Ile wynosi PIT w JDG, a ile CIT w spółce? Kto jest płatnikiem VAT w działalności, a kto w sp. z o.o.?

W jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel przedsiębiorstwa co do ogólnej zasady staje się też podatnikiem dla celów rozliczania podatków związanych z działalnością gospodarczą. Warto zastanowić się jak to będzie wyglądało w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W pigułce:

 • Właściciel JDG odprowadza podatek od osób fizycznych (PIT).
 • JDG może być opodatkowana wg karty podatkowej, ryczałtu, podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych.
 • Spółka odprowadza podatek od osób prawnych (CIT).
 • Stawka CIT wynosi 19% lub 9% – dla przychodów nie przekraczających od początku roku 1 200 000 euro.
 • Właściciel JDG lub spółka (jako osoba prawna) w taki sam sposób odprowadzają podatek VAT.
 • VAT rozlicza się składając deklaracje VAT-7 lub VAT-7K (odpowiednio miesięcznie lub kwartalnie do 25. dnia następnego miesiąca), opłacając podatek (w tych samych terminach) i składając co miesiąc JPK_VAT (do 25. dnia następnego miesiąca).
 • Zawarcie lub zmiany w umowie oraz statucie spółki nakładają konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5% od wartości wnoszonego wkładu lub kapitału).

Podatnik podatku dochodowego (PIT i CIT)

W zakresie podatku dochodowego, właściciel jednoosobowej działalności będzie podlegał pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jego działalność będzie mogła zostać opodatkowana:

 • kartą podatkową,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • zasadami ogólnymi (wg skali podatkowej) lub
 • podatkiem liniowym.

W zależności od wybranej formy opodatkowania przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodu.

Spółka z o.o. jest natomiast podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), zobowiązanym do prowadzenia tzw. pełnej księgowości, która w dużym uproszczeniu polega na prowadzeniu ewidencji zmian w stanie posiadanego majątku oraz w źródłach jego finansowania. Dochód spółki opodatkowany jest stawką 19%. Dzięki nowelizacji od 2019 r. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność mogą obliczać zaliczki przy zastosowaniu preferencyjnej stawki w wysokości 9% za miesiące lub kwartały, w których ich przychód osiągnięty od początku roku podatkowego nie przekroczyły kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro wyrażonej w złotych. W przypadku przekroczenia ustawowego limitu, począwszy od następnego miesiąca lub kwartału, podatnicy stosują stawkę podstawową 19%.

Dodatkowo, odrębnie od opodatkowania dochodów spółki, opodatkowani są wspólnicy spółki z o.o. Jeżeli spółka wypłaca wspólnikom dywidendy, jest zobowiązana do pobrania od wypłaconego wynagrodzenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%. Pobrany podatek, wpłaca się do US w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacono dywidendę. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego pobrane dywidendy spółka powinna wykazać:

 • w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym w informacji PIT-8AR – jeżeli dotyczy osób fizycznych – lub
 • w terminie do końca pierwszego miesiąca następującego po roku rozliczeniowym na formularzu CIT-6R – w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz osób prawnych.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Podatnik podatku od towarów i usług (VAT)

Bez względu na liczbę wspólników podatnikiem dla celów rozliczania podatku od towarów i usług zawsze jest spółka (jako niezależny podmiot). Oznacza to, że po zarejestrowaniu spółki to ją należy wykazać w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R składanym do urzędu skarbowego. W przypadku JDG to właściciel jest podatnikiem, który zgłasza się na tym samym formularzu w celu rejestracji.

Zarówno w JDG jak i spółce z o.o., podatek od towarów i usług należy wpłacać w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Rozliczenie następuje w oparciu o składane deklaracje VAT-7 w tym samym terminie. Możliwe jest także rozliczenie kwartalne, wówczas podatek należy wpłacić w terminie do 25 dnia miesiąca za poprzedni kwartał. W tym samym terminie należy złożyć deklarację podatkową na formularzu VAT-7K. Kwartalne rozliczenie nie dotyczy podatników rozpoczynających działalność gospodarczą przez 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Oprócz składania deklaracji należy przesyłać w formie elektronicznej w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni JPK_VAT, czyli dane z rejestrów: sprzedaży oraz zakupu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na koniec warto zwrócić uwagę na to, że zawarcie oraz zmiana umowy czy też statutu spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy cywilnoprawnej. Ciężar zapłaty podatku spoczywa na wspólnikach w przypadku spółki cywilnej, a w pozostałych przypadkach na spółce. Podstawę opodatkowania stanowi wartość wniesionych wkładów lub kapitału zakładowego, a stawka podatku to 0,5%.

Podatek należy zapłacić w terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki. W tym samym terminie należy złożyć zeznanie podatkowe na formularzu SD-3. W przypadku dokonania czynności w formie aktu notarialnego, notariusz pobiera oraz odprowadza podatek PCC.

Księgowość online dla spółek z o.o.

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu