Rozliczanie kryptowalut na nowych zasadach

14 listopada 2018 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zakłada między innymi regulacje w zakresie rozliczania kryptowalut. Jak będzie wyglądało rozliczanie kryptowalut na nowych zasadach w praktyce?
O regulacja w zakresie kryptowalut pisałem już w tym artykule.

Rozliczenie kryptowalut na nowych zasadach

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w art. 17 ust. 1 pkt 11 przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uznaje się za przychody z kapitałów pieniężnych. Oznacza to, że od 2019 roku przedsiębiorcy nie będą mogli rozliczać transakcji związanych z kryptowalutami w działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że nowe przepisy będą dotyczyły przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 roku.
Obecnie osoby zajmujący się handlem kryptowalutami, mogą rozliczać przychody z kryptowalut w działalności gospodarczej lub jako przychody z praw majątkowych. Bez względu na dotychczasowy sposób rozliczania, od nowego roku traderzy będą zobowiązani do wykazywania przychodu z kapitałów pieniężnych. Przychody będą rozliczane na formularzu PIT-38 i opodatkowane stałą stawką 19%. Pierwszy formularz PIT-38 za rok 2019 zostanie złożony do US w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

Definicja przychodu zgodnie z art. 17 ust. 1f ustawy o PIT:

„Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.”

Doprecyzowanie definicji przychodu z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej, jednoznacznie rozstrzyga spór dotyczący wykazania przychodu od transakcji wymiany jednej waluty na inną. Zgodnie z nowym brzmieniem definicji przychodów, wymiana kryptowaluty na inną walutę wirtualną nie będzie stanowić przychodu.
Rozliczanie kryptowalut

Definicja kosztu zgodnie z art. 22 ust. 14 ustawy o PIT:

„Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”

Oznacza to, że od przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej, będzie można rozliczyć jedynie wydatki bezpośrednio z nimi związanymi. Do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć kosztów pośrednich m.in. takich jak:

  • odsetek od zaciągniętych kredytów na zakup kryptowalut
  • kosztów zużycia prądu
  • zakup usług informatycznych
  • koszt zakupu „koparek do kryptowalut”

Aby wydatek był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, będzie musiał być bezpośrednio powiązany z uzyskanym przychodem. Dodatkowo koszty uzyskania przychodów, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.

Strata podatkowa

Obecny kurs kryptowalut sprawia, że dużo osób prywatnych oraz przedsiębiorców wykaże stratę w zeznaniu rocznym za rok 2018 r. Będzie to dla nich bardzo niekorzystne podatkowo. Bowiem od nowego roku przychody ze zbycia waluty wirtualnej będą rozpoznawane w innym źródle przychodów. Strata poniesiona z działalności gospodarczej lub z praw majątkowych może być rozliczona jedynie w tym samym źródle przychodów, natomiast nie zostanie rozliczona w kapitała pieniężnych.

Rozliczenie kryptowalut w praktyce

Zagraniczne giełdy, u których zostanie wygenerowany przychód z handlu kryptowalutami, nie mają obowiązku przesyłać formularza PIT-8C. Oznacza to, że traderzy będą musieli sami wykazać przychód z kapitałów pieniężnych, co może być dość czasochłonne lub kosztowne z uwagi na ilość przeprowadzonych transakcji. Od nowego roku możemy spodziewać się nowych interpretacji podatkowy w zakresie prawa do rozliczania kosztów uzyskania przychodu na podstawie zestawień z zagranicznych giełd. Moim zdaniem warto zadbać o prowadzenie własnej dokumentacji od 1 stycznia, z której jednoznacznie będzie wynikać przychód, powiązanie przychodu z poniesionymi kosztami oraz ew. nadwyżka kosztów uzyskania przychodu, którą będzie można rozliczyć w kolejnym roku podatkowym.
Taki dokument warto także zarchiwizować i przetrzymywać np. na zabezpieczonym dysku, w chmurze lub w wersji papierowej, dzięki czemu w razie kontroli z US, stanie się on dowodem potwierdzającym prawidłowe wykazanie przychodów i kosztów.