Przedsiębiorca likwiduje działalność gospodarczą i zastanawia się, co należy zrobić z kasą fiskalną. Skorzystał z ulgi na kasę fiskalną. Czy musi ją zwracać? Jakie ciążą na nim obowiązki?

O samym fakcie zamykania działalności pisałam już wcześniej, natomiast teraz skupię się na kwestii likwidacji kasy fiskalnej.

Obowiązki

Zgodnie z § 15. ust. 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

  1. wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),
  2. składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,
  3. składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego,
  4. dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej dokonywany jest w obecności podatnika, serwisanta oraz pracownika urzędu skarbowego, w terminie uzgodnionym przez pracownika urzędu skarbowego z pozostałymi uczestnikami.

Odczyt, o którym mowa wyżej powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Likwidacja działalności, a kasa fiskalna

Ulga na kasę fiskalną

Bazując na art. 111 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz § 6. ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących ,  należy zauważyć, że podatnik jest zobowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania. Jeśli likwidacja działalności nastąpi po tym okresie, ulgi się nie zwraca.

W § 6. ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących określono, iż zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

  1. do 25. dnia miesiąca następującego po:
    • miesiącu, w którym działalność została zlikwidowana, jeżeli podatnik rozlicza podatek VAT w okresach miesięcznych,
    • kwartale, w którym działalność została zlikwidowana, jeżeli podatnik rozlicza podatek VAT za okresy kwartalne,
  2. do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym działalność została zlikwidowana, w przypadku podatników zwolnionych z VAT.