Kiedy dostaje się zwrot VAT z ostatniej deklaracji złożonej przed zamknięciem firmy?


9 lutego 2018 3 min. czytania

Zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych niesie za sobą skutki podatkowe zarówno w podatku dochodowym oraz w podatku VAT. Jakie obowiązki związane z VAT ma czynny podatnik, który zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej?

Likwidacja działalności a obowiązki związane z VAT

Czynny podatnik VAT, który podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności jest zobowiązany do sporządzenia zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, spisu z natury na dzień zaprzestania czynności opodatkowanych. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
W skład spisu z natury dla celów VAT wchodzą:

 • towary i materiały handlowe, który nie były przedmiotem sprzedaży,
 • wyposażenie,
 • środki trwałe,
 • rzeczowe składniki majtku,

przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, choćby faktycznie z tego prawa nie skorzystał. Podstawą opodatkowania składników majątku wykazanych w spisie z natury jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.
obowiązki związane z VAT
Wartość spisu z natury należy wykazać w deklaracji VAT składanej za ostatni okres rozliczeniowy prowadzenia działalności gospodarczej w części C pole 36.
W przypadku gdy przed zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych, podatnik dokona sprzedaży wszystkich składników majątku, do ostatniej składanej deklaracji podatnik powinien dołączyć, informację o dniu zaprzestania działalności oraz, że wartość spisu z natury na dzień zaprzestania czynności opodatkowanych wynosi 0zł.
Jeżeli w ostatniej składanej deklaracji VAT, podatnik wykażę nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, zgodnie z art. 14 ust. 9a ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym były podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Zwrot podatku następuje w ustawowym terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, natomiast w przypadku gdy w ostatniej deklaracji VAT nie zostaną wykazane żadne czynności opodatkowane, zwrot podatku dokonywany jest w ciągu 180 dni licząc od dnia złożenia deklaracji.

 VAT-Z

W terminie 7 dni od likwidacji działalności, podatnik zobowiązany jest do złożenia informacji o zaprzestaniu wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Należy tego dokonać na formularzu VAT-Z określając w części C:

 • datę zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych,
 • przyczynę zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych
 • urząd skarbowy, w którym złożono ostatnią deklarację VAT
 • kwartał lub miesiąc, za który została złożona ostania deklaracja podatkowa

Podatnik posiadający kasę fiskalną dodatkowo jest zobligowany do wykonania obowiązków związanych z zaprzestaniem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu