Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski? Jakie wynagrodzenie jest wypłacane a czasie urlopu ojcowskiego?

Aneta Socha-Jaworska

Kto ma prawo wykorzystać urlop ojcowski? Jaki ma wymiar urlop ojcowski? Jak uzyskać urlop ojcowski? Jakie przysługuje za ten okres wynagrodzenie?

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski

Urlop jest uprawnieniem odgórnie zagwarantowany wyłącznie pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie inaczej jest z urlopem ojcowski.

Zgodnie z art. 1823 pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Pracownik – ojciec może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Oznacza to, że w przypadku urodzenia bliźniaków – urlop nadal będzie wynosił 14 dni kalendarzowych.  

Co więcej urlop ojcowski nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika.

Wniosek

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Jeżeli pracodawca odmówi udzielenia urlopu ojcowskiego, wówczas taka sytuacja stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, co jest zagrożone karą grzywny.Natomiast  jeśli pracownik uchybi terminowi i złoży wniosek przykładowo na 4 dni przed planowanym urlopem, pracodawca może, ale nie ma obowiązku jego uwzględnienia.

Wynagrodzenie

Za okres przybywania pracownika – ojca na urlopie ojcowski przysługuje mu 100% standardowego wynagrodzenia, czyli otrzyma je w wysokości takiej jak za czas pracy.