Remanent likwidacyjny dla celów PIT. Kiedy jest obowiązkowy?

Adam Pietrzak

Złożenie do CEiDG wniosku o wykreślenie działalności gospodarczej z rejestru to niejedyne obowiązki, związane z zakończeniem prowadzenia biznesu. Przedsiębiorca musi też sporządzić remanent likwidacyjny i wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności. To wymogi związane z podatkiem PIT.

Zakończenie działalności – niezbędne dokumenty 

Zakończenie działalności gospodarczej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych wiąże się z koniecznością przygotowania dwóch dokumentów. Są to:

 • spis z natury dla celów PIT na dzień zakończenia działalności gospodarczej, tzw.: remanent likwidacyjny;
 • wykaz składników majątku na dzień zakończenia działalności gospodarczej.

Remanent likwidacyjny dla celów PIT jak go sporządzić?

Spis z natury dla celów PIT obowiązkowo sporządzają przedsiębiorcy, którzy opodatkowywali swoją działalności na zasadach ogólnych (skala podatkowa 12% i 32%) lub podatkiem liniowym (19%). Remanent likwidacyjny PIT musi ujmować pozostające na dzień zakończenia działalności gospodarczej: towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Powinien też zawierać informacje o towarach należących do przedsiębiorcy, które w dniu zakończenia działalności znajdują się poza siedzibą firmy.

Remanent likwidacyjny PIT nie ma określonego przepisami wzoru. Musi zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko właściciela firmy;
 • datę sporządzenia spisu;
 • kolejne numery arkusza spisu;
 • szczegółowy opis towarów i innych składników;
 • cenę jednostkową towaru pomnożona przez jego liczbę; 
 • łączną wartość spisu z natury;
 • adnotację: „spis zakończono na pozycji”;
 • podpis właściciela firmy.

Przedsiębiorcy, którzy świadczyli działalności usługową (np. programiści), muszą sporządzić zerowy remanent likwidacyjny.

box-icon

Ważne

Remanent likwidacyjny dla celów PIT należy sporządzić, nawet jeśli wynosi 0.

Remanent likwidacyjny (także zerowy spis z natury na zakończenie działalności) jest ostatnim wpisem w księdze przychodów i rozchodów. Zamyka on tym samym KPiR. Jego wysokość służy do prawidłowego obliczenia wysokości podatku dochodowego w deklaracji rocznej.

O remanencie likwidacyjnym nie trzeba zawiadamiać urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy nie wysyłają do urzędu informacji o sporządzeniu spisu z natury dla celów PIT

Wykaz składników majątku na zakończenie działalności

Drugim dokumentem, który należy sporządzić w przypadku zakończenia prowadzenia biznesu, jest wykaz składników majątku na dzień zakończenia działalności gospodarczej. W przypadku środków trwałych jest to de facto remanent likwidacyjny środków trwałych. W wykazie musi się znaleźć nie tylko informacja o środkach trwałych, ale także o wyposażeniu, które pozostaje w firmie w dniu jej likwidacji. 

box-icon

Ważne

Obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień zakończenia działalności gospodarczej dotyczy również przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem.

Wykaz powinien zawierać m.in.:

 • nazwę składnika majątku;
 • datę nabycia składnika majątku;
 • kwotę wydatków, jakie przedsiębiorca poniósł na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów;
 • metodę amortyzacji i sumę odpisów amortyzacyjnych (w przypadku środków trwałych).

Wykazu składników majątku na dzień zakończenia działalności gospodarczej także nie trzeba wysyłać  do urzędu skarbowego. Nie powoduje on też konieczności zapłaty podatku dochodowego. Wykaz będzie jednak potrzebny do obliczenia podatku, jeśli były przedsiębiorca sprzeda składnik firmowego majątku w ciągu 6 lat od likwidacji działalności gospodarczej. Remanent likwidacyjny dla celów PIT i wykaz składników majątku na dzień zakończenia działalności gospodarczej należy przechowywać przez co najmniej 5 lat