Jak i kiedy raportować do ZUS składki pracownika, przebywającego na urlopie ojcowskim?

W określonych sytuacjach pracodawca ma obowiązek wykazywania składek na ubezpieecznie emerytalne i rentowe za pracownika będącego na urlopie ojcowskim wypełniając raport do ZUS.

Raport do ZUS za pracownika na urlopie ojcowskim

Wymiar urlopu ojcowskiego zgodnie z Art. 1823  Kodeksu pracy wynosi 14 dni i przysługuje ojcu wychowującemu dziecko. Za okres urlopu ojcowskiemu pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Dodatkowo za okres urlopu, pracownik powinien mieć naliczane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne, które są finansowane z budżetu państwa. Obowiązek rozliczenia powyższych składek spoczywa na podmiocie, która wypłaca zasiłek. W przypadku gdy płatnikiem zasiłku jest pracodawca, wówczas ma on obowiązek naliczać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za okres wypłacanego zasiłku. 

Składki należy wykazać w raporcie ZUS RCA przypisując pracownikowi kod ubezpieczenia 12 40 X X wraz z wyliczonymi składkami emerytalno-rentowymi. Natomiast w deklaracji ZUS DRA składki należy wykazać w bloku IV w polach 10,11 i 12:

Screen Shot 2018-03-28 at 23.11.23

Wypłaconą kwotę zasiłku macierzyńskiego dla pracownika przebywającego na urlopie ojcowskim należy także wykazać w raporcie ZUS RSA w bloku:

Screen Shot 2018-03-28 at 23.14.31

podając w polu 02. kod 327 oraz określając w polach 03 i 04 okres, za który zasiłek został wypłacony. W raporcie ZUS RSA jako kod tytułu ubezpieczenia należy wpisać kod 01 10 (pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Dodatkowo informację

ZUS RCA sporządzany jest za miesiąc, w którym pracodawca dokonał wypłaty zasiłku ojcowskiego. Jeżeli zasiłek macierzyński zostanie wypłacony w tym samym okresie, w którym pracownik przebywał na urlopie, wówczas pracodawca powinien naliczyć składki emerytalno-rentowe w tym samym miesiącu.

Natomiast, jeżeli zasiłek macierzyński zostanie wypłacony w miesiącu kolejnym, niż miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie ojcowskim, wówczas pracodawca powinien sporządzić zerowy raport ZUS RCA zaznaczając kod ubezpieczenia 12 40 (osoba pobierająca zasiłek macierzyński) oraz wykazanymi składkami społecznymi na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wyliczanymi od uzyskanego przychodu w tym miesiącu. Od wypłaconego zasiłku macierzyńskiego, pracodawca naliczy składki dopiero w kolejnym miesiącu, które ma obowiązek wykazać w raporcie ZUS RSA wraz z poinformowaniem organu rentowego, że pracownik w miesiącu, w którym dokonano wypłaty zasiłku nie podlegał już ubezpieczeniu z tytułu zasiłku macierzyńskiego.