Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT to rok 2018 przyniesie dla Ciebie wiele zmian. Najlepiej więc już teraz przeanalizować, co zmieni się dla Ciebie w ramach prowadzonej działalności, by uniknąć błędów i być dobrze przygotowanym na to, co Cię czeka. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, co to rejestr czynnych podatników VAT i jak ważną rolę ma spełniać rejestr czynnych podatników VAT w 2018 roku.

Prawo do odliczenia podatku VAT

Otrzymując fakturę od swojego kontrahenta z naliczonym VAT-em masz prawo do odliczenia tegoż podatku. Powinieneś jednak zawsze zweryfikować status swojego kontrahenta, aby zapewnić sobie owo prawo do odliczenia VAT lub prawo do nienaliczenia podatku w transakcji objętych odwrotnym obciążeniem. To jest tzw. należyta staranność, dzięki której możesz wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko, że kontrahent nie istnieje lub że towar będący przedmiotem obrotu jest elementem przestępstwa podatkowego. Jedną z czynności wymaganych do zachowania tejże należytej staranności jest weryfikacja kontrahenta w wykazie czynnych podatników VAT.

Czym jest rejestr czynnych podatników VAT?

Jest to rejestr udostępniany przez Ministerstwo Finansów od dnia 26 czerwca 2015 roku, dzięki któremu podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Obecnie taka możliwość jest dostępna na stronie: https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/

Możliwość ta skierowana jest w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia. Jest to niezwykle istotne, ponieważ podatnicy stosujący ten mechanizm mogą go stosować tylko i wyłącznie jeśli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Jednolity Plik Kontrolny w inFakt – pytania i odpowiedzi

Rejestr czynnych podatników VAT w 2018 roku

W nadchodzącym roku rejestr czynnych podatników VAT będzie o wiele bardziej rozbudowany i będzie spełniał bardzo ważną rolę.

Rejestr będzie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i będzie zawierał informacje takie jak:

 1. numer NIP podatnika,
 2. imię i nazwisko w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, lub pełną nazwę w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną,
 3. adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres głównego miejsca wykonywania działalności, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną;
 4. adres siedziby – w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną;
 5. wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym numery rachunków bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej;
 6. datę:
  • rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego,
  • wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;
 7. podstawę prawną:
  • wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
  • przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

wykaz podatnikow czynnych VAT od 2018 roku

Aktualność danych

Rejestr podatników czynnych VAT będzie na bieżąco aktualizowany. Konkretnie oznacza to aktualizowanie danych w nim zawartych raz na dobę w każdy dzień roboczy. Rejestr będzie także publikowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Dane o podatnikach wykreślonych z rejestru podatników VAT czynnych będą umieszczone w rejestrze przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik został z niego wykreślony. Nieprzypadkowo jest to termin 5 lat, ponieważ zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu dokładnie w tym samym terminie. Dzięki możliwości zweryfikowania danych w okresie 5 lat wstecz, każdy podatnik będzie miał możliwość sprawdzenia, czy VAT od otrzymanych w przeszłości faktur został prawidłowo odliczony.

Solidarna odpowiedzialność

W obecnym kształcie zapisów ustawy o VAT solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe kontrahenta w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę  dotyczy transakcji w ramach towarów wrażliwych. Może wystąpić w sytuacji, kiedy:

 1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł, oraz
 2. w momencie dokonania dostawy tych towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Po wprowadzeniu zmian możesz ponieść solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe kontrahenta, jeśli dokonasz płatności na inny niż wskazany w rejestrze czynnych podatników VAT rachunek bankowy w ramach transakcji przekraczającej wartość 15.000 zł. Spokojnie, nie chodzi tu o wszystkie zaległości podatkowe kontrahenta, ale o podatek VAT przypadający na tę dostawę (świadczenie usług), za którą dokonujesz płatności.

Jeśli więc stroną transakcji okaże się np. firma nieistniejąca zostaniesz uznany za podatnika niewykazującego należytej staranności. Będziesz wówczas odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta do kwoty podatku VAT, związanego z tą konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Podwyższenie limitu wartości początkowej środków trwałych od 2018 roku

Ważne!

Zgodnie nowymi zasadami jeśli:

 • stroną transakcji jest także przedsiębiorca oraz
 • wartość transakcji przekracza 15.000 zł (bez względu na ilość płatności w ramach tej transakcji)
  nie będziesz mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego wskazanego w wykazie czynnych podatników VAT.

Nowe obowiązki

Wprowadzone zmiany wymuszają na każdym podatniku konieczność częstego weryfikowania statusu kontrahenta. Takiej kontroli należało by dokonać przede wszystkim przed datą dokonania płatności za fakturę. Dlaczego jest to tak istotne?

Po pierwsze: w przypadku transakcji, której jednorazowa wartość przekracza równowartość 15.000 zł do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć wydatków w tej części w jakiej zapłata została dokonana na inny niż zarejestrowany i wskazany w rejestrze podatników czynnych VAT rachunek bankowy.

Po drugie: korzystanie z rejestru i dokonywanie płatności na konto bankowe wskazane w tym rejestrze ma na celu ograniczenie solidarności za zobowiązania kontrahenta.

Firmowy rachunek bankowy

Przepisy wprost nie wymuszają zakładania firmowego rachunku bankowego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jednak opisane zmiany, jakie mają wejść w życie wraz z początkiem roku 2018, pośrednio wprowadzają taki obowiązek, zwłaszcza jeśli chodzi o czynnych podatników VAT. Do tej pory bowiem wystarczającą przesłanką do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodów był ich związek z prowadzoną działalnością oraz fakt, iż dany rodzaj wydatków nie znajdował się w katalogu wydatków wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów. Teraz wprowadzony zostanie dodatkowy warunek dla transakcji powyżej 15.000 zł. Zapłata musi być dokonana na rachunek, wskazany w rejestrze czynnych podatników VAT.

Wnioski

Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego VAT oraz ograniczenie nadużyć przy odliczaniu VAT z faktur wystawianych przez podatników nieistniejących lub nieposiadających statusu podatnika VAT czynnego. I o ile cel jest słuszny, to o tyle zmiany te mają wpływ na Ciebie jako przedsiębiorcę – podatnika czynnego VAT. Nie tylko wymuszają kontrolę swoich kontrahentów, ale w razie niewykazania należytej staranności mogą pociągnąć do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe kontrahenta.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.