Mały ZUS a praca na etacie. Sprawdź, czy skorzystasz z preferencji

Paulina Włodarczyk

Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą, na pewno chcesz wiedzieć, co Cię czeka po wykorzystaniu przysługującej ulgi na start. Zasadniczo przez kolejne 24 miesiące możesz skorzystać z preferencyjnego opłacania składek ZUS, czyli tak zwanego małego ZUS. Co w przypadku, jeśli jednocześnie pracujesz lub chcesz podjąć pracę na etacie? Czy możesz skorzystać z ulgi?

Kiedy przysługuje ZUS preferencyjny?

Mały ZUS przysługuje przez okres pierwszych lub kolejnych (dla osób korzystających z ulgi na start) 24 miesięcy prowadzenia działalności. W tym czasie przedsiębiorca oprócz obowiązkowej składki zdrowotnej opłaca obniżone składki na ubezpieczenie społeczne. Jednocześnie jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Pracy. 

Czy pracując na etacie, możesz skorzystać z małego ZUS? 

Jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę możesz zarejestrować się jako przedsiębiorca w CEiDG. Wówczas zasadniczo przysługuje Ci prawo do skorzystania z ulgi na start. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Ulga na start a praca na etacie. Czy możesz skorzystać z ulgi?

Po okresie 6 pełnych miesięcy jej trwania możesz skorzystać z kolejnej formy preferencji w postaci małego ZUS. 

Oczywiście możesz również zrezygnować z ulgi na start i od razu zarejestrować się do ZUS preferencyjnego. Przepisy przewidują tylko dwie przesłanki, które wykluczają skorzystanie z niego:

  • z ulgi nie skorzysta osoba, która w okresie ostatnich 60 miesięcy przed rozpoczęciem działalności miała już status przedsiębiorcy; 
  • ulga nie przysługuje, gdy w ramach działalności gospodarczej osoba będzie świadczyć pracę tożsamą z pracą na etacie wykonywaną u swojego byłego lub obecnego pracodawcy.
box-icon

Warto wiedzieć

Wyłączenie to dotyczy tylko zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, nie dotyczy umowy zlecenie i o dzieło.

W przepisach brak natomiast zakazu do skorzystania z ulgi przez przedsiębiorcę, który równolegle jest zatrudniony na etacie u zupełnie innego kontrahenta. Tym samym w takim przypadku możesz zgłosić chęć skorzystania z ZUS preferencyjnego. 

Czy pracując na umowie zlecenie lub o dzieło, możesz skorzystać z ZUS preferencyjnego?

W odniesieniu do umów zlecenie i umowy o dzieło sprawa wygląda inaczej. Z chwilą rozpoczęcia działalności każdą taką umowę, która obejmuje swym zakresem czynności wykonywane w ramach działalności, rozlicza się jako przychód w działalności gospodarczej

Chodzi tu o sytuację, kiedy kody PKD działalności są tożsame z czynnościami wykonywanymi w oparciu o umowę zlecenie czy dzieło. W takim przypadku rozliczenia nie dokonuje zleceniodawca, lecz przedsiębiorca. Powinien on wystawić za tę usługę rachunek lub fakturę. Wówczas to przedsiębiorca rozlicza składki ZUS od tych umów w swojej działalności, gdzie może skorzystać z ZUS preferencyjnego 

Tym samym jako przedsiębiorca możesz zawierać umowy zlecenie i dzieło na wykonanie tylko tych czynności, które wykraczają poza zakres twoich usług świadczonych w działalności gospodarczej.

Czy korzystając z małego ZUS, możesz podjąć zatrudnienie na etacie?

Każdy przedsiębiorca może podpisać umowę o pracę i w dalszym ciągu prowadzić działalność gospodarczą. Natomiast warto wiedzieć, że na opłacane składki ZUS ma wówczas wpływ wartość wynagrodzenia, jakie otrzymujesz:

  • jeśli otrzymane wynagrodzenie jest większe lub równe minimalnemu wynagrodzeniu – możesz skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek społecznych. Czyli płacisz jedynie obowiązkową składkę zdrowotną, co wiąże się z koniecznością dokonania odpowiedniego przerejestrowania na druku ZZA. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby dobrowolnie zgłosić się do małego ZUS;
  • jeśli otrzymane wynagrodzenie jest mniejsze od minimalnego wynagrodzenia – wówczas oprócz obowiązkowej składki zdrowotnej musisz opłacać także składki społeczne w wysokości odpowiedniej dla małego ZUS. 
box-icon

Warto wiedzieć

Przy określaniu wartości wynagrodzenia ważna jest rzeczywista kwota zawarta w umowie, która musi być równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu. Nie ma natomiast znaczenia wymiar etatu, na jaki jesteśmy zatrudnieni.

Od stycznia 2023 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 3490 zł, natomiast od lipca będzie to 3600 zł. 

W trakcie korzystania z ZUS preferencyjnego masz również prawo do opłacania dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Jednak w przypadku, gdy łączysz działalność gospodarczą z zatrudnieniem na etacie, znowu musisz pamiętać o wartości wynagrodzenia z umowy. Składki na ubezpieczenie chorobowe z działalności gospodarczej mogą być opłacane tylko wówczas, gdy przedsiębiorca obowiązkowo podlega pod ubezpieczenie społeczne. Nie jest tak jednak, gdy otrzymujesz wynagrodzenie równe lub wyższe minimalnemu wynagrodzeniu, wówczas składki społeczne są dobrowolne. 

Dodatkowo pamiętaj, że jeśli w trakcie 24 miesięcy trwania małego ZUS wystawisz fakturę dla swojego pracodawcy, to nie stracisz prawa do ulgi. Warunkiem jest jednak, aby faktura dokumentowała czynności, których nie wykonujesz w ramach umowy o pracę. W przeciwnym razie musisz w trybie natychmiastowym zarejestrować się do pełnych składek ZUS.