Od 2019 kryptowaluty to przychód z kapitałów pieniężnych


12 kwietnia 2019 3 min. czytania

W 2019 roku osoby fizyczne, który w 2018 roku uzyskały przychód z kryptowalut, składają zeznanie roczne na starych zasadach. Jak powinno wyglądać rozliczenie kryptowalut w zeznaniu rocznym na starych zasadach?

  • W składanych zeznaniach rocznych w 2019 roku za rok 2018, kryptowaluty po raz ostatni mogą być traktowane jako źródło przychodów z praw majątkowych lub działalności gospodarczej
  • Od 2019 roku przychody z kryptowalut stanowią przychód z kapitałów pieniężnych

Rozliczenie kryptowalut w zeznaniu rocznym

Od 2019 roku przychody z kryptowalut stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. Oznacza to, że osoby fizyczne nie mogą traktować ich jako przychody z działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza dla osób, które rozliczają jedynie kryptowaluty stała się nieopłacalna. Przychody z kryptowalut w 2019 roku będą rozliczane na nowych zasadach, o których pisałem tutaj.

Rozliczenie roku 2018

W terminie do 31 kwietnia 2019 roku osoby fizyczne składają na odpowiednim formularzu zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów (dochodów), osiągniętej straty w roku podatkowym 2018.  Przychody uzyskane z obrotu kryptowalutami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pomimo, że od 1 stycznia 2019 roku w ustawie została doprecyzowana definicja:

  • waluty wirtualnej,
  • przychodów z obrotu tymi walutami oraz
  • źródło przychodu.

w składanym zeznaniu rocznym należy stosować przepisy obowiązujące do końca 2018 roku. Największym problemem w rozliczeniu zeznania rocznego będzie ustalenie momentu uzyskania przychodu oraz poniesionego kosztu.

Pojawiło się wiele odmiennych interpretacji w zakresie kiedy powstaje przychód przy obrocie walutami wirtualnymi. Pomocny w tym zakresie może być wyrok sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 maja 2018 roku. W wyroku sygn. akt I SA/Ol 201/18 oraz I SA/Ol 202/18, sąd zajął stanowisko, że przychód powstaje jedynie w odniesieniu do transakcji wymiany walut wirtualnych na waluty FIAT lub towary i usługi. Warto jednak pamiętać, że urzędy mogą mieć odmienne stanowisko w tym zakresie oraz powoływać się na niekorzystne orzecznictwo.

Kryptowaluty w działalności gospodarczej

Rozliczenie z działalności gospodarczej

Osoby, które dokonywały obrotu kryptowalutami w ramach działalności gospodarczej, po zakończeniu roku składają formularz PIT-36 lub PIT-36L wraz z załącznikiem PIT/B. Warto pamiętać, że w przypadku wygenerowania straty z obrotu kryptowalutami za 2018 rok, przedsiębiorca nie będzie miał prawa jej odliczenia od przychodów osiągniętych w 2019 roku. Jest to spowodowane doprecyzowaniem przepisów, które wprost określają źródło przychodów dla kryptowalut. Natomiast stratę można rozliczyć jedynie w tym samym źródle przychodów.

Bez względu na wybraną formę opodatkowania działalności, zarówno w zasadach ogólnych jak i podatku liniowym, podatek jest wyliczany od dochodu. Czyli od kwoty przychodu pomniejszonej o koszty uzyskania tego przychodu. Należy pamiętać, że prawo do rozliczenia kosztów przysługuje jedynie w przypadku prawidłowego udokumentowanego wydatku. Obrót kryptowalutami w ramach działalności gospodarczej nie stanowi odrębnego źródła przychodów dlatego, przychody oraz koszty należy wykazać w wierszu 3. „Pozarolnicza działalność gospodarcza”

Rozliczenie jako osoba fizyczna

Osoby, które w 2018 roku nie prowadziły działalności gospodarczej, rozliczają przychody z obrotu kryptowalutami jako „Prawa autorskiego i inne prawa o których mowa w art. 18 ustawy” na formularzu PIT-36. Warto pamiętać, że PIT-36 jest „rozbudowanym” formularzem PIT-37. Oznacza to, że jeżeli posiadamy inne przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, to wszystkie przychody wykażemy na jednym formularzu PIT-36.

Warto zapoznać się z innymi informacjami na temat kryptowalut, które zebraliśmy na specjalnej stronie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu