Jak wygląda kwestia odrębności podatkowej małżonków-przedsiębiorców, którzy mają wspólnotę majątkową?

Drogi składnik majątku firmy – przepisy pozwalają na przekazanie środka trwałego do firmy małżonka. Warto zwrócić uwagę na zasady ujmowania go w księgach u przyjmującego.

Wspólnota majątkowa nie likwiduje odrębności podatkowej małżonków

Małżonkowie prowadzący odrębne działalności gospodarcze, dla podatku dochodowego są traktowani jako odrębni podatnicy, nawet wówczas gdy istnieje pomiędzy nimi wspólnota majątkowa.

Podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych dochodów. W związku z tym składniki majątku wykorzystywane w działalności jednego z małżonków, są środkami trwałymi w jego firmie.

Małżonkowie mają jednak możliwość przekazania środka trwałego pomiędzy swoimi firmami.

Przeniesienie składnika majątku do firmy małżonka – zasady

Jak wygląda procedura przeniesienia środka trwałego? Środek trwały musi zostać wykreślony z ewidencji składników majątku w firmie małżonka przekazującego, a następnie wprowadzony do ewidencji w firmie małżonka, u którego będzie użytkowany.

Procedura jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego, u małżonka przekazującego nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. U małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej przeniesienia środka trwałego nie będzie bowiem stanowiło odpłatnego zbycia.

Darowizna na współmałżonka

Ustalanie wartości przekazanego środka trwałego

Jak ustalić wartość początkową takich środków trwałych? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje zasad przenoszenia środków trwałych ani ich amortyzacji.

Organy skarbowe prezentują jednak stanowisko, iż należy w tym przypadku uwzględnić wartość początkową na podstawie ewidencji firmy małżonka przekazującego oraz stosować przyjętą przez niego metodę amortyzacji.

Amortyzacja – 5 sposobów na niższy podatek

Przekazanie środka trwałego między firmami małżonków

Środek trwały częściowo zamortyzowany

Organy skarbowe prezentują stanowisko ustalenia wartości początkowej środka trwałego na podstawie wartości początkowej z ewidencji środków trwałych małżonka przekazującego.

Jeżeli środek trwały nie został całkowicie zamortyzowany, małżonek przekazujący zaprzestaje dokonywania odpisów w swojej firmie, a małżonek przejmujący kontynuuje amortyzację, uwzględniając dotychczasowe odpisy i przyjmując stosowaną metodę amortyzacji.

Z przepisów wynika, że w razie zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego małżonka – wartość początkową składnika majątku ustala się w wysokości wartości początkowej z ewidencji małżonka.

Przepis ten miał dotyczyć kontynuowania działalności jednego małżonka przez drugiego małżonka. Organy podatkowe mówią jednak o stosowaniu go w każdym przypadku przejmowania środków trwałych pomiędzy firmami małżonków.

Środek trwały zamortyzowany w całości

Zdarza się sytuacja przekazywania środka trwałego, który został już całkowicie zamortyzowany. W takim wypadku strona przejmująca wprowadza go do ewidencji środków trwałych, ale nie ma prawa do jego amortyzacji.

Do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy wydatki eksploatacji tego środka trwałego.

W jaki sposób udokumentować przekazanie składnika majątku?

Procedurę przeniesienia środka trwałego należy udokumentować protokołem przekazania, wykazując w nim między innymi opis środka trwałego, wartość początkową, dotychczasowe umorzenie, stosowaną metodę amortyzacji.

Korzyści podatkowe dla małżonków

Przeniesienie składnika majątku może nieść za sobą korzyści podatkowe. Na przykład w przypadku generowania straty w działalności jednego z małżonków, a konieczności zapłaty podatków w działalności drugiego, koszty eksploatacji składnika majątku i odpisów amortyzacyjnych mogą wpływać na wysokość zobowiązań podatkowych.

Roczny PIT a zawieszenie działalności i wspólne rozliczenie małżonków

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeśli chcesz nas zapytać o formalności związane z przekazywaniem składników majątku pomiędzy firmami małżonków, napisz do nas na info@infakt.pl.