Oświadczenie PIT-2 (wersja 2022 r.)

inFakt
Oświadczenie PIT-2Pobierz formularz za darmo w formacie PDF

Obliczoną zaliczkę na podatek płatnik będzie zmniejszał o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, która od 2022 r. będzie wynosiła 425 zł miesięcznie (5100 x 1/12) – do końca 2021 r. była to kwota 43,76 zł miesięcznie.

W oświadczeniu stwierdzasz, że:

  • nie otrzymujesz emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  • nie osiągasz dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  • nie osiągasz dochodów, z działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy opodatkowanych według skali podatkowej;
  • nie otrzymujesz świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Jeśli przynajmniej jeden z tych warunków nie został spełniony (np. prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub otrzymujesz emeryturę) nie powinieneś składać oświadczenia PIT-2.

Jeśli jesteś zatrudniony w kilku zakładach pracy PIT-2 powinieneś złożyć tylko jednemu wybranemu pracodawcy.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Kwota zmniejszająca podatek może być jednak stosowana przy obliczaniu zaliczki na podatek przez płatnika tylko w przypadku, jeżeli przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożysz zakładowi pracy oświadczenie PIT-2. Oświadczenie zachowuje ważność w kolejnych latach, jeśli informacje przekazane w oświadczeniu nie uległy zmianie.

Jeśli złożyłeś już pracodawcy oświadczenie PIT-2 przed 2022 r. nie musisz składać ponownie oświadczenia PIT-2 w 2022 r., jeśli informacja przekazana w oświadczeniu PIT-2 nie uległa zmianie.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Aby był on skuteczny, należy to zrobić przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia.

Jeśli pomimo spełniania warunków do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek, nie złożyłeś PIT-2 lub złożyłeś, ale po pierwszej wypłacie wynagrodzenia w roku podatkowym, pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek w danym roku podatkowym nie będzie stosował kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek, natomiast pracownik w rozliczeniu rocznym będzie mógł zastosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5100 zł.

Formularze do pobrania – inFakt

Jeśli szukasz gotowych wniosków i oświadczeń, skorzystaj z darmowych formularzy do pobrania inFakt.