Jaka jest wysokość dofinansowania, kto może się ubiegać i jak złożyć wniosek o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy?


31 sierpnia 2017 7 min. czytania

Jedną z form pomocy jaką możesz uzyskać z Powiatowego Urzędu pracy jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Są to środki, które możesz pozyskać, jeśli chcesz stworzyć i wyposażyć lub doposażyć istniejące już stanowisko pracy. Jakie są warunki otrzymania tej pomocy? O tym przeczytasz poniżej.

Cel dofinansowania

Jeśli stoisz przed decyzją zatrudnienia pracownika to musisz się liczyć nie tylko z kosztami związanymi z wynagrodzeniami. Nierzadko konieczne jest stworzenie stanowiska pracy i zakup odpowiedniego sprzętu, na którym dana osoba może świadczyć Ci pracę. Dzięki dotacji, którą możesz pozyskać z urzędu pracy, poniesiesz te wydatki nie uszczuplając własnych zasobów finansowych.

Z dotacji można sfinansować takie wydatki jak zakup niezbędnego oprogramowania, środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Nie dla każdego pracownika

Dotacji nie otrzymasz dla każdego tworzonego stanowiska pracy, czy też na doposażenie każdego istniejącego już stanowiska pracy. Jest to pomoc, którą można otrzymać jedynie w przypadku, gdy do pracy u Ciebie skierowany został:

 • bezrobotny,
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu,
 • opiekun osoby niepełnosprawnej, który nie wykonuje innej pracy zarobkowej i który nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
 • skierowany poszukujący pracy absolwent zarejestrowany w urzędzie pracy.

Zatrudnienie osoby na refundowanym stanowisku pracy następuje po podpisaniu umowy z urzędem pracy, wyposażeniu lub doposażeniu stanowiska pracy zgodnie z zapisami umowy oraz po odbiorze tego stanowiska przez pracownika urzędu pracy.

Ważne!

Zakupiony sprzęt może być wykorzystywany do pracy tylko i wyłącznie przez osobę skierowaną przez urząd pracy zatrudnioną na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy. Zatem nie sfinansujesz dotacją takich zakupów, które służą kilku stanowiskom pracy.

Jakie zmiany czekają VATowców od 2018 roku?

Kto może się ubiegać o ten rodzaj wsparcia?

Możesz ubiegać się o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, jeśli jesteś:

 • podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,
 • osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, ale pod warunkiem, że w okresie ostatnich sześciu miesięcy w każdym miesiącu zatrudniałeś co najmniej jednego pracownika na cały etat,
 • podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych.

O dofinansowanie może też starać się niepubliczne przedszkole lub szkoła, a także żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Stanowisko pracy biurowe

Dodatkowe warunki

 1. aby móc ubiegać się o refundację doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy musisz prowadzić działalność przez co najmniej 6 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (nie wlicza się tu ewentualnego okresu zawieszenia działalności gospodarczej),
 2. w dniu złożenia wniosku nie możesz zalegać z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,
 3. nie zalegasz z płatnością innych danin publicznych ani nie posiadasz nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 4.  w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Wysokość dofinansowania

Możesz otrzymać refundację do 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej pracodawca może otrzymać refundację ze środków PFRON do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Dla przykładu przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017 roku wyniosło 4220,69 zł, co zostało ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w dniu 9 sierpnia 2017 r. Zatem począwszy od 10 sierpnia maksymalna wysokość wsparcia wynieść może odpowiednio 6*4220,69 = 25 324,14 zł lub 15*4220,69 = 63310,35 zł.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – warunki

 1. podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny musi zatrudniać na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy, lub skierowanego opiekuna, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 2. żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne musi zatrudniać na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 3. utworzone lub doposażone stanowisko pracy musi być utrzymane przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 4. nie zmniejszył się wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązano stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, w tym żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, przedszkole lub szkołę albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – jak ją pozyskać?

Poręczenie

Powiatowy Urząd Pracy wymaga także zabezpieczenia. Najczęściej jest to:

 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • poręczenie cywilne,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • inne.

Odmowa dofinansowania

Po złożeniu wniosku o dotację w ciągu 30 dni jest on rozpatrywany przez odpowiednią komisję. Poza uchybieniami formalnymi oraz niepełnieniu warunków, opisanych powyżej istnieją przesłanki, które powodują odrzucenie takiego wniosku. Są to np.:

 • wartość wskazanego we wniosku sprzętu odbiega od jego wartości rynkowej,
 • w urzędzie pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku pracy, o którego doposażenie/ wyposażenie się starasz,
 • podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zgłosił wniosek o likwidację lub jest wobec niego prowadzone postępowanie upadłościowe,
 • wniosek o refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dotyczy łączonego stanowiska pracy, np. kasjer – magazynier,
 • podanie nieprawdziwych informacji we wniosku o dotację.

Przyznanie dofinansowania nie jest decyzją administracyjną, w związku z czym w razie odmowy nie możesz się odwołać od tej decyzji.

Właściwy urząd pracy

Jak w każdym innym rodzaju dofinansowania, o jakie można się starać z urzędu pracy, powinieneś koniecznie zapoznać się z wewnętrznym regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy, właściwym ze względu na adres Twojej siedziby lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. Każdy urząd może dowolnie kształtować zapisy regulaminu, wprowadzać dodatkowe wymagania i warunki dofinansowania. Może też określić maksymalną wartość dotacji, o jaką można wnioskować. Może także czasowo wstrzymać wypłatę dotacji. Dlatego też pierwszym krokiem, jaki powinieneś podjąć w celu uzyskania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest udanie się do właściwego urzędu i zapoznanie się z aktualnymi naborami wniosków oraz regulaminem.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

 • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną do księgowości.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu