Ile wynosi dopłata do wynagrodzenia pracownika poniżej 30 lat zarejestrowanego w PUP i jak ją uzyskać?


28 października 2017 5 min. czytania

Koszty związane z zatrudnianiem pracowników są wysokie, ale są też sposoby na ich zmniejszenie. Jednym z takich sposobów jest refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej o tym rodzaju dofinansowania.

Kto może się starać o dofinansowanie?

Pracodawca może starać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia, jeśli spełnia poniższe warunki:

 • przez okres 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • przez okres 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie zawieszał prowadzenia działalności,
 • nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom,
 • opłaca w terminie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, a także inne daniny publiczne,
 • nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Zadowolony mężczyzna z umową

Wysokość oraz okres otrzymywania dotacji

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia przysługuje na okres roku. Wysokość dofinansowania przysługuje w kwocie określonej w umowie. Nie przekracza ona jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Zatem jeśli skorzystasz z dotacji w roku 2017 to jej wysokość nie przekroczy kwoty 2000 zł, powiększonej o składki społeczne od refundowanego wynagrodzenia na jednego zatrudnionego bezrobotnego.

Jak księgować koszt związany z zatrudnieniem pracownika w aplikacji?

Warunki

1. Po roku otrzymywania dofinansowania jesteś zobowiązany do zatrudnienia pracownika przez co najmniej 12 miesięcy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że do okresu zatrudniania nie wlicza się urlopów bezpłatnych, urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych, świadczeń rehabilitacyjnych oraz długotrwałych zwolnień lekarskich!

2. W ramach dofinansowania nie możesz zatrudnić członka rodziny.

3. Nie otrzymasz dofinansowania, jeśli wcześniej zatrudniałeś wskazanego kandydata na umowę o pracę lub w ramach umowy cywilno-prawnej, np. na umowę zlecenie, umowę o dzieło.

4.  Refundacja dokonywana jest na podstawie składanego co miesiąc wniosku o refundację stanowiącego załącznik do umowy, wraz z załącznikami, tj.:

 • rozliczeniem finansowym wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach programu,
 • kserokopia listy płac z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia (w przypadku wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy – kopia przelewu),

 • kserokopia listy obecności,

 • kserokopie deklaracji rozliczeniowych ZUS wraz z dowodami zapłaty składek zgodnie z deklaracją rozliczeniową ZUS,

 • kserokopie dowodów zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń,

 • kserokopie zaświadczeń lekarskich.

Co powinny zawierać akta pracownika?

Co jeśli bezrobotny rozwiąże umowę o pracę?

Jeśli w trakcie trwania umowy zostanie ona rozwiązana przez zatrudnionego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy zostanie skierowany inny bezrobotny. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy oraz w sytuacji, gdy stosunek pracy zostanie rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika. Dla przypomnienia ma to miejsce w przypadku:

 1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W przypadku braku odpowiedniego kandydata na zwolnione stanowisko nie musisz zwracać otrzymanego wcześniej dofinansowania.

Jeśli jednak odmówisz przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, będziesz musiał zwrócić uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Zwrot dofinansowania

Oprócz ww. przypadku, kiedy musisz zwrócić otrzymaną dotację taka konieczność wystąpi także wtedy, gdy rozwiążesz umowę o pracę w trakcie przysługiwania refundacji lub nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia przez okres roku po okresie refundacji. Złożenie niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń także skutkuje koniecznością zwrotu dofinansowania.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

 • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną do księgowości.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu