Jak wygląda wymiar urlopu ze względu na staż pracy? Kiedy niewykorzystany urlop może przepaść?

Aneta Socha-Jaworska

Urlop wypoczynkowy jest jednym z uprawnień pracownika. Zazwyczaj jest wykorzystywany w bieżącym roku lub kolejnym. A co jeśli urlop będziemy przenosić na lata kolejne? W tym opracowaniu chciałabym powiedzieć o tym, kiedy urlop pracownika przepada?

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy jest jednym z charakterystycznych praw pracowniczych. Przysługuje w wymiarze:

  1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownik w swoim pierwszym kalendarzowym roku pracy, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. W kolejnych latach natomiast, nabywa prawo do urlopu na zasadach ogólnych tj. z początkiem roku.
Przykład 1 – Pani Zofia 1 maja 2017 roku podjęła swoją pierwszą pracę. Praca wykonywana jest na pełen etat, a pracownicy przysługuje urlop w rocznym wymiarze 20 dni. Oznacza to, że po przepracowaniu każdego z miesięcy 2017 nabywa prawo do 1/12 z 20 dni, czyli 1,67 dnia urlopu. Z począ
Należy też pamiętać, że urlop za dany rok powinien być wykorzystany najpóźniej do 30 września roku kolejnego. Jeśli nie będzie takiej opcji, to w szczególnych sytuacjach za niewykorzystany urlop wypłacany jest ekwiwalent urlopowy.
Kiedy urlop pracownika przepada

Kiedy urlop pracownika przepada?

Jak stanowią przepisy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Zatem po upływie 3 lat pracownik traci prawo do urlopu i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
Co do zasady rozpoczęcie biegu okresu przedawnienia urlopu wypoczynkowego następuje z ostatnim dniem roku kalendarzowego, za który przysługuje urlop. Jeżeli termin wykorzystania urlopu za dany rok ulega przesunięciu na następny rok kalendarzowy, granicznym terminem rozpoczęcia biegu przedawnienia jest ostatni dzień września roku kolejnego.
Przykład 2 – Pracownik ma zaległy urlop za lata 2015-2017 oraz bieżący urlop za 2018 rok. Kiedy te urlopy mogą mu przepaść?
Na wstępie warto zaznaczyć, że jeśli pracownik zdecyduje się na wykorzystanie urlopu w 2018, to dni urlopowe najpierw będą brane z puli na 2015 rok, a dopiero potem z lat kolejnych, począwszy od najdawniejszego okresu. Przechodząc teraz do przedawnień, to poszczególne urlopy pracownika przedawnią się w następujących terminach:

  • za 2015 rok z upływem terminu 30 września 2019 r.,
  • za 2016 rok z upływem terminu 30 września 2020 r.,
  • za 2017 rok z upływem terminu 30 września 2021 r.,
  • za 2018 rok z upływem terminu 30 września 2022 r.