie mógł taki związek udowodnić.

Czy można rozliczyć koszty uzyskania przychodu, jeżeli brak jest dowodu zakupu kryptowaluty?

Aby wydatek mógł stanowić koszt w działalności gospodarczej powinien być należycie udokumentowany. W związku z tym przedsiębiorca powinien zadbać o to, aby posiadać dokumenty potwierdzające poniesiony przez niego koszt. Jeżeli takich dokumentów nie posiada, wydatek nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.
Warto tutaj zaznaczyć, że do tematu dokumentowania nabycia kryptowalut odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji IPPB1/415-276/14-4/EC z dnia 26 czerwca 2014 r.:
„Odnosząc powyższe do opisanego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że jeżeli w istocie z uwagi na to, że specyfika transakcji dokonywanych za pośrednictwem opisanej „wymiany giełdowej” uniemożliwia pozyskanie dokumentów określających dane stron (transakcje są anonimowe) a posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty (wydruk potwierdzenia przelewu z konta Wnioskodawcy na konto giełdy) jednoznacznie będą potwierdzać zakup bitcoinów (ich ilość, cenę zakupu itp.), to dokumenty te będą mogły stanowić podstawę do zaliczenia wydatków na nabycie bitcoinów do kosztów uzyskania przychodów.”
W konsekwencji, jeżeli przedsiębiorca nie posiada dowodu zakupu, warto aby zadbał o to, aby potwierdzenie przelewu środków pieniężnych z rachunku bankowego przedsiębiorcy na rachunek giełdy kryptowalut zawierało informacje jednoznacznie potwierdzające jakiego zakupu dokonuje.
Stanowisko takie potwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku III SA/Wa 3374/14 z dnia 11 września 2015 r.

Jak wykazać w deklaracji rocznej sprzedaż kryptowaluty poza działalnością gospodarczą?

W przypadku sprzedaży kryptowalut poza działalnością gospodarczą przychód należy wykazać w rozliczeniu PIT-36 w części D.1. wiersz 7 – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy poz. 74, zaś w poz. 75 należy wpisać poniesione (i należycie udokumentowane) koszty uzyskania przychodu.

Jak wykazać w rozliczeniu rocznym sprzedaż kryptowaluty w działalności gospodarczej?

W takim wypadku, nie należy wyodrębniać takiego przychodu w rozliczeniu podatkowym, a wykazać wraz z pozostałymi przychodami z działalności gospodarczej na formularzu PIT/B w części B.1.2. poz. 10.

Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży bitcoina?

Często pojawia się wątpliwość, czy przychód ze sprzedaży bitcoina powstaje w chwili, gdy po sprzedaży bitcoina lub innej krytpowaluty przedsiębiorca uzyska zapłatę w prawnym środku płatniczym (np. złotówki, euro) na swoje konto giełdowe czy też dopiero w chwili przelania tej kwoty na własny rachunek bankowy.
Z treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W konsekwencji, w mojej opinii, przychód ze sprzedaży bitcoina powstanie w chwili, gdy na konto giełdowe przedsiębiorcy wpłynie wynagrodzenie za sprzedaż bitcoina. Data dokonania przelewu środków na rachunek przedsiębiorcy z konta giełdowego nie ma znaczenia dla ustalenia momentu powstania przychodu.

Po jakim kursie dokonać przeliczenia na złotówki wynagrodzenia za sprzedaż kryptowaluty?

Jeżeli wynagrodzenie z tytułu sprzedaży kryptowaluty zostanie przelane w walucie innej niż złotówki, wówczas należy dokonać jej przeliczenia na złotówki. W myśl art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
Jak wskazałam powyżej dniem uzyskania przychodu jest dzień, w którym wynagrodzenie z tytułu sprzedaży krytpowalut wpłynie na rachunek giełdowy przedsiębiorcy, w konsekwencji przeliczenia przychodu należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu walut ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Czy należy rozliczyć sprzedaż bitcoinów, jeżeli zostanie wygenerowana strata?

Jeżeli osoba dokonująca obrotu bitcoinami uzyska jakikolwiek przychód z ich sprzedaży powinna przychód ten wykazać, co wiąże się z dokonaniem odpowiedniego zapisu w KPiR w przypadku przedsiębiorcy lub złożeniem zeznania rocznego w przypadku osoby sprzedającej bitcoiny poza działalnością gospodarczą.
Jeżeli taka osoba posiada odpowiednio udokumentowane koszty uzyskania przychodu, wówczas koszty te również może wykazać odpowiednio w KPiR lub zeznaniu rocznym. W sytuacji, gdy wysokość kosztów uzyskania przychodu przewyższa uzyskany przychód, osoba taka nie osiąga dochodu, a generuje stratę.
W mojej opinii, bez znaczenia dla obowiązku wykazania przychodu pozostaje fakt, że przedsiębiorca poniósł koszty przewyższające ten przychód, w każdym wypadku przychód taki należy wykazać, czy to w KPiR, czy w zeznaniu rocznym.