Od 01 stycznia 2020 wpłaty z tytułu podatków PIT, CIT oraz VAT mają być regulowane na dedykowany mikrorachunek podatkowy. Dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych aktywne mają być tylko do 31 grudnia 2019. Poniżej najważniejsze informacje na ten temat.

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych będą dokonywane na rachunek właściwego urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego. Dotychczasowe rachunki bankowe 400 urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019.

Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:

  • sumę kontrolną;
  • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
  • identyfikator podatkowy.
matryca stawek VAT

Jak wygenerować mikrorachunek podatkowy?

Aby sprawdzić swój indywidualny rachunek podatkowy należy skorzystać z Generatora mikrorachunku podatkowego znajdującego się na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w urzędzie skarbowym. Mikrorachunek można sprawdzić dowolną ilość razy w każdym miejscu i czasie korzystając m.in. z telefonu. W tym celu należy podać swój identyfikator podatkowy:

  • PESEL – dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz nie zarejestrowanych do VAT ;
  • NIP – dla podatników prowadzących działalność gospodarczą lub będących podatnikami VAT lub płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Zgodnie z informacją MF w przypadku braku identyfikatora podatkowego PESEL lub NIP podatki należy wpłacać na mikrorachunek podatkowy urzędu skarbowego, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych, które będzie opublikowane w grudniu 2019. W takim przypadku należy podać np. numer paszportu lub dowodu osobistego.

Jakie podatki można wpłacać na mikrorachunek podatkowy?

Wpłaty na mikrorachunek podatkowy mają dotyczyć wybranych podatków takich jak:

  • PIT;
  • CIT;
  • VAT.

Dodatkowo mikrorachunki mają obejmować także niepodatkowe należności budżetowe.

W chwili obecnej zmiany przepisów nie obejmują pozostałych podatków m.in. akcyzy oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku gdy podatnik omyłkowo wpłaci w/w podatki na mikrorachunek podatkowy będzie mógł zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego o jego zwrot.

Jak księgowane będą wpłaty na mikrorachunek?

Kolejność księgowania wpłat na mikrorachunek została ściśle określona w art. 62 Ordynacji podatkowej. Wpłaty podatków, dla których nie minął termin płatności zaliczane są na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika lub w przypadku braku takiego wskazania na na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika.

Wpłaty z tytułu podatków, których termin płatności upłynął zaliczane są na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Na jaki rachunek zawracane będą nadpłaty podatku?

Mikrorachunek będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat podatków oraz identyfikacji podatników. Podatnik nie będzie miał możliwości sprawdzenia salda rozliczeń, czy historii wpłat. Zwroty nadpłat oraz podatków wynikające m.in. z rozliczenia rocznego będą realizowane na dotychczasowych zasadach tj. na wskazany w urzędzie skarbowym rachunek do zwrotu podatku lub przekazem pocztowym.

Pytania i wątpliwości

Wątpliwości budzi sposób księgowania wpłat na poczet zaległości podatkowych. Obecnie podatnik sam wybiera numer rachunku bankowego urzędu, tym samym jaki reguluje podatek. Od przyszłego roku na wzór numerów rachunków składkowych w ZUS wpłaty zaliczane będą na poczet najstarszych zobowiązań podatkowych. Powstaje pytanie, czy zasada ta dotyczyć będzie także wpłat z tytułu należności wynikających z decyzji nieostatecznych, które podatnik może lecz nie musi wpłacić?

Kolejna wątpliwość dotyczy sposobu wyboru formy opodatkowania przy najmie prywatnym. Obecnie za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Powstaje pytanie, czy pierwsza wpłata na mikrorachunek podatkowy będzie równoznaczna z wyborem tej formy opodatkowania dla najmu prywatnego oraz czy opis przelewu jako np. „ryczałt” będzie wystarczający dla wyboru tej formy opodatkowania? Co istotniejsze, do tej pory nie wiadomo, czy wpłaty na mikrorachunek będą obejmowały ryczałt ewidencjonowany….