Podatek u źródła – sprawdź czy nie musisz zapłacić


27 lutego 2018 5 min. czytania

W pewnych przypadkach polski przedsiębiorca ma obowiązek obliczyć, pobrać oraz odprowadzić tzw. podatek u źródła od wynagrodzenia wypłacanego swojemu kontrahentowi. Czy wiesz kiedy należy pobrać taki podatek? Jakie usługi są nim opodatkowane? Do jakiego urzędu należy odprowadzić pobrany podatek? Odpowiedzi na te oraz inne pytania we wpisie.

Podatek u źródła – sprawdź czy nie musisz zapłacić

Czym jest podatek u źródła?

Podatek u źródła jest podatkiem, który ma obowiązek pobrać przedsiębiorca dokonujący płatności za granicę za usługi wymienione w art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przywołany artykuł zawiera szczegółowy katalog usług, które podlegają opodatkowaniu w miejscu wypłaty wynagrodzenia, a więc na terytorium Polski. Zgodnie z nim podatek u źródła należy pobrać w przypadku, gdy podmiot niebędący polskim rezydentem uzyskuje w Polsce dochody z tytułu:

  1. z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
  2. z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
  3. z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
  4. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
  5. z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Jak sprawdzić stawkę podatku u źródła?

Podstawowe stawki podatku u źródła zostały przedstawione w art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w zależności od tego, jakiej usługi dotyczą, jest to 10 lub 20% przychodu wypłacanego przez kontrahenta.

Pamiętać jednak należy, że obowiązujące w Polsce regulacje dotyczące podatku u źródła należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co to oznacza? To oznacza, że zanim zastosujemy stawkę przewidzianą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy sprawdzić, czy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z zawartej z krajem w którym miejsce zamieszkania (siedzibę) posiada nasz kontrahent nie możemy zastosować niższej stawki podatku lub zupełnie zaniechać jego pobrania.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania najczęściej przewidują możliwość pobrania podatku u źródła z zastosowaniem niższej stawki, w przypadku, gdy kontrahent przedstawi certyfikat rezydencji.

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz treść tych umów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Czym jest certyfikat rezydencji?

Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy dla niego organ administracji podatkowej państwa, w którym podatnik ten posiada miejsce zamieszkania.

Dobrą praktyką byłoby poinformowanie swojego kontrahenta, w przypadku jeżeli jest to możliwe, o tym że wykonywana usługa opodatkowana jest w Polsce podatkiem u źródła, a zastosowanie niższej stawki podatku możliwe będzie jeżeli dostarczy certyfikat rezydencji.

Przedsiębiorca dokonujący wypłaty wynagrodzenia powinien być w posiadaniu certyfikatu rezydencji w chwili wypłaty tego wynagrodzenia. Jeżeli certyfikat rezydencji nie posiada daty ważności przyjmuje się, że jest on ważny, jeżeli zawarte w nim dane nie uległy zmianie. W konsekwencji warto pozyskać od kontrahenta oświadczenie dotyczące ważności danych zwartych w tym certyfikacie.

Podatek u źródła – pobranie, odprowadzenie, dokumentacja

Podatek u źródła należy pobrać w chwili wypłaty wynagrodzenia od kwoty wynagrodzenia wypłacanego sprzedawcy usługi nieposiadającego w Polsce rezydencji podatkowej.

Następnie w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po pobraniu należy ten podatek odprowadzić do urzędu właściwego dla przedsiębiorcy, który podatek pobrał.

Jeżeli podatek został pobrany od wynagrodzenia wypłaconego osobie fizycznej – w tym osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zarejestrowaną poza granicami Polski – przedsiębiorca powinien sporządzić:

  •  PIT-8AR w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym i złożyć go we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym, oraz
  •  IFT-1/IFT-1R w terminie do końca lutego, po zakończonym roku podatkowym i przesłać go do urzędu właściwego dla spraw osób zagranicznych oraz do kontrahenta z którego wynagrodzenia został pobrany podatek.

Jeżeli przedsiębiorca składa deklaracje w formie papierowej,  IFT-1/IFT-1R należy przesłać do urzędu w terminie do końca stycznia. Co ważne, informację tę należy sporządzić oraz złożyć także w przypadku, jeżeli ze względu na zwolnienie zawarte w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek nie został pobrany.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu