Regulacje w zakresie kryptowalut od 2019 roku?


6 września 2018 6 min. czytania

Brak jednoznacznych regulacji związanych z handlem kryptowalutami, powodował u podatników wątpliwości co do prawidłowego rozliczenia tych transakcji. Problem pojawiał się zarówno u osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jak i przedsiębiorców. Czy regulacje w zakresie kryptowalut zostaną wprowadzone od 2019 roku? Zapraszam do zapoznania się z artykułem jakie zmiany odnośnie kryptowalut zawiera projekt ustawy o PIT.

Projekt ustawy o PIT

Pierwsze regulacje w zakresie kryptowalut pojawiły się w ustawie z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wówczas w przytoczonej ustawie pojawiła się definicja waluty wirtualnej, o której pisaliśmy tutaj.
24 sierpnia 2018 roku na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza regulacje w zakresie kryptowalut odnośnie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym.

Regulacje w zakresie kryptowalut

Szybki rozwój oraz specyfikacja transakcji kryptowalut powodowała wiele wątpliwości w opodatkowaniu, szczególnie w zakresie podatku dochodowego. Była to jedna z głównych przyczyn opracowania projektu ustawy, wprowadzającego regulacje w zakresie kryptowalut.
Nowe regulacje obejmują obrót walutami wirtualnymi zdefiniowanymi w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Definicja waluty wirtualnej

Zgodnie z art.2 ust 2 przytoczonej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o

walucie wirtualnej – rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
e) wekslem lub czekiem
– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego;

Co oznacza definicja waluty wirtualnej w świetle projektu ustawy o PIT?

Doprecyzowana definicja jest praktycznie dosłownym tłumaczeniem użytego przez FATF (Financial Action Task Force) pojęcia „virtual currencies”. Jest to określenie waluty niebędącej prawnym środkiem płatniczymi i obejmującym zarówno kryptowaluty (np. BTC, LSK, DASH), jak i scentralizowane waluty wirtualne (takie jak np. WebMoney czy PerfectMoney).
Zgodnie z projektem ustawy o PIT, przychody z obrotu walutami wirtualnymi będą zaliczane do źródła „kapitały pieniężne” (art. 17 ustawy PIT) lub „zysków kapitałowych” (art. 7b ustawy CIT).
Dla podatników dokonujących obrotami kryptowalutami istotne jest określenie szczególnych zasad ich opodatkowania. Przychody te nie będą łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych. Oznacza to, że bez względu czy podatnik prowadził działalność gospodarczą, czy nie, poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi, nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze
sprzedaży akcji, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.

Czym nie są przychody z obrotu walutami wirtualnymi?

Do źródła przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
a) wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych,
b) wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a) lub b),
d) prowadzenia rachunków, czyli prowadzonych w formie elektronicznej zbiorów danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi

Do przychodów z kapitałów pieniężnych będą zaliczane przychody:

  • ze sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie,
  • ze sprzedaży w kantorze
  • oraz na wolnym rynku. Czyli przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek
    płatniczy.

Warto zaznaczyć, że na równi ze sprzedażą walut wirtualnych będą traktowane transakcje zapłaty kryptowalutami za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną oraz regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Przychód z kapitałów pieniężnych będzie wówczas odpowiadał cenie zakupionego towaru lub usługi.
Niezależnie czy podatnik dokona wymiany kryptowaluty na inną kryptowalute na giełdzie, czy też jednostkowo taka transakcja pozostanie obojętna w podatku dochodowym.

Koszty uzyskania przychodów

Podatek będzie wyliczany od dochodu, co oznacza że podatnik będzie mógł uwzględnić wydatki związane z obrotem kryptowalutami. Co więcej nie będzie konieczna identyfikacja konkretnych wydatków z
konkretnymi przychodami.
Wszystkie poniesione koszty w danym roku podatkowym, podatnik będzie wykazywać w zeznaniu rocznym, niezależnie czy w roku podatkowym uzyskał przychód czy też poniósł stratę. Jeżeli w danym roku podatkowym koszty przewyższą uzyskane przychody, wówczas nadwyżka zwiększy koszty podatkowe w następnym roku podatkowym.

Jakie koszty można rozliczyć?

Za koszty z kapitałów pieniężnych będzie się uznawało wydatki na nabycie walut wirtualnych, poniesione w danym roku podatkowym, ale wyłącznie bezpośrednio związane z nabyciem i sprzedażą walut wirtualnych. Co oznacza, że kosztami uzyskania przychodów nie będą między innymi koszty pożyczek, kredytów zaciągniętych na finansowanie zakupu kryptowalut.

Rozliczenie podatku z kapitałów pieniężnych

Zgodnie z projektem ustawy, podatek będzie się obliczać przyjmując zasadę samoobliczania podatku, bez pośrednictwa płatnika. Rozliczenie będzie następowało w zeznaniu rocznym. Co więcej w trakcie roku podatkowego podatnicy nie będą zobowiązani wpłacać zaliczek na podatek dochodowy.

Mining

W przypadku osób dokonujących kopania kryptowalut, istotne będzie miało znaczenie czy kryptowaluty „kopane” są na własny rachunek czy też na zlecenie innego podmiotu. W przypadku gdy „górnik” dokonuje wykopu waluty wirtualnej na własny rachunek, wówczas w momencie sprzedaży powstanie przychód z kapitałów pieniężnych.
Natomiast, gdy „mining” będzie odbywał się na zlecenie innego podmiotu w oparciu np. o umowę zlecenie, umowę o pracę, wynagrodzenie będzie traktowane jako wynagrodzenie za prace bez względu czy zostanie wypłacone w walucie fiducjarnej czy walucie wirtualnej. Warto zaznaczyć, że w przypadku sprzedania takiego wynagrodzenia powstanie przychód z kapitałów pieniężnych.

Płatność kryptowalutami za towar lub usługę

Przedsiębiorcy przyjmujący płatności kryptowalutami za sprzedane towary lub usługi będą musieli traktować transakcje jak dwie umowy. Każda ze stron danej transakcji będzie traktowana zarówno jako sprzedawca jak i nabywca. Dla sprzedawcy przychodem będzie wartość sprzedanego towaru lub usługi.
Natomiast sprzedaż waluty wirtualnej pozyskanej ze sprzedaży towarów i usług będzie skutkowała powstaniem przychodu kwalifikowanych do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu